КАЧИБЕЙ У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ XV – XVI СТОЛІТЬ (МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ПОДІЛЛЯ ТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я)

Автор(и)

  • О. В. Білецька

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62191

Ключові слова:

Качибей, Поділля, Північне Причорномор’я, історична географія України XV-XVI ст., Велике князівство Литовське, Польське королівство, королівські привілеї, ханські ярлики, подільські замки

Анотація

Дослідження присвячене вивченню актових джерел XV-XVI століть, в яких є згадка про населений пункт Качибей. В полі зору дослідника також головні історіографічні напрацювання на цьому терені. В результаті автор приходить до висновків, що перебування татарського населення залишилося в топоніміці. Качибей, Татарка, Хаджибеївський лиман – все це є свідченням минулого. Було віднайдено шість актових документів XV в. (перший датується 1431 р.), в яких є згадка про порт і замок Качибей. Однак, з плином часу ситуація змінилася. І джерела XVІ ст. вже свідчать лише про існування промислового поселення, пов’язаного з видобутком солі. Все це дає змогу говорити про певний континуїтет поколінь, які проживали в досліджуваній місцевості Північного Причорномор’я.

Біографія автора

О. В. Білецька

O. V. Biletska

Посилання

Акты, относящиеся к истории Западной России / Cобранные и изданные археографическою комиссиею. [Текст]: документы/ сост. Григорович И. – СПб., 1848. – Т.2.

Амеліна О. Хаджибей – місто здобичницького промислу козаків [Текст] / Олена Амеліна // Кочубіїв – Хаджибей – Одеса: Метеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю міста, 28-29 травня 2015.– Одеса, 2015. – С. 103 – 105.

Барвінський Б. Два загадочні ярлики на руські землі з другої половини XV ст. [Текст] / Богдан Олександрович Барвінський // Барвінський Б. Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Руси. –Львів, 1909. – С. 20 – 27.

Білецька О. В. Актові документи до вивчення Червоногродського повіту Подільської землі в другій половині XIV-XVст. [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Гомін віків. – Заліщики, 2010. – С. 21-28.

Білецька О. В. Грамоти подільських князів Коріятовичів як джерела до вивчення історії Поділля ХІV ст. [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Записки історичного факультету. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 415-423.

Білецька О. В. Повідомлення Яна Длугоша про Качубейов від 1415 р. в контексті ітінераріїв польського короля та великого князя литовського. [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Кочубіїв – Хаджибей – Одеса: Метеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю міста, 28-29 травня 2015. – Одеса, 2015. – С. 14-18.

Білецька О. В. Поділля на зламі XIV-XV ст.: до витоків формування історичної області [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька.– Одеса: Астропринт, 2004.

Білецька О. В. Польська картографія XVI ст. як джерело до вивчення південно-східного Поділля [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Записки історичного факультету. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2001. – Вип. 11. – С. 101-110.

Білецька О. В. Польсько-татарсько-турецька політика щодо Північного Причорномор’я в XV ст. [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Причорноморський регіон у контексті європейської політики. Матеріали міжнародної конференції. (4-6 вересня 2008 р., Одеса). – Одеса – Ополє – Ольштин, 2008.– С. 38-44.

Білецька О. В. Роль зовнішньої торгівлі в польсько-татарських відносинах у другій половині XIV-XV ст. [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1 (1). – С. 57-64.

Білецька О. В. Теодорик з Бучача – тримач середньовічного Качибея [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Древнее Причерноморье. Материалы международной конференции VІІІ-е чтения памяти профессора Петра Осиповича Карышковского (Одесса, 11-12 марта 2008 года). – Одесса, 2008. – С. 40-46.

Білецька О. В. Дослідник середньовічного Поділля Федір Євстафійович Петрунь (1894-1963) [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. XI. За матеріалами ІІ Міжнародної наукової конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України у XIX-XX століттях». – Вінниця, 26-27 жовтня 2006 р. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – С. 316-321.

Білецька О. В. Поділлєзнавча література фонду Ф. Є. Петруня Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова [Текст] / Ольга Валеріївна Білецька // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення і реконструкції”. 16-17 вересня 2003, Одеса. – Одеса, 2004. – С.18-26.

