DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2018.29.153350

ВІДЗНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЇВ ІСТОРИЧНИХ ТОВАРИСТВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ КІНЦЯ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Олександр Є. Музичко

Анотація


Метою цієї статті є дослідження явища відзначення ювілеїв історичних товариств, що діяли на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Було відзначено 8 ювілеїв, з них 4 – досить масштабно: 50-річчя ОТІС у 1889 р., 15-річчя Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті – у 1904 р., 25-річчя Таврійської вченої архівної комісії у 1912 р. та 10-річчя Катеринославської вченої архівної комісії у 1913 р. Ювілеї були важливою подією в історії культурного і, зокрема, історіографічного, розвитку Південної України.

Ключові слова


ювілей; історичні товариства; Південна Україна; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Abrosymova, 1993 - Abrosymova S.V. Katerynoslavska vchena arkhivna komisiia i napriamky yii diialnosti // Do 90-richchia Katerynoslavskoi vchenoi arkhivnoi komisii (1903 – 1916 rr.). Dnipropetrovsk, 1993. S. 1-4. [Ekaterinoslav scholarly archive committee and directions of its activity] Dnipropetrovsk, 1993. 1-4.s[in Ukrainian].

Brun, 1870 - Brun F. Odesskoe obshchestvo ystoryy y drevnostei, eho zapysky y arkheolohycheskye sobranyia. Odessa, 1870. 35 s.[ Odessa Society of History and Antiquities, its notes and archaeological collections] Odessa, 1870. 35 s [in Ukrainian].

Varneke,1914 - Varneke B.V. Ymperatorskoe Odesskoe obshchestvo ystoryy y drevnostei. (1839-1914) // Zhurnal mynysterstva narodnoho prosveshchenyia, 1914. №12. S. 47-61. [Imperial Odessa Society of History and Antiquities] 1914. 47-61 s. [in Ukrainian].

Holubovskyi,1890. - Holubovskyi P. Rets. na: Ystorycheskyi ocherk piatydesiatyletyia Ymperatorskoho Odesskoho Obshchestva Ystoryy y Drevnostei. 1839 – 1889 / sost. V. Yurhevych. Odessa, 1889 // Kyevskaia staryna. 1890. № 6. S. 571–572.[ Historical essay of the fiftieth anniversary of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities. 1839 - 1889]. [in Ukrainian]

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti. F. 93. Op. 1. Spr. 93 A. 62 ark.

Dmytrenko, 2015. - Dmytrenko A. Nastolnыe medaly Odessы // Vsemyrnыe odesskye novosty. № 4 (94). 2015. dekabr. [Table medals of Odessa // World Odessa News], 2015. [in Ukrainian].

Evtushenko, 2012. - Evtushenko A.H. Yubylei kak sotsyokulturnыi fenomen: avtoreferat dys. ... kandydata kulturolohyy: 24.00.01. Moskva, 2012. 19 s. [Anniversary as a sociocultural phenomenon] M., 2012. 19 s[in Rassia]

Zapysky Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei. T. 22. 1900. [Notes of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities. T. 22]. 1900.[in Rassia]

Zapysky Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei. T. 28. 1909. [Notes of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities. ].

Zapysky Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei. T. 32. 1915. [Notes of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities.].

Zasedanye Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei 4 noiabria 1889 h. V den piatydesiatyletneho yubyleia Obshchestva, 21-ho dekabria 1889 h. Odessa, 1889. 15, 5 s.[ Meeting of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities] Odessa, 1889., 5 s.[in Ukrainian].

Yzvestyia Tavrycheskoi uchenoi arkhyvnoi komyssyy. Vыp. 27. 1897. [Proceedings of the Taurian Scientific Archival Commission]

Yzvestyia Tavrycheskoi uchenoi arkhyvnoi komyssyy. Vыp. 48. 1912.[ Proceedings of the Taurian Scientific Archival Commission]

Yzvestyia Tavrycheskoi uchenoi arkhyvnoi komyssyy. Vыp. 56. 1919.[ Proceedings of the Taurian Scientific Archival Commission]

Ystorycheskyi ocherk piatydesiatyletyia ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei, 1839 - 1889 k yubyleiu Obshchestva 14-ho noiabria 1889 h. / sost. vytseprezydent Obshchestva V. Yurhevych. Odessa, 1889. 121 s. [Historical essay of the fiftieth anniversary of the imperial Odessa Society of History and Antiquities] Odessa, 1889. 121 s. .[in Ukrainian].

Kalinovskyi, 2009 - Kalinovskyi V. Dukhivnytstvo v zakhodakh Tavriiskoi vchenoi arkhivnoi komisii z vyvchennia, okhorony ta populiaryzatsii starozhytnostei // Kraieznavstvo. 2009. № 3/4. S. 90 - 94.

