DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62784

ЗВУЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАПРИКІНЦІ 50-Х – ПРОТЯГОМ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 60-Х РР. ХХ ст.

Н. М. Кіндрачук

Анотація


В цій статті автор розглядає антинаціональну мовну політику в Україні наприкінці 50-х – протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст., основним завданням якої було поступове і планомірне знищення української мови і культури. Русифікація всіх сфер життя українського народу значно звузила застосування української мови і сформувала статус її меншовартості та все інтенсивніше закладала підґрунтя масштабної денаціоналізації українців.


Ключові слова


мовна політика; русифікація; денаціоналізація; тоталітарний режим; українська мова; українська нація; українська інтелігенція; культурно-освітнє життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Одеської області. – Ф. Р-2000 Исполком Одесского областного совета депутатов трудящихся. (Облисполком) 1932–1995 гг. – Оп. 7. – Спр. 22. Протокол засідання промислового облвиконкому і рішення з № 195 по 223 (за 1963 р.) 247 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 73. Відділ шкіл. – Спр. 716. Информации и докладные записки обкомов КП Украины и Министерства просвещения УССР о перспективах развития школ (7 апреля 1956 г. – 19 сентября 1956 г.). – 69 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 31. Особливий сектор. Загальна частина – Спр. 1955. Докладная записка отдела науки и культуры ЦК КП Украины о проведении ІІІ Пленума Правления Союза писателей Украины в г. Киеве 10–11 января 1962 года и стенограмма выступлений товарищей Муратова, Антоненко-Давыдовича, Павличко и Дзюбы (18 января 1962 г.). – 38 арк.

Вовк В. М. Побут та дозвілля міського населення України в 50–80-х роках ХХ століття : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Вовк Віталій Миколайович. – К., 2007. – 222 с.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ –ХХ ст. / Я. Грицак. − К.: Генеза, 2000 с.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 336 с.

Довженко О. П. Господи, пошли мені сили: щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записки, листи, документи / О. П. Довженко / [ред. рада:В. О. Шевчук та ін.]. – Харків: Фоліо, 1994. – 655 с.

Коптілов В. За високу культуру української мови / В. Коптілов // Літературна Україна. – 1963. – 26 лютого. – С. 2.

Крупник Л. О. Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965–1985): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Крупник Любов Орестівна. – К., 2002. – 212 с.

Кручиненко В. Г. Спогади астронома / В. Г. Кручиненко. – Глобине: Глобинське видавництво «Поліграфсервіс», 2007. – 128 с.

Кубайчук В. Українська мова у ХХ ст. сторіччі: історія лінгвоциту: документи і матеріали / В. Кубайчук / [упор. Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 399 с.

Національні відносини в Україні у ХХ ст.: збірник документів і матеріалів / [упор. М. І. Панчук та ін.]. – К.: Наукова думка, 1994. – 560с.

Тєвікова О. В. Повсякденне життя громадян УРСР: соціальні та культурні аспекти (1953–1964 роки): дис. … кандидата іст. наук : 07.00.01 / Тєвікова Ольга Валентинівна. – Полтава, 2010. – 304 с.

Сергійчук О. Мовна ситуація у вищих навчальних закладах України (1955–1965)/ О. Сергійчук // Етнічна історія народів Європи. – № 6. – 2002. – С. 4–8.

Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / П. Штепа. – Дрогобич: видавнича фірма «Відродження», 2005. – 412 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825