DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2018.29.153353

МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ СТУДЕНТСТВА ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШІВ ОДЕСИ У 20-30‑ті рр. ХХ ст.

Олександр Комарніцький

Анотація


У статті показано стан забезпечення студентів педагогічних вишів Одеси житловою площею, стипендіями, харчуванням і медичною допомогою у 20–30‑ті рр. ХХ ст. Автор зазначає, що до кінця 20‑х рр. в інтернатах проживали менше половина тих студентів, які потребували житлової площі. Частина молоді мешкала у будинках пролетарського студентства. У 30-х рр. вдалося вирішити житлове питання Одеському інституту професійної освіти. Інші виші відчували суттєві проблеми із поселенням молоді. Упродовж 20-х рр. зріс відсоток тих, хто мав стипендіальне забезпечення, але він так і не досягнув 50%. Йдеться про запровадження більшовиками на початку 1920‑х рр. плати за навчання, про труднощі, які виникали із забезпеченням студентства харчуванням, особливо у голодні 1921-1923 та 1932‑1933 рр. Автор зазначає, що незадовільне харчування та важкі житлові умови позначилися на стані здоров`я студентів.

Ключові слова


студент; інститут; гуртожиток; стипендія; їдальня; комітет

Повний текст:

PDF

Посилання


A. S. Odessa. Studencheskyi voskresnyk//Student revoliutsyy. Kharkov, 1923. № 6. S. 104–105.[ Student Sunday // Student of the Revolution] Kharkov, 1923. № 6. S. 104–105.[in Ukrainian]

Aksakova, 2013 - Aksakova N. O. Orhanizatsii studentiv pedahohichnykh VNZ USRR u 1920-ti roky//Istorychni i politolohichni doslidzhennia: nauk. zhurn. Donetsk: Donetsk. nats. un-t, 2013. № 1 (51). S. 113–120.[ Organization of students of pedagogical universities of the USSR in the 1920s] 2013. № 1 (51). S. 113–120.[in Ukrainian].

V Odeskim hubbiuro // Student revoliutsii. 1924. № 6. S. 75. .[ In Odessa gubbureau // Student of the revolution] 1924. № 6. S. 75. .[in Ukrainian].

Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy. Odeska oblast/[red. rada vyd.: V. H. Kremen (hol.) [ta in.]; redkol. tomu: O. Ya. Chebykin (hol.) [ta in.]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2012. 319 s. [Higher pedagogical education and science of Ukraine: history, present and future.] Kyiv: Znannia Ukrainy, 2012. 319 s. .[in Ukrainian].

Vyshcha shkola Ukrainskoi RSR za 50 rokiv/[ker. avt. kol., vidp. red. V. I. Pichov]. Kyiv: Kyiv. derzh. un-t im T. H. Shevchenka, 1967. 395 s.[ Higher school of the Ukrainian SSR for 50 years / [director. aut count, rep. Ed. VI I. Pichov] Kyiv. 1967. 395 s.[in Ukrainian].

Herasymenko, 2003 - Herasymenko O. O. Stan zdorovia studentstva USRR u 1920-ti roky (za materialamy vybirkovykh perepysiv)//Istorychni i politolohichni doslidzhennia: zb. nauk. pr. Donetsk: Donetsk. nats. un-t, 2003. №5/6 (17/18), hruden. S. 81–86.[ The state of student health of the USSR in the 1920s (based on sample censuses)] : Donetsk. 2003. S. 81–86.[in Ukrainian].

Hospodariuvannia Mykhailevycha // Student revoliutsii. 1932. № 1. S. 26.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1561. Op. 1. Spr. 15.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1561. Op. 1. Spr. 36.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1561. Op. 1. Spr. 53.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1561. Op. 1. Spr. 569.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1593. Op. 1. Spr. 429.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1593. Op. 1. Spr. 450.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1647. Op. 1. Spr. 26.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1647. Op. 1. Spr. 27.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1647. Op. 1. Spr. 29.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi obl. F. R. 1647. Op. 1. Spr. 239.

Derzhavnyi arkhiv Khersonskoi obl. F. R. 2. Op. 1. Spr. 153.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 302. Op. 1. Spr. 461.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 1584. Op. 1. Spr. 3.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 2597. Op. 1. Spr. 5.

Deiatelnost эkonomycheskykh orhanyzatsyi vыsshykh shkol Kyeva. V YNO//Student revoliutsyy. 1923. №2-3. S. 103–104.

Kozhevnikov,. 1927 - Kozhevnikov Novyi pryiom//Student revoliutsii. 1927. №7. S. 84–85.[ New Reception // Student of the Revolution] 1927. №7. S. 84–85.[in Ukrainian].