Koniushenko, 2009 - Koniushenko Yu.A. Istorykofilolohichne tovarystvo pry Novorosiiskomu universyteti: osnovni etapy i napriamy diialnosti (1889 – 1923 rr.) // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2009. № 5. S. 97 - 106. [ Historical and philological society at the University of Novorossiysk: the main stages and directions of activity (1889 - 1923 gg.)] 2009. 97 s.[in Ukrainian].

Letopys Ekaterynoslavskoi uchenoi arkhyvnoi komyssyy. Vыp. 10. 1915.[ Annals of Yekaterinoslav Academic Archive Commission] 1915.[in Rassia]

Markevych, 1902. - Markevych A.Y. Sostav Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei v 1839 – 1901 hh. // Zapysky Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei. T. 24. 1902. S. 93-106.[Composition of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities in 1839 - 1901.]. .[in Rassia].

Markov, 1888. - Markov A. Ymperatorskoe Odesskoe obshchestvo ystoryy y drevnostei // Vestnyk arkheolohyy y ystoryy yzdavaemыi Arkheolohycheskym ynstytutom. 1888. Vыp. VII. S. 22 - 33.[ Imperial Odessa Society of History and Antiquities]. .[in Rassia].

Matveev, 1889 - Matveev A.A. K 50-letnemu yubyleiu Ymperatorskoho Odesskoho Obshchestva Ystoryy y Drevnostei // Odesskye novosty. 1889. 14 noiabria.[ To the 50th anniversary of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities] Odessa,1889 .[in Ukrainian].

Modestov, 1889 - Modestov V. Po povodu yubyleia Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei // Novorossyiskyi telehraf. 1889. № 4604.[ About the anniversary of the Odessa Society of History and Antiquities] .[in Ukrainian].

Narizhnyi ,1942. - Narizhnyi S. Odeske tovarystvo istorii y starovyny // Pratsi Ukrainskoho istorychno-filolohichnoho tovarystva v Prazi. Praha, 1942. T. 4. S. 215–234. [Odessa Society of History and Antiquities // Proceedings of the Ukrainian Historical and Philological Society in Prague] Praha, 1942. .[in Ukrainian].

Odesskye novosty. 1889. 11 noiabria.

Otchet ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei s 14-ho noiabria 1889 h. po 14-e noiabria 1890 h. Odessa, 1891. [2], 54, IX, [1] s.[Report of the Imperial Society of History and Antiquities of Odessa] Odessa, 1891. [in Ukrainian].

Pynkevych, 2010 - Pynkevych N. V. 170-richchia Odeskoho tovarystva istorii starozhytnostei // Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti. 2010. Vyp. 11. S. 151 - 161.[ 170th anniversary of the Odessa Society of History of Antiquities // Culture and art in the modern world] 2010.[in Ukrainian].

Popruzhenko, 1914. - Popruzhenko M.H. Ymperatorskoe Odesskoe obshchestvo ystoryy y drevnostei // Ystorycheskyi vestnyk. 1914. T. 138. №10. S. 544 - 555.[ Imperial Odessa Society of History and Antiquities] .[in Ukrainian].

Publychnoe zasedanye Ystoryko-Fylolohycheskoho Ob-va // Odesskyi lystok. 1914. 10 marta. [Публичное заседание Историко-Филологического Об-ва]. [in Ukrainian].

Piatydesiatyletye Ymperatorskoho Odesskoho obshchestva ystoryy y drevnostei // Zhurnal Mynysterstva narodnoho prosveshchenyia. 1890. yanvar. Otd. Sovremennaia letopys. S. 1 - 4. [Fiftieth anniversary of the Imperial Odessa Society of History and Antiquities] .[in Ukrainian].

Piatnadtsatyletye Ystoryko-fylolohycheskoho obshchestva pry Ymp. Novorossyiskom unyversytete. Odessa, 1905. IV, 64 s.[ Fifteen Years of the Historical-Philological Society at the Imperial. Novorossiysk University] Odessa, 1905, 64 s. [in Ukrainian].

Khmarskyi, 2002 - Khmarskyi V.M. Arkheohrafichna diialnist Odeskoho tovarystva istorii ta starozhytnostei. Odesa, 2002. 398 s.[ Archeographical activity of the Odessa Society of History and Antiquities.] Odesa, 2002. 398 s. [in Ukrainian].

Yuzhnaia Zaria. 1913. 24 aprelia.[ South Zarya]. [in Ukrainian].

Notice sur la Sosiete odessoise dhistoire et dantiquites, et sur ses Memoires. Odessa, 1864. 55 c.

