DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.134418

УЧАСТЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ У РОБОТІ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

О. Є. Музичко

Анотація


Метою цієї статті є вивчення участі південноукраїнських істориків в роботі наукових з’їздів, які відбувалися в другій половині XIX – на початку ХХ ст. у Південній Україні, в інших регіонах Російської імперії та поза її межами. Дослідження питання про участь південноукраїнських істориків в роботі наукових з’їздів підтверджує лідируючі позиції Одеси в історіографічному процесі цього регіону. З іншого боку, очевидно, що Археологічні з’їзди, які проводилися кожне трьохріччя в Російській імперії, були потужним засобом залучення в наукове історіографічна поле не тільки академічних істориків, але й істориків другого плану, часто просто аматорів старовини. Загалом, участь істориків з території Південної України в наукових з’їздах було головним осередком розвитку «живої» історичної думки.

Ключові слова


історики, Південна Україна, наукові конгреси, історіографічний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhenova, G., 2007. III Mіzhnarodnii kongres іstorichnikh nauk 1908 roku v Berlіnі ochima iogo uchasnikіv [The III 1908 International Congress of Historical Sciences in Berlin, in the eyes of its participants]. Vіsnik Kiїvs’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі T. Shevchenka. Іstorіya [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. History]. 89-90, s. 4-7.

Cilka, O.Z., Sinyavs’ka, L.І. 2010. Іntelektual’nii prostіr Khrisanfa Yashchurzhins’kogo (1852 - 1923 rr.) [Intellectual space of Khrysanf Yaschurzhinsky (1852 - 1923 years)], Ukraїns’kii іstorichnii zhurnal [Ukrainian Historical journal], 6, s. 179-188.

Congres international d`archeologie et d`anthropologie prehistoriques, II, 1893.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 1424.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 1513.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 2633.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 2635.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45, оp. 7, spr. 12 (1886).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45, op. 9, spr. 26 (1911).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 9, spr. 26 (1912).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 11, spr. 15 (1909).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45, op. 11, spr. 7 (1915).

Frolov, E.D. 1999. Nemetskii professor v russkom universitete: Ernest Romanovich fon-Shtern (1859-1924), [German professor at the Russian university: Ernest Romanovich von Stern (1859-1924)], Zhebelevskie chteniya-2. Tezisy dokladov nauchnoi konferentsii 26-27 [Zhebelevskie readings - 2. Abstracts of the scientific conference 26-27, Х], 1999, s. 13-19.

Frolov, ED 1999, Russkaya nauka ob antichnosti (istoriograficheskie ocherki) [Russian science of antiquity (historiographical essays)]. SPB.

Gordіenko, D., Domanovs’ka M. 2013. Do uchastі Nіzhins’kogo іstoriko-fіlologіchnogo tovaristva v Kharkіvs’komu arkheologіchnomu z’їzdі: problema povernennya pam’yatok (za listuvannyam Є. Redіna ta M. Berezhkova) [The participation of the Nizhyn Historical and Philological Society at the Kharkiv Archaeological Congress: the problem of the return of monuments (in correspondence with E.Redin and M. Berezhkov)], Sofіya Kyivs’ka: Vіzantіya. Rus’. Ukraina [Sophia of Kyiv: Byzantium. Rus. Ukraine], 3, s. 119-139.

Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 1907, 40.

Izvestiya ХІІІ Arkheologicheskogo s»ezda v Ekaterinoslave [Bulletin of the ХІІІ Archaeological Congress in Yekaterinoslav], 1905.

Kakovkіna, O.M. 1998. Arkheologіchnі z’їzdi drugoї polovini ХІХ – pochatku ХХ st. v Ukrainі. Naukovii ta suspіl’no-polіtychnyi aspekty [Archaeological congresses of the second half of the ХІХ and early ХХ centuries. in Ukraine. Scientific and socio-political aspects]: dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. іst. nauk: 07.00.01, Dnіpropetrovs’k.

