ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ПОВСТАНЬ ВАРДИ СКЛІ PATA ВАРДИ ФОКИ У ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XI СТ.

І. С. Горнова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню специфіки історичних методів двох візантійських авторів XI ст. - Михаїла Пселла та Іоанна Скилиці, які нале­жали до двох різних тенденцій у розвитку візантійської історіографії. Ана­ліз проводиться на тлі порівняння опису цими авторами повстань візан­тійських воєначальників Варди Скліра та Варди Фоки проти імператора Василя II Болгаробійці.


Ключові слова


Михаіл Пселл; Іоанн Скилиця; метод історіописання

Посилання


Бибиков М. В. Развитие исторической мьісли // Культура Византии. Т.1./М.В. Бибиков. - М.: Наука, 1989. -С. 89- 129.

Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозванию / Асохик; [пер. Змин Н.]. - М., 1864. - 335 с.

Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийского/Яхья Антиохийский; [пер. Розен В. Р.]—СПб.: Типография Академии наук, 1883. -447 с.

История Византии: в 3 т. /[под ред. акад. Сказкина С.Д.]. - М.: Наука, 1967. Т. 2. - 1967. - 472 с.

Каждан А. П. Культура Византии / Каждан А.П. - М.: Наука, 1968. - 224 с.

Лев Диакон. История/Лев Диакон; [пер. М.М. Копьтенко]. - М.: Нау¬ка, 1988. - 239 с.

Любарский Я.Н. Михаил Пселл: личность и творчество. К истории византийского предгуманизма / П.В. Безобразов, Я.Н. Любарский // Две книги о Михаиле Пселле. - СПб.: Алетейя, 2001. - 542 с.

Повествование вардапета Аристакзса Ластивертци / Аристакзс Ластивертци; [пер. с древнеарм., вступ, ст., коммент. и прил. Юзбашян К. Н.]. - М.: Наука, главная редакция восточной литературьі, 1968. - 194 с. - (Памятники письменности Востока; вьіп. XIV).

Черноглазов Д.А. Замечания о «Краткой истории» Михаила Пселла / Черноглазов Д.А. //Михаил Пселл. Хронография. Краткая история. - Спб. : Алетейя. 2003. — С. 367- 375.

loannis Skylitzae Synopsis Historiarum / loannes Scylitzes; [rec. I. Thum]. -Berolini; Novi Eboraci: Walter de Gruyter & Co, 1973. - 579 a.

Flusin B. Recrire l'histoire: la Synopsis Historion de Jean Skylitzes / Flusin B. Cheynet J. — CI. - Paris, editions P. Lethielleux, 2003. - P. VII-XXIV.

HolmesC. Basile II and the govemance of the Empire (976- 1025) / Holmes C. - Oxford: Oxford University Press, 2005. - 625 p. (Oxford studies in Byzantium).

Markopoubs A. Byzantine history writing at the end of the first millennium / Markopoubs A. // Byzantium in the year 1000/[ed. Magdalino P.] - Boston; Kdln: Brill, 2003.-P.183- 199.

Thurn I. loannes Skylitzes, Autor und Werk / Thum I. // loannis Skylitzae Synopsis Historiarum / loannes Scylitzes; [rec. I. Thum]. -Berolini; Novi Eboraci: Walterde Gruyter & Co, 1973. -P. VII-XLVI.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.