Notice sur la Sosiete imperiale odessoise dhistoire et dantiquites, et sur ses Memoires. Seconde edition revue et completee. Odessa, 1875. 48 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абросимова, 1993 - Абросимова С.В. Катеринославська вчена архівна комісія і напрямки її діяльності // До 90-річчя Катеринославської вченої архівної комісії (1903 – 1916 рр.). Дніпропетровськ, 1993. С. 1-4.

Брун, 1870 - Брун Ф. Одесское общество истории и древностей, его записки и археологические собрания. Одесса, 1870. 35 с.

Варнеке,1914 - Варнеке Б.В. Императорское Одесское общество истории и древностей. (1839-1914) // Журнал министерства народного просвещения, 1914. №12. С. 47-61.

Голубовский,1890. - Голубовский П. Рец. на: Исторический очерк пятидесятилетия Императорского Одесского Общества Истории и Древностей. 1839 – 1889 / сост. В. Юргевич. Одесса, 1889 // Киевская старина. 1890. № 6. С. 571–572.

Державний архів Одеської області. Ф. 93. Оп. 1. Спр. 93 А. 62 арк.

Дмитренко, 2015. - Дмитренко А. Настольные медали Одессы // Всемирные одесские новости. № 4 (94). 2015. декабрь.

Евтушенко, 2012. - Евтушенко А.Г. Юбилей как социокультурный феномен: автореферат дис. ... кандидата культурологии: 24.00.01. Москва, 2012. 19 с.

Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 22. 1900.

Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 28. 1909.

Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 32. 1915.

Заседание Императорского Одесского общества истории и древностей 4 ноября 1889 г. В день пятидесятилетнего юбилея Общества, 21-го декабря 1889 г. Одесса, 1889. 15, 5 с.

Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 27. 1897

Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 48. 1912

Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 56. 1919

Исторический очерк пятидесятилетия императорского Одесского общества истории и древностей, 1839-1889 к юбилею Общества 14-го ноября 1889 г. / сост. вице-президент Общества В. Юргевич. Одесса, 1889. 121 с.

Каліновський, 2009 - Каліновський В. Духівництво в заходах Таврійської вченої архівної комісії з вивчення, охорони та популяризації старожитностей // Краєзнавство. 2009. № 3/4. С. 90 - 94.

Конюшенко, 2009 - Конюшенко Ю.А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889 – 1923 рр.) // Український історичний журнал. 2009. № 5. С. 97 - 106.

Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. Вып. 10. 1915.

Маркевич, 1902. - Маркевич А.И. Состав Императорского Одесского общества истории и древностей в 1839 – 1901 гг. // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 24. 1902. С. 93-106.

Марков, 1888. - Марков А. Императорское Одесское общество истории и древностей // Вестник археологии и истории издаваемый Археологическим институтом. 1888. Вып. VII. С. 22 - 33.

Матвеев, 1889 - Матвеев А.А. К 50-летнему юбилею Императорского Одесского Общества Истории и Древностей // Одесские новости. 1889. 14 ноября.

Модестов, 1889 - Модестов В. По поводу юбилея Одесского общества истории и древностей // Новороссийский телеграф. 1889. № 4604.

Наріжний ,1942. - Наріжний С. Одеське товариство історії й старовини // Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі. Прага, 1942. Т. 4. С. 215–234.

Одесские новости. 1889. 11 ноября.

Отчет императорского Одесского общества истории и древностей с 14-го ноября 1889 г. по 14-е ноября 1890 г. Одесса, 1891. [2], 54, IX, [1] с.

Пинькевич, 2010 - Пинькевич Н. В. 170-річчя Одеського товариства історії старожитностей // Культура і мистецтво у сучасному світі. 2010. Вип. 11. С. 151 - 161.

Попруженко, 1914. - Попруженко М.Г. Императорское Одесское общество истории и древностей // Исторический вестник. 1914. Т. 138. №10. С. 544 - 555.

Публичное заседание Историко-Филологического Об-ва // Одесский листок. 1914. 10 марта.

Пятидесятилетие Императорского Одесского общества истории и древностей // Журнал Министерства народного просвещения. 1890. январь. Отд. Современная летопись. С. 1 - 4.

Пятнадцатилетие Историко-филологического общества при Имп. Новороссийском университете. Одесса, 1905. IV, 64 с.

Хмарський, 2002 - Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей. Одеса, 2002. 398 с.

Южная Заря. 1913. 24 апреля.

Notice sur la Sosiete odessoise d’histoire et d’antiquites, et sur ses Memoires. Odessa, 1864. 55 c.

Notice sur la Sosiete imperiale odessoise d’histoire et d’antiquites, et sur ses Memoires. Seconde edition revue et completee. Odessa, 1875. 48 c.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825