Kakovkіna, O.M., 1995. Mіstse arkheologіchnykh z’їzdіv u doslіdzhennі pam’yatok Pіvdnya Ukraїni [Place of archaeological congresses in the study of monuments of the South of Ukraine]. Regіonal’ne і zagal’ne v іstorії: tezi mіzhnar. nauk. konf., prisvyachenoї 140-rіchchyu vіd dnya narodzhennya D.І. Yavornits’kogo ta 90-rіchchyu XІІІ arkheologіchnogo z’їzdu, listopad 1995 r. [Regional and general in history: theses of the international scientific conference devoted to the 140th anniversary of the birth of D.I. Yavornytskyi and the 90th anniversary of the XIII Archaeological Congress, November 1995], Dnіpropetrovs’k, s. 42–44.

Kirpichnikov, A. 1887, Yaroslavskii arkheologicheskii s”ezd [Yaroslavl Archaeological Congress]. Odesskie novosti [News of Odessa], 13, 15, 27 avgusta; № 776, 778, 787.

Kovpanenko, N.G. 2008. Rol’ arkheologіchnikh z’їzdіv ostann’oї tretini XIX - pochatku XX st. u doslіdzhennі arkhіtekturno-mistets’koї spadshchini Ukraїni [The role of archaeological congresses of the last third of the XIX - early XX centuries. in the study of the architectural and artistic heritage of Ukraine]. Ukraїns’kii іstorichnii zhurnal [Ukrainian Historical journal], 6, s. 99-110.

Lashkov, F. 1884. Otvet g. Z. po povodu ego zametki «O rasshirenii programmy neofitsial’noi chasti «Tavricheskikh Gubernskikh Vedomostei» [Reply Mr. Z. about his note “On the expansion of the program of the unofficial part of the” Tavrica Provincial Gazette “]. Odesskii vestnik [Herald of Odessa], 5 oktyabrya, № 218.

Letopis’ Ekaterinoslavskoi uchenoi arkhivnoi komissii [Annals of the Ekaterinoslav Scientific archival Commission], 1909, 5.

Linnichenko, I.A. 1908. Chto takoe «Ukraina» [What is Ukraine], Odesskie novosti [News of Odessa], 7 sentyabrya.

Linnichenko, I.A. 1908. Eshche odno poslednee skazanie [Another Last Legend], Odesskie novosti [News of Odessa], 24 sentyabrya.

Markevich, A. 1887. Pis’ma iz Yaroslavlya [Letters from Yaroslavl], Odesskii vestnik [Herald of Odessa], 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 avgusta, № 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 228; 21 sentyabrya, № 254.

Markevich, A. 1893. Vilenskii ІХ Arkheologicheskiy s»ezd [ІХ Archaeological congress in Vilno], Odesskii vestnik [Herald of Odessa], 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19 avgusta; №№ 202, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 214.

Markevich, A.I. 1899. XI-i Kievskii arkheologicheskii s”ezd i trudy ego po istorii Novorossiiskogo kraya [XІ Kiev archaeological congress and his works on the history of the Novorossiysk region], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 30, s. 65-79.

Markevich, A.I. 1902. Akty Cherepovetskogo Voskresenskogo monastyrya, Trudy Yaroslavskogo oblastnogo s”ezda (S”ezda issledovatelei istorii i drevnostei Rostovo-Suzdal’skoi oblasti) [Acts of the Cherepovets Resurrection Monastery Proceedings of the Yaroslavl Regional Congress (Congress of Researchers of History and Antiquities of Rostov-Suzdal Region)], s. 170-177.

Markevich, A.I. 1906. XIII-i arkheologicheskii s”ezd v g. Ekaterinoslave [ХІІІ Archaeological congress in Ekaterinoslav], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 39, s.121–123.

Markevich, A.I. 1909. XIV-i arkheologicheskii s”ezd v Chernigove [ХІV Archaeological congress in Chernigov], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 43, s. 138–145.