Богуславский Г. С. Эпоха Улуса Джучи в Северном-Западном Причерноморье и город Акджа-Керман [Текст] / Григорий Степанович Богуславский // Генуэзская Газария и Золотая Орда = The Genoese Gazaria an the Golden Horde/ Под ред. С. Г. Бочарева, А.Г. Ситдикова. – Казань – Симферополь – Кишинев: Stratum Plus, 2015. – C. 559-569.

Броневский М. Описание Крыма [Текст] / Мартин Броневский; [пер. И. Г. Шершеневича, ком. Н. И. Мурзакевича] // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1865. – Т.6.– С. 333-367.

Брун Ф. К. Берег Чернаго моря между Днепром и Днестром по морским картам XIV и XV столетий [Текст ] / Филипп Карлович Брун // Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по истории географии Южной Росиии. – Одесса, 1879. – Ч.1. – С. 72-97.

Брун Ф. К. Судьбы местности, занимаемой Одессой [Текст] / Филипп Карлович Брун // Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований по истории географии Южной Росиии. –Одесса, 1879. – Ч.1. – С. 160-188.

Брун Ф. К. Черноморье. Сборник исследований по истории географии Южной Росиии. [Текст ] / Филипп Карлович Брун. – Одесса, 1879. – Ч. 1. – Вкладка (факсиміле карти Чорного моря П.Вєсконте, 1318 р.).

Букатевич Н. І. Чумацтво на Україні: історично-етнографічні нариси [Текст] / Назарій Іванович Букатевич. – Одеса, 1928.

Ващук Д. Подільське князівство за часів Коріатовичів: невідомий рукопис Юхима Сіцінського [Текст] / Ващук Дмитро Петрович // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – Київ, 2010. – С. 916-940.

Галенко О. І. Золота Орда у битві біля Синіх Вод 1362 р. [Текст]/ Олександр Іванович Галенко // Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях / Наук. ред. Ф. М. Шабульдо. – Київ,2005. – С. 129-159.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії [Текст] / Олександр Гваньїні; [упорядк. та пер. з польської о.Юрія Мицика]. – Київ, 2007. – 1006 с.

Гізер С. М. До питання про вплив тюркських кочовиків на формування топонімів Північно-Західного Причорномор’я [Текст] / Сергій Миколайович Гізер // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2001. – Вип.11. – С. 190-199.

Гончарук Т. Г. Історія Хаджибея (Одеси) 1415–1795 рр. в документах [Текст]: документи / упор. Гончарук Т. Г. – Одеса: Астропринт, 2000. – 372 с.

Грушевський М. С. Барське староство. Історичні нариси (ХV–XVIII ст.) [Текст] / Михайло Сергійович Грушевський (Репринтне видання: Грушевський М. С. Барское староство, исторические очерки (ХV–ХІV вв). – Київ, 1894 ) / Післямова, примітки та покажчики М. Г. Крикуна. – Львів, 1996. – 623 с.

Грушевський М. С. Чорноморська торговельна дорога XIV—XV в. Замки Каравул, Чорний город і Качибей) [Текст] /Михайло Сергійович Грушевський // Грушевський М. C.Історія України – Руси. – Київ, 1994. – Т. 5. – С. 608-609.

Гулевич В. П. Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління Гаджі Ґірея (1442-1466) [Текст] / Владислав Петрович Гулевич // Український історичний журнал. – 2014.– № 6. – С. 4-28.

Гулевич В. П. Северное Причерноморье в 1400 – 1442 гг. и возникновение Крымского ханства [Текст] / Владислав Петрович Гулевич // Золотоордынское обозрение. – Казань, 2013. – Вып.1. – С. 110-136.

Гулянович І. М. Гороніми Одеського градоначальства в середині XIX ст. [Текст] / Ігор Михайлович Гулянович // Кочубіїв – Хаджибей – Одеса: Метеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю міста, 28-29 травня 2015. – Одеса, 2015. – С. 39-40.

Густынская летопись // Полное собрание русских летописей.– СПб.: Типогр. Э. Праца, 1843. – С. 229-373.

