БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО

Автор(и)

  • А. М. Лекар

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2012.23.63826

Ключові слова:

Подільська губернія, гетьманський режим, австро-угорські війська, політичні партії, громадянська опозиція, повстанський рух

Анотація

Відстежується процес політичного та збройного протистояння за владу в Подільській губернії в квітні – грудні 1918 р. Досліджується співпраця та конкуренція за здійснення юрисдикції влади в краї між австро-угорською окупаційною та гетьманською адміністраціями. Аналізуються антивладні акції громадянської опозиції, діяльність політичних партій, насамперед, українських соціалістів та більшовиків, направлені на усунення гетьманського режиму від влади.

Посилання

Антонишин А. П. Діяльність політичних партій на Поділлі в період гетьманату Павла Скоропадського / А. П. Антонишин // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 240–244.

Антонишин А. П. Селянсько-повстанський рух на Поділлі (квітень-листопад 1918 року) / А. П. Антонишин // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 165–170.

Бевз Т. А. Партія соціальних перспектив і національних інтересів. (Політична історія УПСР) / А. Т. Бевз // Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 587 с.

Гаврищук А. П. Партизанський рух на Поділлі проти німецько-австрійських окупантів (1918 р.) / А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко, В. Й. Бондарчук // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: І. С. Винокур (гол.), М. М. Дарманський, О. М. Завальнюк та ін.– Кам’янець-Подільський: б.в., 1995. - С. 248-252.

Голос подольской церкви. – 1918. – №32. – 4 грудня.

Гражданская война на Украине (1918-1920). Сборник документов и материалов в трех томах, четырех книгах. - К.: Наукова думка, 1967. - Т.I, кн.1. – 874 с.

Гуменюк К. С. Боротьба трудящих Поділля з австро-німецькими окупантами в 1918 р. / С. К. Гуменюк // Боротьба за владу Рад на Україні / Ред. кол.: М. І. Супруненко (відп. ред.), Ю. М. Гамрецький, Ю. І. Терещенко. АН УРСР. Інститут історії. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 138–157.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф.13 П. – Оп. 3. – Спр. 255 (Пашкевич А. С., Попиков Я. С., Смільчак М. П. Про балтських партизан). – 94 арк.

ДАОО. - Ф.13 П. - Оп.3. - Спр. 107 (Дячишина М. К. Про партизанський рух на Балтщині. 1917-1919) – 57 арк.

ДАОО. - Ф.2 П (Спогади). - Оп.1. - Спр. 1347 (Безносов та ін. Збірник спогадів, присвячений 5-й річниці Жовтневої соціалістичної революції на Балтщині). – 25 арк.

Завальнюк К. Життя в ім’я України / К. Завальнюк.– Вінниця: О. Власюк, 2005. – 128 с.

Завальнюк О.М. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк, Ю. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – 320 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область / Ред. кол. тому: А. Ф. Олійник, М. Л. Бабій, В. Д. Бовкун та ін. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 780 с.

Калитко С. Поділля у період гетьманату 1918 року: консервативна модель внутрішньополітичної стабілізації / С.Калитко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. - Вінниця, 2008. – Вип. 13. - С. 244-251.

Кравчук О. М. Губернський староста Поділля С. Кисельов в спогадах голови самоврядування регіону В. Приходька (1918 р.) / О. М. Кравчук // Матеріали XIII Подільської історико-краєзнавчої конференції: [присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура] / Завальнюк О. М. (голова), Войтенко В. І. (співголова), Баженов Л. В. (відп. редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – С. 636–648.

Кравчук О. Діяльність С. І. Кисельова на посаді губернського старости Поділля (1918 р.) / О. Кравчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2008. – Вип. 14. – С. 337-340.

Кравчук О. М. Поділля в період повалення влади гетьмана Павла Скоропадського (листопад-грудень 1918 р.) / О. М. Кравчук // Подільська старовина. Науковий збірник. Випуск ІV. - Вінниця, 2008. - С. 330-340.

Лозовий В. С. Перебування австро-угорського окупаційного війська на Поділлі в добу Гетьманату / В. С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державно го педагогічного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно- видавничий відділ. – 2003. – Т.11. – С. 186–191.

Лозовий В. С. Поділля в період гетьманату (1918р.).Навчально-методичний посібник / В. С. Лозовий.- Кам’янець-Подільський: Медобори (ПП Мошак М. І.), 2003. – 36 с.

Лозовий В. С. Політико-адміністративні заходи Подільського губернського старо сти С.Кисельова по стабілізації ситуації на селі (1918 р.) / В.С.Лозовий // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О. М. (співголова), Войтенко В. І., Баженов Л. В. (відповід. редактор) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т. 2 . – С. 12–22.

Лозовий В. С. Ставлення селянства Поділля до гетьманської влади (1918 р.) / В. С. Лозовий // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / Ред. кол.: Завальнюк О. М. (відповід. редактор), Баженов Л. В., Винокур І. С. та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – С. 273–280.

Панасюк Р. П. Створення та діяльність філій Українського національного союзу на Поділлі (1918–1919 рр.) / Р. П. Панасюк. / Гілея. Історія. Політологія. Філософія: наук. вісник: зб. наук. праць / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 37. – С. 82–87.

Поділля в роки громадянської війни (лютий 1918 – грудень 1920 р.). Документи й матеріали. – Вінниця: Вінницьке книжково – газетне видавництво, 1959. – 488 с.

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Наукове видання // Ред. кол.: Я. Пеленський (гол. ред.), Л. Білас, Г. Боряк, К. Вислобоков. - Київ – Філадельфія: АТ «Книга», 1995. – 493 с.

Слово Подолии. – 1918. – 11 липня.

Східне Поділля в добу Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918 р.): Збірник документів та матеріалів / Упорядн. К. Завальнюк, Т. Стецюк. – Вінниця: О. Власик, 2008. – 208 с. + 8 іл.

Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): Навч. посібник / В. І. Ульяновський. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.

Щусь О. Й. Всеукраїнський центральний військово-революційний комітет // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України – Київ: В-во «Наукова думка», 2003. – 688 с.: іл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-21

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