Markevich, O. 1903. ХІІ arkheologіchnii z’їzd u Kharkovі [ХІІ archaeological congress in Kharkov], 1902 r., Zapiski naukovogo tovaristva іmenі T. Shevchenka [Herald of the Taras Shevchenko Scientific Society in Lviv], 53, s. 1-18.

Odesskie novosti [News of Odessa], 1890, 18 dekabrya.

Odesskii listok [Bulletin of Odessa], 1911, 29 noyabrya.

Prazdnik arkheologii [Feast of Archeology] 1902, Yug [South], 1 sentyabrya.

Predvaritel’nyi s”ezd po ustroistvu Pervogo Vserossiiskogo s”ezda deyatelei muzeev [Preliminary congress on the organization of the First All-Russian Congress of Museum figures], 1913, Moskva.

Romanenko, І.S. 2008. Uchast’ naukovoї gromads’kostі Ukraїni v robotі zagal’norosіis’kikh arkheologіchnikh z’їzdіv [Participation of the scientific community of Ukraine in the work of All-Russian archaeological congresses], Vіsnik Cherkas’kogo unіversitetu. Serіya: Іstorichnі nauki [Bulletin of Cherkasy University. Series: Historical Sciences], 133-134, s. 94-99.

Romanenko, І.S. 2010. Х Riz’kii arkheologіchnii z’їzd 1896 roku і Ukraїna [X Riga Archaeological Congress of 1896 and Ukraine], Naukovі zapiski Vіnnits’kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Mykhaila Kotsyubins’kogo, Іstorіya [Scientific notes of the Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky. Series: History], 18, s. 51-56.

Romanenko, І.S. 2011. Ukraїns’ke pitannya v robotі arkheologіchnikh z’їzdіv (1869 - 1911 rr.) [Ukrainian question in the work of archaeological congresses (1869 - 1911 years)]: avtoref. dis. ... kand. іst. nauk: 07.00.01, Cherkasу.

S”ezd professorov – istorikov [Congress of professors - historians], 1915, Istoricheskiн vestnik [Historical Herald], may, s. 702-703.

Shamanaev, A.V. 2011. N.P. Kondakov i VI arkheologicheskii s”ezd v Odesse (1884) [N. P. Kondakov and VI archaeological congress in Odessa (1884)]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, seriya: Istoriya. Politologiya [Scientific bulletins of the Belgorod State University. Series: History. Political science], 17, 1 (96), s. 71-75.

Shamanaev, A.V. 2014. Proekty organizatsii arkheologicheskogo s”ezda v Krymu v kontse XIX – nachale XX vv. (po materialam protokolov zasedanii Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii) [Projects organization of the archaeological congress in the Crimea in the late XIX - early XX centuries (on the basis of the proceedings of the sessions of the Tavrichesky Academic Archive Commission)]. Dokument. Arkhiv. Istoriya. Sovremennost’ [Document. Archive. History. Modernity], Ekaterinburg, s. 324-328.

Shamanaev, A.V. 2015. «Izvestiya Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii» kak istochnik po istorii Vserossiiskikh arkheologicheskikh s”ezdov [Works of the «Tavrichesky Academic Archive Commission” as a source on the history of All-Russian archaeological congresses], Dokument. Arkhiv. Istoriya. Sovremennost’ [Document. Archive. History. Modernity], 15, s. 208-216.

Shelukhin, S. 1908. K voprosu o nazvanii «Ukraina». Otvet prof. I.A. Linnichenko [On the issue of the name “Ukraine”. Reply prof. I.A. Linnichenko], Odesskie novosti [Odessa News], 14 sentyabrya.

Shelukhin, S. 1908. O proiskhozhdenii i nazvanii «Ukraina» [On the origin and name of “Ukraine”], Odesskie novosti [Odessa News], 28 avgusta.

Svіtlenko, S.І. 2007. D.І. Yavornits’kii і ХІІІ Arkheologіchnii z’їzd u Katerinoslavі: osobistіst’ і podіya na tlі epokhi [D.I. Javornitsky and XIII Archaeological Congress in Ekaterynoslav: personality and event against the backdrop of an era], Naddnіpryans’ka Ukraїna: іstorichnі protsesi, podії, postatі [Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Dniepr Ukraine: historical processes, events, figures], 5, s. 5-19.