Дашкевич Я. Р. Степові держави на Поділлі та в Західному Причорномор’ї як проблема історії України XIV ст. [Текст] / Ярослав Романович Дашкевич // Матеріали та дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2006. – Вип. 10. – С. 112-121.

Дячок О. О. Мережа митниць на українських землях середини XIV – середини XVII ст. [Текст] / Олег Олександрович Дячок // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – №1 (1). – С. 65-89.

Книга посольская Метрики Великаго княжнства Литовского с 1545 по 1572 год. [Текст]: документы / сост. М. Оболенский, И. Данилович. – М., 1843. – Т. 1. – 490 с.

Красножон А. В. Крепостной ансамбль Хаджибея: время основания и строительная периодизация [Текст] / Андрій Васильович Красножон // Stratum. – 2011. – № 5. – С. 201-211.

Красножон А. В. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре [Текст] / Андрій Васильович Красножон. – Кишинев, 2012.

Красножон А. В., Добролюбский А. О. Турецкий поселок и замок Хаджибей на месте Одессы (A Turkish Settlement and Castle Khadzibey on territory of Oessa) [Текст] / Андрей Васильевич Красножон, Андрей Олегович Добролюбский.– Stratum. – 2005. – № 5. – С. 459-476 .

Красножон А. В. До питання про датування Хаджибейського замку [Текст] / Андрій Васильович Красножон // Кочубіїв –Хаджибей – Одеса: Метеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600 – річчю міста, 28-29 травня 2015.– Одеса, 2015. – С. 73-76.

Красножон А. В. Литовский замок Качубиев на территории Одессы [Текст] / Андрей Васильевич Красножон // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2011. – Вып. IX. – С. 226-234.

Крикун М. Г. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій половині XVII ст. [Текст] / Микола Григорович Крикун // Подільське воєводство у XVI – XVIIІ століттях. Статті і матеріали. – Львів, 2011. – С. 155-330.

Крикун Н. Г. Границы Подольского воеводства в XV – XVIII веках [Текст] / Николай Григорьевич Крикун // Крикун М. Г. Подільське воєводство у XVI–XVIIІ століттях. Статті і матеріали. – Львів, 2011. – С. 36-82.

Крикун М. Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях [Текст] /Микола Григорович Крикун // Подільське воєводство у XVI –XVIIІ століттях. Статті і матеріали. – Львів, 2011. – С. 14-35.

Коцебу А. Свитригайло, великий князь литовский, или дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской [Текст] / Август Коцебу / Пер. с нем. – СПб, 1835. –296с.

Ланнуа Г. Описание путешествия [Текст] / Гильбер де Ланнуа/ [пер. Ф. К. Бруна] // Брун Ф. К. Путешествие Гильберта де Ланнуа по Южной России в 1421 г. – Одесса, 1852. – 32 с.

Литвин М. О нравах татар, литовцев и московитов [Текст] / Михалон Литвин // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / Под ред. В. Антоновича. – Київ, 1890. – Вып. 1.(XVI). – С. 65-122.

Маркевич А. И. Город Качибей или Гаджибей – предшественник города Одессы [Текст] / Алексей Иванович Маркевич // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1894. – Т.17. – С. 1-72.

Меховский М. Трактат о двух Сарматиях [Текст] / Матвей Меховский [пер. А.Анненского]. АН СССР, Ин–т истории. – М.–Л.: Изд–во АН СССР, 1936. – 288 с.

Михайловський В. М. Привілей короля Владислава III на Кам’янецьке староство для Теодорика з Бучача 1442 р. [Текст] / Віталій Миколайович Михайловський // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2003.– Т. 11. – C. 44-58.

Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле (Преимущественно по летописям) [Текст] / Никандр Васильевич Молчановский. – Київ, 1885. – 388 с.

Отамановський В. Д. Вінниця в ХІV–XVII століттях. Історичне дослідження [Текст] / Валентин Дмитрович Отамановський. –Вінниця, 1993. – 462 с.

Петрунь Ф. Є. Нове про татарську старовину Бозько–Дністрянського степу [Текст] / Федір Євстафійович Петрунь //Східний світ. – 1928. – № 6. – С. 155-171.

