№ 25 (2014)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ОДНОГО З СИМВОЛІЧНИХ АТРИБУТІВ ГАГАУЗЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ PDF
М. Г. Георгієв, А. В. Шабашов
ГОСПОДАРСЬКО-АДАПТИВНА СТРАТЕГІЯ ПЕРВІСНОГО НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО НАДПОРІЖЖЯ В КІНЦІ МЕЗОЛІТУ – НЕОЛІТІ PDF
О. В. Демченко
СТРАТЕГІЇ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НЕОЯЗИЧНИКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. А. Долгочуб, Н. О. Петрова
ПРОБЛЕМА ТЕХНІКО-ТИПОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РОЗРІЗНЕННЯ МЕЗОЛІТИЧНИХ ТА НЕОЛІТИЧНИХ КРЕМЕНЕВИХ КОЛЕКЦІЙ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї PDF
Д. В. Кіосак
ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ НА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В ОДЕСІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ-ХХ ст. PDF
Я. М. Коршак
РОЗВИТОК ТКАЦТВА ТА КИЛИМАРСТВА У МІСТЕЧКУ ЧЕЧЕЛЬНИК НА ПІВДЕННО-СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ PDF
В. А. Косаківський
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДЕПОРТОВАНИХ УКРАЇНЦІВ НА ОДЕЩИНІ PDF
В. Г. Кушнір
ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СІМЕЙНО-СПОРІДНЕНОЇ СТРУКТУРИ І СИСТЕМИ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ У НАЩАДКІВ ЗАДУНАЙСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У БЕССАРАБІЇ PDF
А. В. Шабашов
МОЛОДІЖНІ ГРОМАДИ ЯК ОСОБЛИВІ ГРУПИ СУСПІЛЬСТВА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Н. О. Яцун

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ У БЕРЕЗНІ – СЕРПНІ 1917 р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ЛИСТОК») PDF
В. А. Бондар
РОЛЬ ВИСУВАНСТВА В КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ КЕРІВНИЦТВА СРСР В 1920-ті рр. ХХ ст. PDF
І. В. Дубчак
ЗВУЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАПРИКІНЦІ 50-Х – ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 60-Х РР. ХХ ст. PDF
Н. М. Кіндрачук
ГОЛОДОМОР 1921-1923 рр. В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ ОДЕСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ PDF
А. М. Лекар
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОБ’ЄДНАННЯ В СУСПІЛЬНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
В. В. Македон
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУЗИНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ PDF
О. Є. Музичко

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

«ЛОКАЛЬНА ЯДЕРНА ВІЙНА» В ОЦІНКАХ Г. А. КІССІНДЖЕРА PDF
О. О. Бурунов
ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ В СТРУКТУРАХ ОРГАНІВ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ТУНИСУ) PDF
С. В. Гладченко
РАДЯНСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В КІНЦІ ТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (7 ЛИСТОПАДА 1917 р. - 18 СІЧНЯ 1919 р.) PDF
Б. О. Затовський, Ф. О. Самойлов
БРИТАНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПІВДНЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.) PDF
В. В. Долід
СТВОРЕННЯ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ У ЧЕРВНІ 1941 року: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ PDF
О. Г. Шишко
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ АЗІАТСЬКИХ СОЦІУМІВ (ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РАКУРС) PDF
І. Д. Черних
АНГЛО-БУРСЬКА ВІЙНА 1899 -1902 рр. ТА АРТУР КОНАН ДОЙЛ: ПІЗНЬОВІКТОРІАНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДІЙСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛА PDF
С. В. Ковальський

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

МАТЕРІАЛИ ПОВІТОВИХ СУДІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ PDF
А. О. Петрова
ДІЯЛЬНІСТЬ Д. М. КНЯЖЕВИЧА У ВІЛЬНОМУ ТОВАРИСТВІ ШАНУВАЛЬНИКІВ СЛОВЕСНОСТІ, НАУК І МИСТЕЦТВ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ PDF
О. П. Делі

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

ПОБУТ ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНУ [Рец.: Дрогобицька О. Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. Дрогобицька. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014.- 540 с.] PDF
Н. О. Петрова
РОЗВИТОК МУЗЕЙНОГО БУДІВНИЦТВА В КРИМСЬКІЙ АРСР В 1920-1940 рр.: ДЕРЖАВНИЙ ХЕРСОНСЬКИЙ ІСТОРИКО- АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ PDF
У. К. Мусаєва