МЕТРИЧНІ КНИГИ ОЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЇ ЦЕРКВИ ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО: СТАТИСТИЧНЕ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ТА ІСТОРИЧНО-ДЕМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

С. А. Желясков, В. В. Левченко

Анотація


Стаття присвячена аналізу метричних книг Олександро-Невської церкви Імператорського Новоросійського університету. Проведено аналіз статистико-демографічного, історичного й джерелознавчого характеру. Виявлені недостатньо вивчені аспекти метричних книг як історичного джерела.


Ключові слова


метрична книга; Олександро-Невська церква; Імператорський Новоросійський університет; історичне джерело

Повний текст:

PDF

Посилання


Васик О. В. Історіографія вивчення метричних книг // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iipd/2008_3_4/vasik.htm

Греки Одеси. Іменний покажчик по метричним книгам Одеської Грецької Свято-Троїцької церкви - Одеса: Друк, 2000. - Ч. 1: 1800-1831 рр. - 364 с.

Гузенков С. Г. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини XIX - початку XX ст.: Автореф. дис.канд. іст. наук: 07.00.06. - Запоріжжя, 2005. - 20 с.

ДАОО. - Ф. 37. - Оп. 13. - Спр. 1220.

ДАОО. - Ф. 37. - Оп. 13. - Спр. 1230.

Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. Историческая записка экстраординарного профессора А. И. Маркевича и Академические списки. - Одесса: Экономическая типография, 1890. - 734 с.

Енциклопедія українознавства / Гол. ред. В. Кубійович. - Львів, 1993- 1994. - Т. 2-4.

Левченко В. В., Левченко Г. С. Александро-Невская церковь Императорского Новороссийского университета: история и судьба // Проблемы славяноведения: сб. научных статей и материалов. - Брянск: РИО БГУ, 2010. - Вып. 12.

Лиман І. Метричні книги як джерело з церковного устрою Південної України другої половини XVIII - першої половини ХІХ ст. // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. - К., 2001. - Т. 7. - С. 197-211.

Реєстр метричних книг архівів України: Кн. 17: З колекції Державного архіву Одеської області. Вип. 1: Метричні книги Одеських церков / [Метричні книги православних та римо-католицьких церков, єврейських громад]. -(Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - К., 2006 // Режим доступу http://www.archives.gov.ua/Publicat/CD/Metryca-book/Kn-17.php

Реєстр метричних книг архівів України: Кн. 24: З колекції Державного архіву Хмельницької області. Вип. 1: Метричні книги римо-католицьких церков / Ідея проекту: О. Качковський. Упорядники: О. Качковський, Т. Урсалова. - К., 2005 [компакт-диск]. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники) // Режим доступу http://www.archives.gov.ua/Publicat/CD/Metryca-book/

Терещук Н. Метрические книги - источниковедческая база по изучению православных греков г. Севастополя (по материалам Государственного архива г. Севастополя). Культовые памятники в мировой культуре: Археологический, исторический и философский аспекты. //Сборник научных трудов. - Севастополь: ЧП Арефьев, 2004. - C. 164-171.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - Ф. 166. - Оп. 1. - Спр. 930.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.