Петрунь Ф. Є. Ханські ярлики на українські землі: (До питання про татарську Україну) [Текст] / Федір Євстафійович Петрунь // Східний світ. – 1928. – № 2. – С. 170-188.

Петрунь Ф. Е. Качибей на старинных картах [Текст] / Федор Ефстафьевич Петрунь // Записки Одесского общества естествоиспытателей . – 1928. – Т. 44. – С. 191-198.

Пилипчук Я. В. Эмир Дмитрий. Улус Джучи и Центрально-Восточная Европа в XIV в. [Текст] / Ярослав Валентинович Пилипчук // Золотоордынская цивилизация = Golden Horde Civalization.– Казань, 2014. – №7. – С. 294-307.

Полехов С. В. «Список городов Свидригайла». Датировка и публикация [Текст] / Сергей Владимирович Полехов // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Отв. ред. А. И. Груша. – М.,2014. – С. 111-125.

Радзиховская Е. А. Крепость князя Витовта у Гильбера де Ланнуа и приднестровские топонимы средневековх карт [Текст] / Е.А. Радзиховская, А. С. Боренко // Древнее Причерноморье. –Одесса, 2011. – С. 422-428.

Русская историческая библиотека [Текст]: документы / сост.Императорская археографическая комиссия. – Юрьев, 1914. –Т.30. Литовская Метрика. – 538 с.

Сапожников И. В. Новый архивный документ середины XVI века по истории Северного Причерноморья и Кучубея – предшественника Одессы [Текст] / Игорь Викторович Сапожников // Архів. Документ. Історія. Сучасність: Збірник наукових статей та матеріалів. Праці Державного архіву Одеської області. – Т. IV. – Одеса: Друк, 2001. – C. 176-186.

Третьяк А. И. Коцюбиев, или История фальшивки // Одесский альманах. Дерибасовская-Ришельевская [Текст] / Александр Третьяк. – Одесса, 2013. – № 52. – С. 25-53.

Хождение Зосимы в Царьград // Книга хождений. Записки русских путешественников XI–XV вв. – М., 1984. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Hozenija/XV/Zosima/

frametext.htm

Хроника Литовская и Жмойтская [Текст] // Полное собрание русских летописей. – М.: Наука, 1975. – Т. 32. – С. 16-127.

Шабашов А. В. До питання про походження назви попередника Одеси [Текст] / Андрей Васильевич Шабашов // Кочубіїв – Хаджибей – Одеса: Метеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю міста, 28-29 травня 2015.– Одеса, 2015. – С. 161-164.

Шабульдо Ф. «Семeновы люди»: их территория и роль в политических отношениях между Крымом и Литвой на исходе XV века [Текст] / Феликс Михайлович Шабульдо // Ruthenica. –Киъв, 2010. – T. IX. – C. 57-73.

Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie. – Metryka Koronna.– XI. – K. 10.

Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie. – Tzw “Metryka Litewska IVВ. – Sygn.17. – K. 217 – 217 v. Tytuł: Geor(gius) Jaslowieczky cast(ellanus) Cam(eneczensis); castra Carawl, Czarnigrod, Caczibieiow = Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. – Teki Naruszewicza.

– T.17. – № 155. – S. 555-556.

Akta Grodzkie i Ziemskie [Tekst]: dokumenty; w skutek Fundacyi śp. Aleksandra Stadnickiego; wydane staraniem Galicyiskiego Wydziału Krayowego. – Lwów, 1887. – T.XII. – № 3428. – S. 330.

Arrianus F. Arriani historici et philosophi Ponti Euxini & maris Erythraei Periplus, ad Adrianum Caesarem ... Praeterea ipsius Ponti Chorographica tabula [Text] / Flavius Arrianus [Ed.] Iohannes Guilielmus Stuckius. – Genevae [Geneve]: Apud Eustathium Vignon, 1577.

Beldicheanu N. Kilia et Cetatea Alba à travers les documents ottomans [Text] / Nicoară Beldicianu // Revue des études is lamiques. – Paris, 1968. – XXXVI. – 2. – P. 215-262.

