№ 5 (1997)

Зміст

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

ПРОМЫСЕЛ БИЗОНОВ В ПАЛЕОЛИТЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ PDF
В. Н. Станко
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ: В. Г. ТЕПЛЯКОВ PDF
С. А. Булатович
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА САРМАТСКОГО ОБЩЕСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (по данным погребального обряда) PDF
А. Н. Дзиговский
СИСТЕМА РОДСТВА АЛБАНЦЕВ PDF
А. В. Шабашов
ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ГРУП РОСІЯН НИЖНЬОГО ПОДУНАВ’Я XIX—XX ст. PDF
О. А. Прігарін
ОДЕЖДА УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ XIX - НАЧАЛА XX вв. PDF
Т. А. Агафонова
МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ БУДЖАКА В СЕРЕДИНІ - ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX ст. (за матеріалами етнографічних досліджень весільного фольклору) PDF
Н. О. Петрова
ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРНОГО ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСА БОЛГАР И ГАГАУЗОВ УКРАИНЫ PDF
В. Я. Дыханов

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПЕТРО МОГИЛА: МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ДІЯЧА PDF
І. Ф. Курас
ВВІЗ КАПІТАЛІВ В ПРОМИСЛОВІСТЬ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ 60-х РОКІВ XIX ст. PDF
В. П. Ващенко
ВКЛАД ЕТНІЧНИХ ГРУП ОДЕСИ У РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В КІНЦІ XVIII — 1-й ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ PDF
Н. М. Фроюк
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861 — 1862 pp.) PDF
Т. Г. Гончарук
ЩЕ РАЗ ПРО ІВАНА МАРТИНОВИЧА КОВАЛЬСЬКОГО PDF
З. В. Першина
З ІСТОРІЇ РОДИНИ ШЕЛУХИНИХ PDF
А. І. Мисечко
НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПОГЛЯДИ С. Л. РУДНИЦЬКОГО PDF
Д. С. Шелест
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА РОСІЇ І УКРАЇНИ ПРО РОЛЬ І МІСЦЕ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ (друга половина XIX — початок XX ст.) PDF
Ю. І. Сурай
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКИХ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
О. Г. Шишко
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З’ЇЗД PDF
О. І. Домбровський
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РАДИ В ОДЕСІ PDF
Т. С. Вінцковський
ОСНОВНІ АКЦЕНТИ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (на архівних матеріалах) PDF
Н. В. Агафонова
ЗАХІДНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО РУХ ОПОРУ В УРСР В СЕРЕДИНІ 1950-х—1980-х pp. PDF
О. В. Фесик
З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ В ОДЕСІ (ПРО НАМАГАННЯ А. О. СКАЛЬКОВСЬКОГО ЗАСНУВАТИ У 30-40-ві рр. XIX ст. ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ) PDF
В. М. Хмарський
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ УКРАИНЫ PDF
М. С. Покась
УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Д. А. Горун
ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ КУБЫ В 80—90-х: АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ НЕМАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И ПОЛИТОЛОГИИ PDF
Г. С. Савельев
УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ: К ИСТОРИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ PDF
Л. А. Сайгакова
УКРАИНСКО-КАНАДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1991 —1994 гг.) PDF
Н. П. Горбатюк
НАТО И УКРАИНА: АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ УКРАИНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ PDF
Т. В. Соколовский

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ИЗ ИСТОРИИ ДАКИЙСКИХ ВОЙН И СООРУЖЕНИЯ TROPAEUM TRAIANI В НИЖНЕЙ МЕЗИИ (1) PDF
Р. Д. Бондарь
МОСКОВСКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО PDF
Т. А. Избаш
РЕМЕСЛО НОТАРИУСА И ЕГО ПРОТАГОНИСТЫ В ЮЖНО-ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДЕ XV в. PDF
Е. А. Радзиховская
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АНГЛІЇ ПОНАТКУ XVII СТОЛІТТЯ: ДО ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ФРАНКО-АНГЛО-ГОЛЛАНДСЬКОГО СОЮЗУ PDF
О. Б. Дьомін
ПРОБЛЕМА СТАТУСА ПОДДАННОГО: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ГАЛЛИКАНИЗМА XVII-XVIII в. PDF
П. Н. Тоцкий
М. П. АДАМОВИЧ - ВАТАЖОК ОДЕСЬКИХ МОРЯКІВ PDF
Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвиркун
П. Б. СТРУВЕ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1907—1914 pp.) PDF
Ф. О. Самойлов
ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (к 80-летию Октябрьской революции: региональный аспект) PDF
М. Е. Раковский
ОДЕССКАЯ ГУБЧЕКА КАК ОРГАН ВНЕСУДЕБНОЙ РЕПРЕССИИ PDF
И. Н. Шкляев

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

МОДЕЛЬ ИСТОРИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Т. Н. ГРАНОВСКОГО PDF
С. Б. Прутцев
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. Н. ЩЕПКИНА PDF
И. В. Максименко
КУЛІШ ОЧИМА М. ДРАГОМАНОВА PDF
Л. С. Похила
О. І. МАРКЕВИЧ - ПРО ПОХОДЖЕННЯ СВОЮ РОДУ PDF
О. В. Полозовська
ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ PDF
Т. Н. Попова, В. Б. Панасюк
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. И. МАРКЕВИЧА В ОДЕССКОМ ОБЩЕСТВЕ ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ (по материалам "Записок" ООИД) PDF
В. А. Мирошниченко
О МЕТОДИКЕ БИОИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ PDF
Т. Н. Попова
З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКИХ ВИЩИХ ЖІНОЧИХ КУРСІВ (1878-1886 pp.) PDF
О. В. Мельник
ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ ВІД ГОЛОДУ 1933 р. В ОБЛАСТЯХ УСРР PDF
С. В. Кульчицький
РУМЫНСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ В ТРАНСНИСТРИИ (обзор источников) PDF
И. Я. Никульча
АРХІВНІ ФОНДИ ЦК КП(б) ПРО ВТРУЧАННЯ СОЮЗНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ-ОРГАНІВ УКРАЇНИ В 1920-ті pp. PDF
О. О. Долженков
КРАЄЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ НА СТОРІНКАХ «ОДЕССКОГО ВЕСТНИКА» В 1827—1833 pp. PDF
Г. С. Бондар
ИСТОЧНИКИ ИЗУЧЕНИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОМЫСЛА КРЕСТЬЯН СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ В XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. PDF
А. М. Шабанова
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМАЛЬНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ АТРИБУЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЕКСТОВ В ТРУДАХ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ PDF
И. С. Гребцова, В. М. Гребцов