DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2010.21.64498

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ БУГО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

В. Г. Кушнір

Анотація


У статті розглядається питання про формування мережі українських поселень у степовій зоні Буго-Дністровського межиріччя. Воно безпосередньо пов'язане з проблемою дослідження процесу адаптації господарства і побуту українців до умов степового середовища і існування поселень засвідчує завершення принаймні раннього його етапу.


Ключові слова


українці; поселення; Буго-Дністровське межиріччя; степова зона

Повний текст:

PDF

Посилання


[Алепский Павел] Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ в., описанное сыном, архидиаконом Павлом Алепским / перевод с арабского Г.А.Муркуса // Чтения в Императорском обществе истории и древностей при Московском университете. - М., 1898 - Кн.4. - Ч.2.- С.189-195 (переклад з російської М.Славинського).

Аргатюк С.С., Кушнір В.Г. Крутянський ключ: нарис з історії Кодимського району.- Одеса.- 2010.- С.38.- рис.7-а.

Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на півдні України. 1775 - 1869.- Одеса, 1995.- С.6.

Бачинська О.А. Українське населення Придунайських земель (XVIII - початок ХІХ ст.).- Одеса, 2002.-С.23.

Донесення кур'єра російського посольства у Константинополі поручика Петрова до Катеринославського губернатора М.Язикова. Грудень (?) 1781 р. / Степовий В. До історії Задунайської Січи // Україна.-1914.-№3.С.14-15.

Донесення товариша ольвіопольської канцелярії І.Мержанова до Катеринославського губернатора М.Язикова.12 березня 1782 р. Ольвіополь / Степовий В. До історії Задунайської Січи // Україна.-1914.-№3.С.20.

Журнал жизни и службы князя Михаила Никитича Волконского / інтернет видання: Публікація А. К. Афанасьева: feb-web.ru/feb/.../rad-009-.htm.

Зубко І.М. Подністрянська паланка Чорноморського козацького війська: 1790-1792 рр. // Историческое краеведение Одесщины.- Вып.1.- Одесса, 1992.- С.58.

Карачківський М. Північно-Західна Балтщина (історико-географічні матеріали на підставі подорожі влітку 1928 року) // Історико-географічний збірник ВУАН. - Т.3. - К.: ВУАН, 1929. - С.193.

Короленко П.П. Предки кубанських казаков на Днепре и на Днестр е -Екатеринодар.- 1900.

Кушнір В.Г. Кам'яні хрести степу // Археология и этнология Восточной Европы.- Одесса, 1997.- С.281.

Лебединцев А.Г. Ханская Украина// Записки Одесского общества истории и древностей. - 1844.- Т.1.

Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина (1730-1768) // Гайдамаччина: историческая монография в двух частях. - Ч.І. - С.Пб., 1902. - С.19.

Описание Украины от пределов Московии до границ Трансильвании, составленное Гильомом Левассером-де-Бопланом / Гийом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России / пер. В.Г.Ляскоронского со второго французского издания 1660 года. - К., 1901. - С.16.

Петрунь Ф. О. Нове про татарську старовину Бозько-Днiстрянського степу. - Схiднiй-свiт, 1928. - № 6. - С. 162. // http://ssvit.iatp.org.ua/28/6/petru.htm.

Південна Україна кінця ХVІІІ ст. - Запоріжжя, 2005. - Вип. 12. - С. 44.

Приходы и церкви Подольской епархии. Ольгопольский уезд // Труды Подольского епархиального статистического комитета.- Каменец-Подольский, 1901.-С.807, 833.

Путешетвие Гильбера де Ланнуа по Южной России в 1421 году.- Одесса, 1852.- С.7.

Рябінін-Скляревський О. Запорозькі бунти данайців 1771 - 1774 рр. і початок Задунайського Коша // Наук. зб. за рік 1927.- С.82.- (Записки Укр.на- ук.тов-ва в Києві: Істор.секція ВУАН / Під ред. М.Грушевського; Т.26.

Скальковский А. Дунайцы // Киевская старина. - 1885. - № 1. - С.453;

Скальковский А. Филипп Орлик и запорожцы // Киевская старина. - 1882. - № 2. - С.120-123.

Скальковский А. Филипп Орлик и запорожцы // Киевская старина. - 1882. - 2. - С. 12,120.

Скальковский А.А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского.- Одесса, 1885.- Ч.3.- С.190.

Шувалов Р. Украинские поселения в окрестностях Одессы // Історичне краєзнавство Одесщини.- Вип.4.- Одеса, 1993.- С.44.

Эварницкий Д. И. Вольности запорожских казаков. - СПб., 1898. - С. 259.

Яворницький Д.І. Історія Запорізьких козаків у трьох томах. - Т.3. -Львів, 1992.- С.140.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. - Т.2, Р.7. - Львів, 1991. - С. 91.

Яворницький Д.І. Історія Запорізьких…- Т.3. - Львів, 1992, Р.7. -С.140.

Яковлев В.А. К истории заселения Хаджибея (1789 - 1795).- Одесса, 1889.- С.13, 15, 44.

Kraszewski J.I. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Bud?aku: dziennik przeja?ki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 wrze?nia.- Vilno, 1845.-T.1.- С.133.

Jablonowski A. Polska ХVІ wieku nod wzgledem geograficzno- statystycznysm. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijw-Braclaw). - Warszawa, 1897. - Т. 20 (10). - s.612.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825