DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65064

КОАЛІЦІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ КОМПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ (1917 - 1925 рр.): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

А. Е. Войтович

Анотація


У статті висвітлюється сучасний стан української історіографії, проблеми коаліції лівих соціалістичних партій на Півдні України у період становлення компартійної системи (1917 -1925 рр.). Зроблено аналіз здобутків сучасної історіографії та визначено тенденції наукових досліджень.


Ключові слова


політичні партії; міжпартійні блоки; більшовики; наукові дослідження; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Архієрейський Д., Ченцов В. Більшовики проти соціалістичних партій:репресивні аспекти політичної боротьби 1920-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2003. - № 1. - С. 19-49.

Бевз Т. А. Українська партія соціалістів-революціонерів: організація,ідеологія, політика: дис. … докт. іст. наук. - К., 2005. - 546 с.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1935): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. - К., 1994. - Кн. 1. - 432 с.; Кн.2. - 688 с.

Білошицький С. В. Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 - перша половина 20-х рр.): дис. ... канд.іст. наук. - Донецьк, 2001. - 192 с.;

Білошицький С. В. Формування більшовиками представницьких органів влади в Україні у 1918-1925 рр. як засіб монополізації влади // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. - К., 2004. - Вип. 27. - С. 104-119;

Білошицький С. В. Встановлення партійного контролю над державними інститутами як засіб монополізації політичної влади (1917 - середина 1920-х рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. - К., 2005. - Вип. 30. - С. 70-86.

Бобина О. В. Діяльність УСДРП в умовах української національно- демократичної революції. 1917 - 1920 рік: дис. … канд. іст. наук. - К.,1993.- 200 с.

Бой ко В. М. Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 р.: дис. … канд. іст. наук. - К., 1997. - 198 с.;

Бойко В. М. Участь українських партій у муніципальній кампанії 1917 р.// УІЖ. - К., 1997. - № 5. - С. 25-40.

Бондар Н. О. Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук. - Харків, 2008. - 24 с.

Бриндак О. Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття. - Одеса, 1998. - 184 с.

Васильєв В. Ю. Формування комуністичного центра влади в Україні (1917 - 1918 рр.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. - К., 2003. - Вип. 22-23. - С. 343-359.

Вєтров Р. І. Політичні партії України на початку 20 ст. (1900 - 1925рр.): Навчальний посібник. - Дніпродзержинськ, 1997. - 111 с.;

Вєтров Р., Донченко С. Політичні партії України в першій чверті XX століття (1900 - 1925 рр.). - Дніпродзержинськ, 2001. - 245 с.;

Ветров Р. І. Про роль ліворадикальної партійної інтелігенції в ліквідації УКП(боротьбистів) в 1920 р. // Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 3. - Одеса, 2004. - С. 104-118;

Вєтров Р. Про роль ліворадикальної інтелігентної верхівки УПЛСР (борбистів) в "самоліквідації" партії у 1920 році // Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний науковий збірник. Вип. 6. - Одеса, 2006. - С. 122-132.

Висоцький О. Ю. Діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії та Української партії соціалістів-революціонерів у 1900 – 1920 роках: історико-порівняльний аспект: дис. … канд. іст. наук. - Дніпропетровськ, 2000. - 190 с.;

Висоцький О. Ю. Українські національні партії початку 20 ст.: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні). - Дніпропетровськ, 2001. - 160 с.;

Висоцький О. Ю. Ідеологічні та організаційні особливості УСДРП та УПСР у контексті їх поразки у революції 1917 - 1920 років // Грані. - 1998. - Листопад. - С. 105- 116;

Висоцький О. Ю. Проблема легітимності урядової діяльності українських соціалістичних сил (квітень-листопад 1919 року) // Гуманітарний журнал. - 2001. - № 3-4 (11-12). - С. 134-149.

Вінцковський Т. Місцеві органи влади і управління Центральної Ради в Херсонській губернії (березень 1917 - квітень 1918 рр.). - Дрогобич, 2002. -169 с.;

Вінцковський Т. С. Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): автореф. дис. ... канд. іст. наук.- Одеса, 2000. - 20 с.;

Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). - Одеса, 2010. - 154 с.

Гвоздик В. С. Південь України в революції 1917-го - початку 1918-го років: дис. канд. іст. наук. - Запоріжжя, 2002. - 196 с.;

Гвоздик В. С. Створення партійно політичних блоків на Півдні України під час виборів міських дум в 1917 році // Придніпровський науковий вісник. Історія і право. - 1997. - № 9. - С.1-10.

Голікова О. М. Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917 - 1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. - Харків, 2000. - 20 с.

Головченко В. І. Проблеми української державності в програмних документах вітчизняних соціалістичних партій періоду національно- демократичної революції (1917-1919 рр.) // Вісник Харківського ун-ту. - Х., 1996. -№ 387. - С. 108-115.

