DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62145

ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО МОЛОДОВАН ТА УКРАЇНЦІВ В ТРАНСНІСТРІЇ (1941 – 1944 РР.): ПРОЦЕСИ РУМУНІЗАЦІЇ ТА АСИМІЛЯЦІЇ

І. В. Моторна

Анотація


Стаття розкриває питання румунізації та асиміляції, яку проводила румунська адміністрація в роки Другої світової війни на території Трансністрії по відношенню до двох етнічних груп, які становили більшість населення краю.

 


Ключові слова


Трансністрія; румунізація; асиміляція; етнічні групи; молдовани; українці

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Одеської області (далі Держархів

Одеської області). – Ф. Р-2242. – Оп. 1. – Спр. 1098 Переписка Дирекции администрации с Министерством

Внутренних дел Румынии об украинском национальном движении. 1942. – 83 арк.

Держархів Одеської області. – Ф. Р-2359. – Оп. 1. –Спр. 53 Списки уездов, районов, сел, деревень и трудових общин Транснистрии. Статистические сведения о количестве населения. 1942-1943. – 25 арк.

Держархів Одеської області. – Ф. Р-2249. – Оп. 1. – Спр.759 Списки населенных пунктов Транснистрии с молдавским населением и списки священников прибывших из Румынии. – 36 арк.

Вінцковський Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941-1944 рр.) [Текст] / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Український історичний журнал.– 2007. – № 5. – С. 124-129.

Левит И. Э. Участие фашистской Румынии в агрессии против СССР: истоки, планы, реализация (1.IX.1939 – 19.IX.1942) [Текст] / И. Э. Левит. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 391 с.

Мануйлов М. Д. Одесса в период Второй Мировой войны 1941-1944 [Текст] / М. Д. Мануйлов / Одесса: жизнь в оккупации. 1941 – 1944. История коллаборционизма / сост., отв. ред. и автор вступ. статьи О. В. Будницкий. – М.: Политическая энциклопедия, 2013. – С. 91-222.

Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причини до історії похідних груп ОУН на центральних і східних землях України в 1941-1943 рр. [Текст] / Л. Шанковський.– Мюнхен: Вид-во “Український самостійник”, 1958. –369 с.

Dallin A. Odessa, 1941 – 1944: a case study of Soviet territory under foreign rule [Текст] / A. Dallin. – Iaşi, Oxford, Portland: the center for Romanian studies, 1998. – 297 р.

Golopenția А. Românii de la est de Bug [Текст] /A. Golopenția. – Vol. 1. – Bucureşti: Editură Enciclopedică, 2006. – 615 р.

Nistor I. Istoria românilor din Trasnistria: organizarea, cultura şi jertfa lor [Текст] / I. Nistor. – Bucureşti: Eminescu, 1995. – 164 p.

Popp N. M. Românii din Basarabia şi Transnistria [Текст] /N. M. Popp. – Bucureşti, 1942. – 45 р.

Solovei R. Activitatea Guvernamintului Transnistriei in domeniul social- economic şi cultural (19 aug. – 29 ian. 1944) [Текст] / R. Solovei. – Iaşi, 2004. – 182 р.

Verenca O. Administrația civilă română în Transnistria 1941– 1944 [Текст] / O. Verenca. – Bucureşti: Editura Vremea, 2000. – 435 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825