№ 21 (2010)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ ЖІНКИ ЯК ЗАВАДА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЗАХІДНИЙ СВІТ PDF
І. В. Зубаренко
ОДЕСЬКА "ГУМОРИНА": ПЛЮСИ І МІНУСИ (АБО – НА МЕЖІ КІТЧУ І КАРНАВАЛУ PDF
О. В. Курочкін
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ БУГО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ PDF
В. Г. Кушнір
КРОВНА І ДУХОВНА СПОРІДНЕНІСТЬ ТА СВОЯЦТВО В СИСТЕМІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ПРАВОСЛАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII СТ. PDF
І. М. Петренко
ОБРАЗ СМЕРТІ В УЯВЛЕННЯХ ТА ОБРЯДОВІЙ ПРАКТИЦІ СЛОВ'ЯН (НА МАТЕРІАЛАХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПІВДЕННІЙ БЕССАРАБІЇ) PDF
Г. М. Стоянова
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 1999 Р. В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Г. П. Чижов
ЖІНКА У САРМАТСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ - ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ PDF
О. Б. Шевченко

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНЦІ В МІСТАХ БЕССАРАБІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ CТ. PDF
О. Ю. Балицький
КОАЛІЦІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ КОМПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ (1917 - 1925 рр.): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ PDF
А. Е. Войтович
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ НА ШЛЯХУ ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1989 - 1991 РР.) PDF
Н. М. Кіндрачук
М.М. АРКАС ЯК ПРОВІДНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ PDF
Т. В. Кравець
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917 - 1920 рр. PDF
І. Г. Передерій
СТАТЕВО-ВІКОВИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ, ВИВЕЗЕНОГО НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ ДО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В 1941-1944 РОКАХ. НА МАТЕРІАЛАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В. В. Чернявський
ОДЕСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРШІ РОКИ ІСНУВАННЯ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Л. М. Чорна
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ В ОДЕСІ: травень 1917 року PDF
О. Г. Шишко
1933 - УКРАЇНСЬКИЙ РАХУНОК PDF
В. Т. Швець

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

"ВЕСТНИК ЕВРОПЫ" ПРО КООПЕРАТИВНИЙ РУХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Т. С. Ботіка
ТЕРОРИЗМ В УМОВАХ БАГАТОПОЛЯРНОГО СВІТУ (1991-2001 рр.)
А. С. Поспєлов
ВІДСТАВКА ДЖ. МОРЛІ ПІД ЧАС УРЯДОВОЇ КРИЗИ 1914 Р. PDF
М. С. Скрипніченко
КЛАСОУТВОРЕННЯ У КАПІТАЛІСТИЧНІЙ СВІТОЕКОНОМІЦІ У ПОГЛЯДАХ І. ВАЛЛЕРСТАЙНА. PDF
І. А. Усатенко

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

СТАТУТИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПАРОПЛАВСТВА І ТОРГІВЛІ PDF
А. В. Демідов
МЕТРИЧНІ КНИГИ ОЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЇ ЦЕРКВИ ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО: СТАТИСТИЧНЕ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ТА ІСТОРИЧНО-ДЕМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
С. А. Желясков, В. В. Левченко
МЕМУАРИ УЧАСНИКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ (24.01-17.02. 1944) PDF
В. В. Залєвський
СТАТУТИ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ І СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЙОГО ПАМ'ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. А. Стрижова
ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВСТВА КОНСТИТУАНТИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВОГО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРАВА, СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В ПОЛІТИЦІ ТА РЕЛІГІЇ ФРАНЦІЇ PDF
П. М. Тоцький

ПЕРСОНАЛІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКА

ПАМ'ЯТІ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ЗАГИНАЙЛА (5.VIII 1935 - 08.VII. 1996 рр.)
Р. Д. Бондар
НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР РУМУНІВ І МОЛДАВАН БУКОВИНИ: АГРАРНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ У НОВОМУ ВИСВІТЛЕННІ PDF
Н. О. Петрова
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЖЕРЕЛ ДИНАМІЧНОЇ МЕНШИНИ PDF
О. А. Прігарін