Голуб А. І. Європейські обрії української соціал-демократії (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.): Монографія. - Дніпропетровськ, 1998. - 156 с.

Гонтар А. В. Городские советы Украины: История становления и развития: (20-30-е годы) / [ред. Л. А. Швидченко]. - К.-Одесса, 1990. - 204 с.;

Гонтар О. В. Деякі питання міжпартійних відносин у міських радах України у 1920 – 1921 рр. // Український історичний збірник. - Харків, 1992. - Вип. 37. - С. 68-74.

Горак В. Повстанці отамана Григор'єва (серпень 1918 - серпень 1919 рр.). Історичне дослідження. - Фастів, 1998. - 224 с.

Гриценко А. П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кін. 1917 р. -поч. 1919 р.). - К., 1993. - 102 с.

Гусев В. І. Бунд, Комфарбанд, євсекції КП(б)У: місце у політичному житті України (1917 - 1921 рр.). - К., 1996. - 132 с.

Дірявка Ю. П. Українська комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920-1925 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук. -Дніпропетровськ, 2008. - 19 с.

Єфименко О. Г. Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917 - 1920 рр.): дис. … канд. іст. наук. - Харків, 1998. - 188 с.;

Єфименко О. Г. Укапісти: оцінка організаційної консолідації через призму ідейної еволюції // Вісник Харківського університету. № 401. – Історія України. Збірник наукових праць. - Вип. 2. - Харків, 1998. - С. 370-376.

Зборець С. В. УПЛСР (борьбистів) - ліквідація і політичне злиття з КП(б)У в 1920 р.: сучасна історіографія // Інтелігенція і влада. - Одеса. - 2004. - № 3. - С. 156-164.

Зинько Ф. Кое-что из истории Одесской ЧК. - Одесса, 1998. - 148 с.

Іваненко В., Голуб А., Удод О. Очищення правдою: (Відома і невідома Україна в об'єктиві історії ХХ сторіччя). - К., 1997. - 208 с.;

Іваненко В., Голуб А. Ліквідація демократичної опозиції (політичні переслідування меншовиків на Катеринославщині на початку 1920-х років) // Грані. - 2002. - № 3 (23). - С. 10-14;

Іваненко В. Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі. - Дніпропетровськ, 2003. - 332 с.

Ілюшина Л. І., Кормич А. І. Тактика більшовиків щодо УСДРП і "Спілки" // Наукові праці з питань політичної історії. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. - Вип. 169. - К., 1991. - С. 124-129.

Козак О. В. Багатопартійність на Україні (1917 - 1925 рр.). Історіографія проблеми: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06. - Харків, 1999. - 220 с.

Кокін С. А., Мовчан О. М. Ліквідація більшовиками правоесерівської і меншовицької опозиції в Україні. 1920 - 1924 рр.: Історичні зошити. - К., 1993. – 58 с.;

Кокин С. А. Борьба КП(б)У с политической оппозицией в начале 20-х гг. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 1992. - Вип. 2. - С. 24-27.

Котляр Ю. Повстанство. Селянський рух на Півдні України: 1917-1925. - Миколаїв; Одеса, 2003. - 200 с.

Кормич А. И. Противоречия и парадоксы общественно-политической жизни Одессы в 1917 - 1920 гг. // Одесі-200. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - Одеса, 1994. - С. 63-65.

Кульчицький С. В. УСРР в добу "воєнного комунізму" (1917 - 1920 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. - К., 1994. - 142 с.;

Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921 - 1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. - К., 1995. - 203 с.;

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 - 1928). - К., 1996. - 396 с.;

Кульчицький С. В. Комуністична і антикомуністична революції в Україні // Історія в школах України. - 2005. - № 5. - С. 50-55.

Левченко В. В., Петровський Е. П. "Арештувати як українського есера…"(до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2008. № 1/2. - С. 415-432.

Любовець О. М. Партія боротьбистів в українській революції 1917 – 1920 рр.: дис. ... канд. іст. наук. - К., 1993. - 166 с.

Любовець О. М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920рр. - К., 2005. - 311 с.;

Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби: автореф. дис.докт. іст. наук. - К., 2006. - 31с.;

Любовець О. М. Боротьбисти і більшовики: співпраця та протиборство // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К., 1999. - Вип. 7. - С. 121-134;

Любовець О. М. Проблема української державності в програмах і діяльності українських політичних партій (березень-листопад 1917 р.) // УІЖ. - К., 2003. - № 4. - С. 22-29.

Маймескулов Л., Рогожин А., Сташис В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922). - Х., 1990. - 345 с.

Малинова Г. Л. Из-под завесы тайны. - Одесса, 2002. - 380 с.

