ТОТАЛЬНА АТЕЇЗАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ПРОТЯГОМ 60-Х РР. ХХ СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Автор(и)

  • Н. М. Кіндрачук

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2015.26.62134

Ключові слова:

українська нація, національні інтереси, антирелігійна політика, атеїзація, ідеологічне поневолення, державно-церковні відносини, релігійні утиски

Анотація

В даній статті досліджено церковно-релігійне життя українців в контексті загальнодержавних і суспільно-політичних процесів протягом 60-х рр. ХХ ст., охарактеризовано антирелігійну політику радянської влади та проаналізовано її наслідки для українського народу, висвітлено основні форми та методи атеїстичної пропаганди, вивчено позицію представників титульної нації України щодо релігійних переслідувань з боку комуністичного керівництва.

Біографія автора

Н. М. Кіндрачук

N. M. Kindrachuk

Посилання

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГОУ). – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп 6. – Спр. 3421. Протокол № 26 заседания Президиума ЦК КПУ от 9 октября 1962 г. – 119 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 24. – Спр. 2741. Вопросы научно-атеистической пропаганды. Вопросы вероисповедования, церкви, молитвенные дома. Вопросы Уполномоченного Совета по делам религиозных культов русской православной церкви по УССР 1963 г. – 450 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 24. – Спр. 4494. Справки отделов ЦК КПУ, информации обкомов КПУ, Уполномоченного Совета по делам русской православной церкви при СМ СССР по УССР и Уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по УССР – о церквях, о религиозных праздниках, сектанских религиозных общинах и другим вопросам 1967 г.). – 366 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 70. – Спр. 242. Информации обкомов КПУ о ходе выполнения постановления ЦК КПУ «О фактах безответственного отношения к подготовке радиопередач» 1969 р. – 77 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 70. – Спр. 2387. Информация обкомов КПУ о научно-атеистической пропаганде среди населения 1967 р. – 185 арк.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. ЦК КПУ. – Оп. 70. – Спр. 2570. Информация обкомов КП Украины о состоянии и перспективах подготовки культпросветработников в культпросветучилищах, о ходе строительства клубных учреждений. Информация Уполномоченного совета по делам русской православной церкви при СМ СССР по УССР, о приёме в духовную семинарию, о ведении религиозных праздников и другие материалы (4 января 1965 р. – 22 декабря 1965 р.). – 203 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВОУ). – Ф. Р-2. Рада Міністрів Української РСР. – Оп. 9. – Спр. 6434. Документи про діяльність Уповноваженого Ради в справах релігійних культів при РМ УРСР (2 січня 1959 р. – 18 грудня 1959 р.). – 151 арк.

ЦДАВОУ. – Ф. 4648. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР. – Оп. 1. – Спр. 443. Журнал реєстрації скарг і заяв віруючих за 1964–1965 рр. – 285 арк.

ЦДАВОУ. – Ф. 4648. Уповноважений Ради у справах Російської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР. – Оп. 3. – Спр. 255. Инструктивные письма и указания Совета по делам русской православной церкви при СМ СССР по вопросам деятельности религиозных объединений, постановления Совета, выписки из протоколов заседаний за 1961 год. – 107 арк.

Андрухів І.О. Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ ст. Історико-правовий аналіз : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Андрухів Ігор Олексійович; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 36 с.

Андрухів І.О. Політика радянської влади у сфері релігії у західній України у першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І.О. Андрухів, Р.А. Калюжний, А.Є. Шевченко // Юридичний вісник. – Київ, 2011. – № 3. – С.19–23.

Баран В. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В. Баран, В. Даниленко. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с.

Боднарчук П. Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 1950-х – перша половина 1960-х років) / П. Боднарчук, В. Даниленко // Науковий Вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Вип. 3.33. – С. 158–171.

Вовк В.М. Побут та дозвілля міського населення України в 50–80-х роках ХХ століття : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Вовк Віталій Миколайович; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 222 с.

КПРС і Радянська держава про релігію та атеїстичну пропаганду : збірник документів і матеріалів. – К. : Держполітвидав УРСР, 1962. – 184 с.

Маринченко Г.М. Антирелігійна пропаганда засобами кіно та радіо за часів хрущовської «відлиги» (за матеріалами Південних областей УРСР) / Г.М. Маринченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені

В.О. Сухомлинського. – Серія : Історичні науки. – Миколаїв, 2013. – Вип. 3.35. – С.142–146.

Марчук В.В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В.В. Марчук. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 464 с.

Пащенко В.О. Православ’я в новітній історії України / В.О. Пащенко. – Полтава, 2001 . – Ч. 2. – 736 с.

Слободянюк П. Українська церква: історія руїни і відродження / П. Слободянюк. – Хмельницький, 2000. – 266 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-11

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