DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.65026

УКРАЇНЦІ В МІСТАХ БЕССАРАБІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ CТ.

О. Ю. Балицький

Анотація


У статті висвітлюється етнодемографічна характеристика українського населення, що мешкало в містах Бессарабії наприкінці ХІХ ст., зокрема питання конфесії, становості, освітності, вікової структури, шлюбності й зайнятості міських українців.


Ключові слова


українці; Бессарабія; міста; населення; чисельність; розселення; становий склад; освітність; перепис населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Берг Л.С. Бессарабия : Страна - Люди - Хозяйство / Лев Семёнович Берг. - Кишинев : Universitas, 1993 - 195 c.

Жуков В.И. Города Бессарабии (1861-1900). Очерки соц.-экон. Развития / В.И. Жуков. - Кишинев: Stiinta, 1975. - 291с.

Гросул Я.С. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии. (1861-1905 гг.) / Я.С.Гросул, И.Г. Будак. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1972. - 602 с.

Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в.

(Этнические и социально-демографические процессы) / В.С. Зеленчук. -

Кишинев: Штиинца, 1979. - 287с.

Бабилунга Н.В. Динамика численности городского населения Бессарабии в эпоху империализма (1897-1913) / Н.В. Бабилунга // Изв. АН.МССР.Сер.общ. наук. - 1981. - №2. - С.53-61.

Бачинська О.А. Колонізація українським населенням Придунайських земель XVIII - початок ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док.іст. наук: спец. 07.00.01 "Історія України" / О.А. Бачинська. - Одеса, 2002. - 34 с.

Зибачинський І.В. Соціально-економічний, суспільний та культурний развиток Північної Бессарабії у другій половині ХІХ - на початку ХХ в.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 "Історія України" / І.В. Зибачинський. - Чернівці, 2005. - 20с.

Абакумова-Забунова Н.В. Русское население городов Бессарабии ХІХ в./ Н.В. Абакумова-Забунова - Кишинев: Ch. Business-Elita, 2006. - 519 с.

Ярошевич А. Малороссы по переписи 1897 года / А. Ярошевич // Киевская старина: ежемесячный исторический журнал. - К., 1905. - Т.89. - С.411-428.

Личков А. Юго-Западный край по данным переписи 1897 года / А. Личков // Киевская старина: ежемесячный исторический журнал. - К., 1905. - Т.90. -С.317-366.

Цит за: Бабилунга Н.В. Национальный состав городского населения Бессарабии в эпоху империализма / Н.В. Бабилунга // Изв. АН.МССР. Сер.общ. наук, 1979. - №3 . - С.24-33.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ Издание Центрального статистического комитета министерства внутренних дел ; [Под ред. Н.А. Тройницкого] : в 89 т. - Т.ІІІ : Бессарабская губерния. - СПб., 1905. - XXIV, 254 с.

Бойко Я.В. Розміщення українського етносу на півдні України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Я.В. Бойко // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. - 2008. - Вип.133-134. - С.88-94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825