ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ

Автор(и)

  • О. Г. Кожолянко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2013.24.63005

Ключові слова:

свята, вітчизняні дослідники, праці, народна медицина, хвороби, етнографи, календарні обряди

Анотація

В статті досліджено праці українських, австрійських, румунських вчених від другої половини ХІХ – до початку ХХІ ст. стосовно їх внеску в вивчення календарної обрядовості Буковини в контексті народної медицини. Зокрема, показано внесок українських і австрійських істориків в дослідження календарної обрядовості українців Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Біографія автора

О. Г. Кожолянко

О. Kozholyanko

Посилання

Беньковский И. Народные обычаи и обряды приуроченные к «Спасу»// Киевская старина. – 1895. – Т. 50. С. 9-14; Його ж. Поверья и обрядности родин и хрестин // Киевская старина.-1904.-№10. С. 2-7; Його ж. Обычаи и поверья, приуроченные к «Великодню»// Киевская старина. – 1895. – Т. 49. – С. 70-76.

Болтарвич З. Є. Народне лікування українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Київ: Наукова думка, 1980. – 120 с.; Її ж. Народ і засоби лікування на Буковині // 50 років возз’єднання Північної Буковини з Радянською Україною у складі СРСР.: Тез. доп. Конф. / травень, 1990 р./– С. 243-244; Її ж. Народна медицина українців. – К.: Наукова думка, 1990. – 232 с.; Її ж. Українська народна медицина: Історія і практика. – К.: Абрис, 1994. – 320 с. Її ж. Общеславянские и специфические черты народной медицины украинского населения Карпат // Этнические и этнографические группы в СССР и их роль в современных этнокультурных процессах. (Тезисы довладов). – Уфа, 1989. – С. 15-17.

Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців. – К.: Унісер, 2000. – 191 с.

Бородулин Ф. Р. История медицины. Избранные лекции. – М.: Медгиз, 1961. – 252 с.

Бромлей Ю. Ю., Воронов А. А. Народная медицина как предмет этнографических исследований // Советская этнография. -–1976. - № 5. – С. 3-18.

Вітте М. К. Розвиток медичної науки на Україні. – К.: Здоров’я, 1965. – 52 с.

Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. – Чернигов, 1895. – 308 с.; Його ж. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. – Чернигов, 1897. – 390 с.

Грябан В. Культ небесного вогню у давніх слов’ян та його релікти серед українського населення Буковини // Археологія та етнологія Східної Європи. Том 3. Збірка наукових праць. – Одеса: Друк, 2002. – С. 288-292; Її ж. Очисна функція вогню в календарних святах українців Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – том. 2. – С. 228-240; Її ж. Очисні властивості вогню в сімейній обрядовості, господарсько-побутовій і лікувальній магії наприкінці XVIII – ХХ ст. на Буковині // Буковинський журнал. – 2002. – ч. 3-4. – С. 202-212; Її ж. Роль вогню у поховальній обрядовості слов’ян // Буковина – мій рідний край: ІІІ історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців. Чернівці, 17 травня 1998 р. Матеріали. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – С. 10-11.

Дан Дм. Буковинско-руски народни пословицъ // Буковински Въдомости. – 12 (24) марта. – 1895. – С. 5.

Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини, зібрані З. Кузелею // Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, комісія етнографічна. Матеріали до українсько-руської-етнології – Львів, 1906. – том VIII, 1907. – том ІХ. – 213; 143 с.

Доманицький В. Народна медицина у Ровенському повіті на Волині // Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії, за ред. Хв. Вовка. – Львів, 1905. – том VI. – С. 100-107.

Дікарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської воловті) у Вороніжчині // Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. Матеріали до українсько-руської етнології. Видання етнографічної комісії за редакцією Хв. Вовка. – Львів, 1905. – том VI. – С. 114-204.

Заблудовский П. Е. История отечественной медицины. – часть Ы. Период до 1917 года. – М., 1960. – 400 с.