Lavrut, 2010 - Lavrut O. O. Orhanizatsiia kharchuvannia studentiv USRR u 20-ti rr. KhKh st.// Hileia: naukovyi visnyk: zb. nauk. pr. Kyiv: VIR UAN, 2010. Vyp. 32. S. 68– 75.[ The nutrition of the students of the Ukrainian SSR in the 20's of the twentieth century] . Kyiv: VIR UAN, 2010. Vyp. 32. S. 68–75.[in Ukrainian].

Levchenko, 2010. - Levchenko V. V. Istoriia Odeskoho instytutu narodnoi osvity (1920-1930 rr.): pozytyvnyi dosvid nevdaloho eksperymentu: monohrafiia/vidp. red. V. M. Khmarskyi; nauk. red. T. M. Popova. Odesa: TES, 2010. 428 s.[ The history of the Odessa Institute of Public Education (1920-1930): the positive experience of an unsuccessful experiment] .Odesa: TES, 2010. 428 s. .[in Ukrainian].

Lypynskyi, 1991 - Lypynskyi V. V. Kto zashchytyt studenta? Studencheskye orhanyzatsyy Ukraynы: ystoryia y sovremennost. Donetsk: redakts.-yzdat. otdel Donetsk. upravl. po pechaty, 1991. 116 s.[ Lipinsky VV Who will protect the student? Student organizations of Ukraine: history and modernity.] .Donetsk., 1991. 116 s[ in Ukrainian].

Lypynskyi, 2000. - Lypynskyi, V. V. Stanovlennia i rozvytok novoi systemy osvity v USRR u 20-i roky: monohrafiia. Donetsk: RVA Donetsk. derzh. tekhn. un-t, 2000. 247 s S.186.[ Formation and development of a new system of education in the Ukrainian SSR in the 1920s: a monograph] Donetsk,2000. 247 s S.186.[ in Ukrainian].

Liapina, 2008 - Liapina O. V. Instytuty narodnoi osvity (1920-ti – pochatok 1930-kh rr. ): porivnialnyi aspekt// Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati: zb. nauk. pr. Dnipropetrovsk: Dnipropetrov. nats. un-t, 2008. Vyp. 6. S. 263–271.[ Institutes of public education (1920s - early 1930's): a comparative aspect] S. 263–271.[ in Ukrainian].

Mishchenko, 2014 - Mishchenko, I. V. Umovy navchannia ta prozhyvannia studentiv Polskoho pedahohichnoho instytutu v Kyievi//Hileia: nauk. visnyk: zb. nauk. pr. Kyiv: PP «Vydvo «Hileia», 2014. Vyp. 88 (9). S. 38–41.[ Conditions for studying and living students of the Polish Pedagogical Institute in Kyiv] . Kyiv, S. 38–41. .[ in Ukrainian].

Narysy povsiakdennoho zhyttia radianskoi Ukrainy v dobu nepu (1921-1928 rr.): kolekt. monohrafiia/[vidp. red. S. V. Kulchytskyi]: v 2 ch. Kyiv: In-t ist. Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. Ch. 2. 382 s. [Essays on the daily life of Soviet Ukraine in the days of the Nep (1921-1928 biennium): a collection. monograph] Kyiv,382 s. [ in Ukrainian].

Novыi KUBUCh//Student revoliutsyy. 1923. №4-5. S. 98.

Prylutskyi, 2008 - Prylutskyi V. I. Materialno-pobutovi umovy zhyttia studentstva radianskoi Ukrainy 1920-kh rr.// Ukr. ist. zhurn. Kyiv, 2008. №3. S. 86–101[Material and living conditions of students of Soviet Ukraine of the 1920's] Kyiv, 2008. №3. S. 86–101[ in Ukrainian].

Pro polipshennia postachannia studentiv vyshiv ta vtyshiv: Postanova Narodnoho Komisariatu postachannia USRR №59 vid 5 liutoho//Student revoliutsii. 1933. № 5. S. 29.[ On Improving the Supply of Students in Higher Education and Education: Resolution of the People's Commissariat of Supply of the Ukrainian SSR No.59 of February 5] 1933. № 5. S. 29. [ in Ukrainian].

Prokopchuk ,2005 - Prokopchuk V. S. Istorychne kraieznavstvo Pravoberezhnoi Ukrainy 30-kh rr. KhKh – pochatku KhKhI st.: vid represii, zanepadu do vidrodzhennia, rozkvitu. Kamianets-Podilskyi: Abetka-NOVA, 2005. 600 s. [Historical regional studies of the Right-bank Ukraine of the 30's. XX - early XXI centuries: from repression, decline to rebirth, prosperity] Kamianets-Podilskyi, 2005. 600 s. [ in Ukrainian].

