Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.

Процес рецензування

Тип процесу рецензування

 Процес рецензування має два етапи: редакційне рецензування; зовнішнє подвійне закрите рецензування (double-blind peer review -  автор та рецензент не знають один одного)

Обов'язки рецензентів

Кожну статтю рецензують експерти, які мають усі можливості вільно висловити мотивовані критичні зауваження відносно рівня і ясності викладу представленого матеріалу. Також дати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Рецензент повинен адекватно пояснити й аргументувати свої судження. Рецензент не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими. 

Участь в ухваленні рішення про публікацію

Процедура рецензування допомагає прийняти остаточне рішення щодо можливості публікації статті на засіданні редакційної колегії видання. Рецензування невід'ємний елемент політики наукового видання «Записки історичного факультету» і являється основою  наукового рівня видання.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.

Періодичність публікації

Журнал видається щорічно.

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Мови

Основні мови – українська, англійська. Кожна стаття супроводжується  анотацією мовою статті та розширеним авторським резюме англійською мовою.  Якщо текст статті англійською мовою, то розширене резюме подається українською.

Періодичність

Видання публікується 1 раз на рік

Фінансова політика

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.

Етика до публікації

Редакція наукової збірки представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю наукової збірки. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується у науковій збірці, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали наукової збірки не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редколегії. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.
 7. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє ав­тору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Автору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мо­тивована відмова. Рукопис статті не повертається. Якщо автор не згоден з думкою рецензента, він може дати мотивовану відповідь. У разі потреби за погодженням з автором мо­же бути проведено додаткове рецензування рукопису іншим фахівцем.
 8. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає ре­дакційна колегія. В окремих випадках за наявності позитивної рецензії можлива публікація статті за рішенням головного редактора. Після ухвалення рішення про публікацію статті редакція інформує про це автора з указанням терміну публікації.

 

Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Історія журналу

Журнал є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання археології, етнології, історії України, всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.

Діяльність видання регламентується законодавством України. Наукова збірка видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія зберігається на офіційному сайті Записок та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  Записки історичного факультету.

Редакційна колегія

В. Г. Кушнір, д-р іст. наук (головний редактор);
Анхель Флорін, д-р іст. наук (Румунія);
Барвінська П. І., д-р іст. наук;
Бачинська О. А., д-р іст. наук;
Гончарук Т. Г., д-р. іст. наук;
Демченко О. В., канд. іст. наук;
Дьомін О. Б., д-р іст. наук;
Грєбцова І. С., д-р іст. наук;
Єнаке Джордж, д-р іст. наук (Румунія);
Кіосак Д. В., д-р іст. наук;
Петрова Н. О., канд. іст. наук (відповідальний секретар);
Сминтина О. В., д-р іст. наук;
Хмарський В. М., д-р іст. наук;
Цисельський Томаш, д-р іст.наук (Польща).

 

Адреса редакційної колегії

Факультет історії та філософії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Єлисаветинська, 12,м. Одеса, 65082, Україна

НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 11 ЛИПНЯ 2016 РОКУ №820 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ІСТОРИЧНІ НАУКИ"