Змеев Л. Ф. Русские врачебники. Исследование в области нашей древней врачебной письменности // Памятники древней письменности. – С-Пб. – 1895. – т. СХІІ. – 274 с.

История медицины (Материалы к курсу истории медицины). – том1. – М.: Медизд., 1954. – 282 с.

Іонець Л. А., Бульбук І. І., П’яза І. Д. Етнографічні аспекти народної медицини українців Буковинського Припруття // Буковина – мій рідний край: Третя історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців. Чернівці, 17 травня 1998 р. Матеріали. – Чернівці, 2000. – С. 83-84.

Йорданов Д. Фитотерапия. Лечение лекарственными травами. – София: Медицина, 1970. – 342 с.

Кобилянський С. Д., Пішак В. П., Дробніс Б. Я. Історія медицини Буковини. Цифри і факти. – Чернівці: Медакадемія, 1999. – 249 с.

Козарищукъ В. Буковинско-руски примовки // Буковински Въдомости. – 1896. – 14 (26) января; 21 января (2 февраля); 25 февраля (8 марта); 9 (21)июня; Його ж. Изъ буковинскихъ карпатскихъ горъ // Наука. Ежемъсячный иллюстрированный журналъ для русского народа за 1889-й годъ. Годъ издания ХVІІІ. – Въна, 1889. – С. 729-744; Його ж. Средство против судороговъ по правиламъ наших знахаровъ въ горахъ // Буковински Въдомости. – 1890. – 19 ноября (7 декабря). – С. 3-4.

Кожолянко Г. Весняні свята на Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – том. 1. – С. 173-188; Його ж. Етнографія Буковини другої половини ХІХ-ХХ ст. // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Місто, 2000. –С. 35; Його ж. Етнографія Буковини. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – т. 1. – 384 с.; його ж.Етнографія Буковини. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – т. 2.– 424 с.; його ж. Етнографія Буковини. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – т. 3. – 392 с.; Його ж. Родинно-хрестинна обрядовість українців Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – том. 2. – С. 172-186.

Кожолянко О. Г. Календарні зимові свята в етнологічних дослідженнях. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут.– 2005. – Т. 1 (19).с. 53- 61; його ж. Новорічний обрядовий карнавал румунів Буковини – «Маланка». // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць /Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця, «Черемош», 2010. – Том 2 (30), с.195-206; його ж. Християнські та народні різдвяні театралізовані вистави українців Буковини кінця ХІХ –поч. ХХ ст. «Історія релігії в Україні» Науковий щорічник 2011 рік. – Кн. ІІ. Інститут релігієзнавства. Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. – Львів, 2011. – с. 403-412; його ж. Новогодний карнавал молдаван и румын Буковины (Черновицкой области Украины): Маланка-Свадьба украинцев, молдаван и румын Буковины (предсвадебный период) // Журнал этнологии и культурологи. – Том ХIII –XIV. – Кишинев, 2013. – С. 201-210.

Купчанко Г. Изъ сборника буковинских простонародных пъсен, сказок, повъстей, пословицъ, суевърій и пр. // Буковинская Зоря. – 1870. – 9 февраля; Купчанко Г. Нъкоторыя историко-географическія свъдънія о

Буковинъ. – К.: Типография М. П. Фрица, 1875. – 315 с.

Маковій Г. Затоптаний цвіт. Народознавчі оповідки. – К.: Український письменник, 1993. – 205 с.

Мамчур Ф. І. Рослини лікують. – М., 1971. – 48 с.; Мамчур Ф. І., Глорун Я. Д. Лікарські рослини на присадибній ділянці. – К.: Здоров’я, 1985. – 230 с.

Манастырскій A. Д. На Великдень // Буковински Въдомости. – 1895. – 25 марта (6 апреля); 2 (14) апреля. – С. 3-4.

Мойсей А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарної східнороманського населення Букоівин6и. – Чернівці, 2010. -304 с.; Його ж. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці, 2008. – 320 с. ; Його ж. Праця С. Ф. Маріана “Свята у русинів” як важливе джерело з етнографії Північної Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – Вип. 3. – С. 133.