Prokhorov, 1924 - Prokhorov, Rabota Kharkovskoho KUBUCha v ystekshem hodu y perspektyvы budushchoho// Student revoliutsii. 1924. №6. S. 78–84.[ The work of the Kharkiv Cube in the past year and the prospects for the future] 1924. №6. S. 78–84. [ in Ukrainian].

Robota sered molodi (Iz dokladu t. Bukharina na KhIII Z`izdovi R.K.P.)//Chervonyi kordon. Kam`ianets-Podilskyi, 1924. 15 chervnia. Ch. 14. S. 1.[ Work among young people (From the report of Comrade Bukharin on the XIII Congress of the RKP) .[ in Ukrainian].

Riappo, 1928. - Riappo Ya. Radianske studentstvo (kharakterystyka vuziv Ukrainy). Kharkiv: Derzh. vyd-vo Ukr., 1928. 48 s.[ Soviet Students (characteristic of higher educational institutions of Ukraine).] Kharkiv., 1928. 48 s[ in Ukrainian].

Ukrainske radianske suspilstvo 30-kh rr. KhKh st.: narysy povsiakdennoho zhyttia: kolekt. monohrafiia/[redkol.: S. V. Kulchytskyi (vidp. red.); avt. kol.: N. T. Hohokhiia, V. V. Holovko, V. V. Hudz ta in.]. Kyiv: In-t ist. Ukrainy NAN Ukrainy, 2012. 786 s.[ The Ukrainian Soviet Society of the 30's of the 20th Century: Essays of Everyday Life] Kyiv, 2012. 786 s. [ in Ukrainian].

Khoruzhenko , Lypynskyi, - 2015 Khoruzhenko Kh., Lypynskyi V. Komitety pokrashchennia pobutu uchniv i studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh USRR u 1920-ti roky//Kraieznavstvo: nauk. zhurn. Kyiv: NSKU, In-t ist. Ukr. NAN Ukr., 2015. Vyp. 3-4. S. 174–179.[ Committees for improving the life of students and students in higher educational institutions of the Ukrainian SSR in the 1920s]. [ in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO). F. 2. Op. 3. Spr. 209.

TsDAVO. F. 166. Op. 2. Spr. 293.

TsDAVO. F. 166. Op. 3. Spr. 349.

TsDAVO. F. 166. Op. 5. Spr. 264.

TsDAVO. F. 166. Op. 5. Spr. 289.

TsDAVO. F. 166. Op. 6. Spr. 168.

TsDAVO. F. 166. Op. 10. Spr. 798.

TsDAVO. F. 166. Op. 11. Spr. 329.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy (TsDAHO). F. 1. Op. 20. Spr. 2009.

TsDAHO. F. 1. Op. 20. Spr. 6870.

Shevchuk H. M. Kulturne budivnytstvo na Ukraini u 1921-1925 rokakh. Kyiv: vyd-vo AN URSR, 1963. 436 s.[ Cultural construction in Ukraine in 1921-1925] Kyiv, 1963. 436 s. [ in Ukrainian].

Iurzhenko O., Pershyna Z., Viazovskyi H. Odeskomu universytetu – sto rokiv. Odesa: Maiak, 1965. 100 s.[ Odessa University - one hundred years] Odesa, 1965. 100 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


А. С. Одесса. Студенческий воскресник//Студент революции. Харьков, 1923. № 6. С. 104–105.

Аксакова, 2013 - Аксакова Н. О. Організації студентів педагогічних ВНЗ УСРР у 1920-ті роки//Історичні і політологічні дослідження: наук. журн. Донецьк: Донецьк. нац. ун-т, 2013. № 1 (51). С. 113–120.

В Одеськім губбюро // Студент революції. 1924. № 6. С. 75

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи. Одеська область/[ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: О. Я. Чебикін (гол.) [та ін.]. Київ: Знання України, 2012. 319 с.

Вища школа Української РСР за 50 років/[кер. авт. кол., відп. ред. В. І. Пічов]. Київ: Київ. держ. ун-т ім Т. Г. Шевченка, 1967. 395 с.

Герасименко, 2003 - Герасименко О. О. Стан здоров’я студентства УСРР у 1920-ті роки (за матеріалами вибіркових переписів)//Історичні і політологічні дослідження: зб. наук. пр. Донецьк: Донецьк. нац. ун-т, 2003. №5/6 (17/18), грудень. С. 81–86.