Мельник О. О. Проблема вибору шляхів розвитку революції на Україні (тактика партії українських есерів щодо Установчих зборів в 1917-1918 рр.). -Мелітополь, 1995. - 33 с.;

Мельник О. О. Ставлення українських політичних партій до всеросійських і українських установчих зборів (березень 1917 – квітень 1918 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук. - К., 1995. - 26 с.

Мовчан О. М. Придушення меншовицької опозиції в профспілковому русі України // УІЖ. - 1993. - № 2/3. - С. 37-47; Мовчан О. М. Робітничий страйковий рух в Україні (20-ті рр.) // УІЖ. - 1998. - № 6. - С. 30-43; 1999. - № 1. - С. 31-40;

Мовчан О. М. Профспілкове будівництво в УССР. 1920-1928 рр. // Проблеми історії України. - 2001. - Вип. 5. - С. 71-128.

Найман О. Я. Єврейські партії та об'єднання в Україні (1917 - 1925 рр.).- К., 1998. - 190 с.;

Найман О. Розгром єврейських організацій в Радянській Україні // Сучасність. -1997. - № 12. - С. 94-103.

Огієнко В. Зародження українського націонал-комунізму в КП(б)У на прикладі діяльності групи "федералістів" 1919 - 1920 рр. // Українознавство. - 2006. - № 4. - С. 277-281.

Остапенко Я. М. Ліквідація більшовиками опозиційних політичних партій в Україні (1920 - 1925 рр.): дис. … канд. іст. наук. - Харків, 2005. - 198 с.

Подкур Р. Ю. Співробітництво партійно-радянських органів з ВЧК-ГПУ в ліквідації єврейських політичних організацій у 20-х рр. ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. - К., 2003. - Вип. 22-23. - С. 317-343.

Познанська К. В. Посилення систематичних репресій більшовиків протии правоесерівської та меньшовицької пвртійно-політичної опозиції в 1920 – 1922 рр. в Україні // Інтелігенція і влада. - Одеса, 2005. - № 5. - С. 222-229;

Познанська К. В. Ліквідація більшовиками есерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в Україні наприкінці 1919 - 1924 рр.: автореф. дис. канд. іст. наук. - Дніпропетровськ, 2008. - 24 с.

Політична історія України XX століття: У 6 т. / [редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.]. - К., 2002-2003. - Т. 2. - 488 с.; Т. 3. - 447 с.

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ - ХХ ст.: Історичні нариси. / [Д. Архієрейський, О. Бажан, Т. Бикова та ін. відп. ред. В. Смолій]. - К., 2002. - 952 с.

Реєнт О. П. Більшовизм і українська революція 1917 - 1920 рр. Спроба вивчення характеру і динаміки соціальних процесів. - К., 1994. - 38 с.

Рудич Ф. КП(б)У и другие политические партии: партнерство или противоборство? // Коммунист Украины. - 1991. - № 3. - С. 73-83.

Савченко В. А. Политика Советского государства по отношению к анархистскому движению на Украине в 1917 - 1921 гг.: дис. … канд. ист. наук. - Одеса, 1990. - 210 с.

Савченко В. Махно. - Харків, 2005. - 416 с.

Савченко В. А. Уничтожение оппозиционных партий и политических организаций на Одещине в 1921 - 1929 годах // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. - Т. 3 / Уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. - Одеса, 2005. - С. 809-826.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія. - К.,1997. - 416 с.;

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918 - 1920). - К., 1999. - 508 с.;

Солдатенко В. Ф. Українська революція: історичний нарис. - К., 1999. - 976 с.

Сурай Ю. І. Преса в Україні у боротьбі політичних сил за армію і флот (1917 рік). - Одеса, 2005. - 144 с.

Терещенко Р., Іваненко В., Прокопенко Л. Минуле з гірким присмаком: Репресії в історичній ретроспективі радянського суспільства. - Дніпропетровськ, 2002. - 240 с.

Фролов М. О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917 - 1922 рр.): становлення і функціонування. - Запоріжжя, 2003. - 448 с.

Ченцов В. В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки. - Тернопіль, 2000. - 482 с.

Шаповал Ю. І. Україна 20?50-х років: сторінки ненаписаної історії / [ред. І. Ф. Курас]. - К., 1993. - 351 с.;

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В.ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - К., 1997. - 477 с.;

Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії. - К., 2001. - 560 с.

Шаповал Ю. І. "Всеми мерами стремится к исчезновению этой партии…" // Віче. - К., 1994. - № 4. - С. 145-157.

Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття. - К., 2000. - 534 с.

Шкляев И. Н. Одесса в смутное время. - Одесса, 2004. - 160 с.

Яневський Д. Політичні системи України 1917 - 1920 років: спроби творення і причини поразки. - К., 2003. - 767 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825