DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2014.25.62808

ГОЛОДОМОР 1921-1923 рр. В БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ ОДЕСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

А. М. Лекар

Анотація


Досліджується терор голодом, що здійснювався більшовицьким режимом в Балтському повіті Одеської губернії в 1921-1923 рр. Розглядаються та аналізуються заходи влади по «викачуванню» хліба із селян, опір населення та повстанський рух, переселенську політику режиму, погром церкви, діяльність міжнародних гуманітарних організацій в межах повіту.


Ключові слова


більшовики; ВУНК; терор; голодомор; Одеська губернія; м. Балта; Балтський повіт; голпайки; АРА; повстанський рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Аргатюк С. С. Крутянський ключ: нарис з історії Кодимського району // С. С. Аргатюк, В. Г. Кушнір. – Одеса, вид-во КП ОМД, 2010. – 267 с. з іл.

Бачинский А. Д. Изменения административно–территориального деления Одесщины (кон. XVIII в. – 1975 г.) /А. Д. Бачинский, В. П. Ващенко, С. В. Кульчицкий // Південний захід. Одесика. Історико–краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 13. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 40-60.

Боган С. М. Повстанці Одещини і Придністров’я: Антикомуністичний повстанський рух на Південному Заході України у 1920-1923 рр. Історичний нарис / Сергій Боган. – К.: Гамазин, 2013. – 176 с.: іл. (Серія «Нетабачна історія»).

Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914-1923 рр. У 2 томах. Том 2. / В. Верига. – Рівне: Видавництво ВАТ «Рівненська друкарня», 2005. – 496с.

В огне гражданской войны. Из истории борьбы трудящихся Одесщины против объединенных сил внутренней и внешней контрреволюции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918 – ноябрь 1920 гг.). Сборник документов и материалов / Відп. ред. Коваленко К. С. – Одесское книжное изд-во, 1962. – 502 с.

Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України та ін.; Упорядн.: О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва; Відп. ред. С. В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с. – Додатки: с. 224.

Голодомори в підрадянській Україні (Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні) / Редколегія: Веселова О. М. та ін. – Київ - Львів – Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2002. – 724 с.

Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946- 1947. Дослідження, спогади, документи / Ред. кол. тому: Ніточко І. І.,Білоусова Л. Г., Боряк Г. В. [та ін.] // Праці Державного архіву Одеської області. – Т. ХVІІІ. – Одеса, 2007. – 460 с.

Державний архів Одеської області. – Ф. 1 (Балтський повітовий комітет (повітком) КП(б)У Одеської губернії). – Оп. 1. – Спр. 37 (Звіти, доповідні записки, зведення повіткому КП(б)У про політичний стан повіту).– 120 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф.1. – Оп. 1. – Спр. 100 (Інструкція про державну інформацію ВУНК та протоколи повітової ВУНК про її виконання. Оглядова інформація повітової НК в повітком КП(б)У про політичний стан та економічне положення в повіті). – 173 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф.1. – Оп. 1. – Спр. 118 (Звіти, зведення повіткому КП(б)У в губком партії про політичний та економічний стан повіту). – 109 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф.1. – Оп. 1. – Спр. 62 (Компрометуючий матеріал на комуністів Ангерт А. В., Баланко, Белецького, Бєлинського В. та ін. ). – 196 арк.

Державний архів Одеської області. – Ф.3 (Одеський губернський комітет КП(б)У). – Оп. 1. – Спр. 200 (Зведення інформаційного відділу ЦК КП України про політичний та економічний стан на місцях). – 262 арк.

Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область / Під ред. П. Т.Тронько. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1969. – 910 с.

Иванова З. М. Ревкомы в борьбе за упрочнение советской власти в левобережных районах Молдавии в 1919 – первой половине 1921 гг. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1963. – 165 с.

Нарцов Н. Ликвидация банды Заболотного / Н. Нарцов // Красная Бессарабия. – 1934. – №11. – 29-31 с.

Неживий О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті: Навч. посіб. / Олександр Неживий. – К.: МАУП, 2007. – 328 с.

Поділля та Південно–Східна Волинь у перші роки радянської влади (у документах та матеріалах) / Упорядкув., передм., комент. М. П. Олійник. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 250 с.

Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л.В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – 800 с. + вкл. 64 с.

Турченко Ф. Г. Голод 1921-1923 рр. як засіб державного террору радянської влади на півдні України / Ф. Г. Турченко / Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 206-209.

Сушинський Б. Балта: місто, освячене вічністю. Історичні есе / Б.Сушинський. – Одеса: «Друк», 2005. – 360 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825