Господарювання Михайлевича // Студент революції. 1932. № 1. С. 26.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1561. Оп. 1. Спр. 15.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1561. Оп. 1. Спр. 36.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1561. Оп. 1. Спр. 53.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1561. Оп. 1. Спр. 569.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1593. Оп. 1. Спр. 429.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1593. Оп. 1. Спр. 450.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1647. Оп. 1. Спр. 26.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1647. Оп. 1. Спр. 27.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1647. Оп. 1. Спр. 29.

Державний архів Одеської обл. Ф. Р. 1647. Оп. 1. Спр. 239.

Державний архів Херсонської обл. Ф. Р. 2. Оп. 1. Спр. 153.

Державний архів Хмельницької обл. Ф. Р. 302. Оп. 1. Спр. 461.

Державний архів Хмельницької обл. Ф. Р. 1584. Оп. 1. Спр. 3.

Державний архів Хмельницької обл. Ф. Р. 2597. Оп. 1. Спр. 5.

Деятельность экономических организаций высших школ Киева. В ИНО//Студент революции. 1923. №2-3. С. 103–104.

Кожевніков,. 1927 - Кожевніков Новий прийом//Студент революції. 1927. №7. С. 84–85.

Лаврут, 2010 - Лаврут О. О. Організація харчування студентів УСРР у 20-ті рр. ХХ ст.// Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. Київ: ВІР УАН, 2010. Вип. 32. С. 68–75.

Левченко, 2010. - Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту: монографія/відп. ред. В. М. Хмарський; наук. ред. Т. М. Попова. Одеса: ТЕС, 2010. 428 с.

Липинский, 1991 - Липинский В. В. Кто защитит студента? Студенческие организации Украины: история и современность. Донецк: редакц.-издат. отдел Донецк. управл. по печати, 1991. 116 с.

Липинський, 2000. - Липинський, В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки: монографія. Донецьк: РВА Донецьк. держ. техн. ун-т, 2000. 247 с С.186.

Ляпіна, 2008 - Ляпіна О. В. Інститути народної освіти (1920-ті – початок 1930-х рр. ): порівняльний аспект// Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. Дніпропетровськ: Дніпропетров. нац. ун-т, 2008. Вип. 6. С. 263–271.

Міщенко, 2014 - Міщенко, І. В. Умови навчання та проживання студентів Польського педагогічного інституту в Києві//Гілея: наук. вісник: зб. наук. пр. Київ: ПП «Видво «Гілея», 2014. Вип. 88 (9). С. 38–41.

Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.): колект. монографія/[відп. ред. С. В. Кульчицький]: в 2 ч. Київ: Ін-т іст. України НАН України, 2010. Ч. 2. 382 с.

Новый КУБУЧ//Студент революции. 1923. №4-5. С. 98.

Прилуцький, 2008 - Прилуцький В. І. Матеріально-побутові умови життя студентства радянської України 1920-х рр.//Укр. іст. журн. Київ, 2008. №3. С. 86–101.

Про поліпшення постачання студентів вишів та втишів: Постанова Народного Комісаріату постачання УСРР №59 від 5 лютого//Студент революції. 1933. № 5. С. 29.

Прокопчук ,2005 - Прокопчук В. С. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду до відродження, розквіту. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. 600 с.

Прохоров, 1924 - Прохоров, Работа Харьковского КУБУЧа в истекшем году и перспективы будущого//Студент революції. 1924. №6. С. 78–84.

Робота серед молоді (Із докладу т. Бухаріна на ХІІІ З`їздові Р.К.П.)//Червоний кордон. Кам`янець-Подільський, 1924. 15 червня. Ч. 14. С. 1.

Ряппо, 1928. - Ряппо Я. Радянське студентство (характеристика вузів України). Харків: Держ. вид-во Укр., 1928. 48 с.

Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя: колект. монографія/[редкол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.); авт. кол.: Н. Т. Гогохія, В. В. Головко, В. В. Гудзь та ін.]. Київ: Ін-т іст. України НАН України, 2012. 786 с.

Хоруженко , Липинський, - 2015 Хоруженко Х., Липинський В. Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки//Краєзнавство: наук. журн. Київ: НСКУ, Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 2015. Вип. 3-4. С. 174–179.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО). Ф. 2. Оп. 3. Спр. 209.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 293.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 3. Спр. 349.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 5. Спр. 264.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 5. Спр. 289.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 6. Спр. 168.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 10. Спр. 798.

ЦДАВО. Ф. 166. Оп. 11. Спр. 329.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2009.

ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6870.

Шевчук Г. М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках. Київ: вид-во АН УРСР, 1963. 436 с.

Юрженко О., Першина З., Вязовський Г. Одеському університету – сто років. Одеса: Маяк, 1965. 100 с.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825