Beldicheanu N. Recherchers sur les Ottomans et la Moldavie Ponto-Danubienne entre 1484 et 1520 (en collaboration avec Nicoarǎ Beldiceanu et Matei Cazacu) [Text] / Nicoară Beldicianu, Jean-Louis Bacqué-Grammont, Matei Cazacu // Bulletin of the School of Oriental and Afrian Studies. – 45/1. – Londres, 1982. – P. 48-66.

Bona Regalia onerata in Terris Russiae etc. Lustratio 1469. [Tekst]: dokumenty / opr. A. Jabłonowski // Zródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. 18. – Cz. 2. – S. 60.

Bronovius M. Tartariae descriptio. Russia seu Moscowia itemque Tartaria. Commentario topografico atque politico illusratae [Textus] / Martinus Bronovius. – Lugdunum Batavorum: Ex officina Elzeriana, 1630.

Czacki T. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródlach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529 r. wydanym. [Tekst] / Tadeusz Czacki. – Poznan, 1844. – T. 2.

Długossus I. Historiae Polonicae libri ХІІ, quorum sex posteriores nondum editi, in lucem prodeunt et cum praefatione Henrici L. B. ab Huyssen. [Textus] / Joannis Długossus. – Francofurti et Lipsiae, 1712. – T.2.

Długosz J. Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego / Przekład na język polski J. Mrukówna. Ks.11. 1413 – 1430. [Tekst] / Jan Długosz. – Warszawa, 2009.

Godreccio W. Poloniae finitimarumque locorum descriptio, 1570 [tabula] / Wenceslao Godreccio // М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович Україна на стародавніх картах. Кінець XV ст. – перша половина XVII ст. – Київ, 2006. – С. 45.

Kotzebue A. Switrigail, ein Beytrag zu den Geschichten von Litthauen, Rußland, Polen und Preussen [Tekst] / August Kotzebue. – Leipzig, 1820.

Kurtyka J. Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i I połowie XV wieku [Tekst] / Janusz Kurtyka // Kameiniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu / Pod red. F. Kiryka. – Kraków, 2000. – T.1. – S. 9-59.

Kurtyka J. Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 r. [Tekst] / Janusz Kurtyka // Rocznik Przemyski. – 2004. –T.XL. – Z. 4. Historia. – №36. – S. 127 – 269.

Urzędnicy podolscy XIV – XVIII wieku. Spisy [Tekst] / Opracowałi E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka.– Kórnik, 1998.

Kurtyka J. Z dziejów królewszczyzn i organizacji militarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (wokół nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 r.) [Tekst] / Janusz Kurtyka // Rocznik Przemyski. – 2007. – T. XLIII. – Z. 1. Historia wojskowości. – S. 3-52.

Matricularum Regni Poloniae Summaria [Text]; dokumenta / ed. Theodoricus Wierzbowski. – Varsoviae, 1905. – Pars I.

Sarnicius S. Descriptio veteris et novae Poloniae cum di visione eiusdem veteri et nova [Text] /Stanislav Sarnicius // Długossus I. Historiae Polonicae libri ХІІ, quorum sex posteriores nondum editi, in lucem prodeunt et cum praefatione Henrici L. B. ab Huyssen. – Francofurti et Lipsiae, 1712.– T. 2.

Skarbiec diplomatow papiezkich, cezarskich, królewskich, książęcych, uchwał narodowych, postanowien rożnych wladz i urźędów posługujących do kryticznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi, Litewskiej i ościennych im krajow [Tekst] : dokumenty. – Wilno, wyd. Ignacy Daniłowicz. – 1860. – T. 1.

Tęgowski I. Dokumenty Koriatowiczów władców Podola w XIV wieku. Tendencje kulturowe Podola za Koriatowiczów [Tekst] / Jan Tęgowski // Tekst źródła. Krytyka. Interpretacja / Pod redakcją Barbary Trelińskiej. – Warszawa, 2005. – S 227-239.

Zbiór dokumentów małopolskich [Tekst] / wyd. Irena Sułkowska–Kuraś, Stanisław Kuraś. –Wrocław, 1975. – Cz. VIII.

Zródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno- statystycznym, t. VIII, Ziemie Ruskie: Wołyńi Podole.[Text]: dokumenty. – Warszawa: wyd. Aleksandr Jabłonowski,1889. – T. XІХ.__

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