Мультановский М. П. История медицины. – М.: Медицина, 1967. – 272 с.

Лікарський збірник / Під редакцією доктора Євгена Озаркевича. – Львів, 1899. – том ІІ, вип. І. – 51 с.

Отамановский В. Д. Борьба медицины с религией в Древней Руси / Под ред. М. И. Барсукова, Н. А. Устинова. – М.: Медицина, 1965. – 186 с.

Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине / Под ред. Б. Д. Петрова, В. Д. Братуся и К. Ф. Дупленко. – К., 1954. – 437 с.

Пивоваров С., Чучко М. Димитрій Дан – дослідник старожитностей Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Місто, 2000. – С. 88.

Пыпин А. Н. Исторія русской этнографіи. – том ІІІ. Этнографія малорусская. – С.-Петербург, 1891. – С. 419.

Попов О. П. Лікарські рослини в народній медицині. – К.: Здоров’я, 1972. – 312 с.

Порицький А. Я., Приходько М. П. Вивчаймо народну медицину // Народна творчість та етнографія. – 1965. - № 4. – С. 69-72.

Сандуляк І. Сімейно-побутові вірування Передгір’я Буковини //Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Місто, 2000. – С. 48-50.

Сборникъ матеріаловъ по малорусскому фольклору (Черниг.,Волынск., Полтавск. и нъкотор. др. губ.) Собрал А. Н. Малинка. (Колядки, щедровки, загадки, пословицы, заговоры, народная медицина, приметы, рассказы и сказки). – Чернигов, 1902. – 388 с.

Скрипник А. А. Традиционные народные знания. Народна медицина // Украинцы. – С. 447-462.

Товстуха Є. С. Криниця здоров’я. Українська народна медицина – спадкоємний пласт міфопоетичної творчості, мудрості, культури та езотеричної науки // Київ. – 1999. - № 1 – 2. – С. 150-158; Його ж. Українська народна медицина. – К.: Рось, 1994. – 350 с.

Хрестоматия по истории медицины / Под ред. П. Е. Заблу- довского. – М.: Медицина, 1968. – 360 с.

Чеховський І. Вогонь і вода в апотропеїчній календарній магії українців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – том. 1. – С. 187-205; Його ж. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону. –Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 303 с.; Його ж. Календарні вірування у відьом та інших демонічних істот в українців Карпат і Прикарпаття // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип.. 96-97. Історія. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 219-227.

Шилов М. Советская медицина в борьбе со знахарством и суевериями. – Владимир, 1958. – 52 с.

Щербак І. Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культурі українців // Народна творчість та етнографія. – 2000. - № 1. – С. 114-118.

Dan D. Rutenii din Bucovina. Schiţā etnograficā. – Bucureşti, 1912. – 44 p.

Kaindl R. F. Die Huzulen // Herzogthum Bukowina in Wort und Bild. – Wien, 1895. – S. 171-282 (перевидано укр. мовою, Кайдль Р. Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: Молодий буковинець, 2000. – 208 с.)

Kaindl R. F. Geschichte von Czernowitz von den altesten Zeit bis zu Gegenwart. – Czernowitz: Uniwersitats-Buchhandlung H. Pardini, 1908. – 227 s.

Kaindl R. F. Zauberglaube bei den Ruthenen in der Bukowina und Galizien // Globus. – Braunschweig, 1892. – LXI. Band. S. 279-282.

Kupczanko G. Krankheitsbeschworungen bei russischen Bauern in der Bukowina // Am Ur-Quell. – Hamburg, 1891. – B. II. – Hf. 1. – S. 12-14.

Manastyrski A. Die Ruthenen // Herzogthum Bukowina in Wort und Bild. – Wien: Verlag von Eduard Beiyer, 1898. – S. 228-271.

Simiginowicz-Staufe L. A. Die Volkergruppern der Bukowina. Ethnographisch – culturhistorische Skitzzen. – Czernowitz: Buchdruckerei H. Czopp, 1884. – 203 s.__

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-15

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