Synyavs’ka, O.O. 2003, Іstorik Oleksіi Іvanovich Markevich: zhittya ta dіyal’nіst [Historian Olexiy Ivanovych Markevych: life and activity], Odesa.

Trudy chetyrnadtsatogo arkheologicheskogo s”ezda v Chernigove, Moskva, 1908 g. [Works of the fourteenth archaeological congress in Chernigov in 1908], 3, 1911.

Trudy IV Oblastnogo istoriko-arkheologicheskogo s”ezda v gor. Kostrome, v iyune 1909 g. [Works of the IV Regional Historical and Archaeological Congress in the city. Kostroma, in June 1909], Kostroma, 1914.

Trudy tret’ego Arkheologicheskogo s”ezda v Rossii, byvshego v Kieve v avguste 1874 goda [Works of the Third Archaeological Congress in Russia, which was in Kiev in August 1874], 1878, І.

Trudy tret’ego oblastnogo istoriko-arkheologicheskogo s”ezda, byvshego v g. Vladimire 20–26 iyunya 1906 g. [Works of the Third Regional Historical and Archaeological Congress, which was held in Vladimir on June 20-26], 1909, Vladimir.

Trudy V arkheologicheskogo s”ezda v Tiflise [Works of the V-th Archeological congress in Tiflis], 1887, Moskva.

Trudy vtorogo arkheologicheskogo s”ezda v Sankt-Peterburge [Works of the second Archeological congress in St. Petersburg], 2, 1881.

Uspenskii, F 1890, Arkheologicheskii s”ezd (Pis’mo iz Moskvy) [Archaeological Congress (Letter from Moscow)]. Odesskii vestnik [Odessa Herald], 16 yanvarya.

Yashchurzhinskii, Kh. 1895. O Vilenskom arkheologicheskom s”ezde [About the Vilnius Archeological Congress]. Letopis’ istoriko-filologicheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiiskom universitete [Chronicle of the Historical and Philological Society at the Imperial Novorossiysk University], V, otd. 3, s. 2.

Yashchurzhinskii, Kh. 1899. Arkhivovedenie na XI Arkheologicheskom s”ezde [Archivology at the XI Archaeological Congress], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 30, s. 59-64.

Yashchurzhinskii, Kh. 1905. Etnograficheskii otdel na Khar’kovskom arkheologicheskom s”ezde [Ethnographic Department at the Kharkov Archeological Congress], Letopis’ istoriko-filologicheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiiskom universitete [Chronicle of the Historical and Philological Society at the Imperial Novorossiysk University], XII, otd. 1, s. 2.

Yashchurzhinskii, Kh. 1909. Klassicheskie drevnosti na Chernigovskom arkheologicheskom s”ezde [Classical antiquities at the Chernigov archaeological congress], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 43, s. 146-148.

Yekhov, V.V. 2015, VI Arkheologіchnyi z’їzd v Odesі: profesіiniy start D.І. Yavornits’kogo [VI Archaeological congress in Odesa: professional start of D.I. Yavornitsky]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Dniepr Ukraine: historical processes, events, figures], 13, s. 21-31.

Yug [South], 1913, 23 fevralya.

Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshchestva istorii i drevnostei [Herald of the Odessa Imperial Society of History and Antiquities], Prilozheniya k protokolam [attachments of protocols], 1907, 27, s. 3-49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баженова Г. III Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників / Г. Баженова // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – Історія. – 2007. – Вип. 89-90. – С. 4-7.

Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова) / Д. Гордієнко, М. Домановська // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – 2013. – Вип. 3. – С. 119-139.

Державний архів Одеської області (Держархів Одеської обл.). – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1424.

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1513.

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2633.

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2635.

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 7. – Спр. 12 (1886).

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 9. – Спр. 26 (1911 р.).

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 9. – Спр. 26 (1912 р.).

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 15 (1909 р.).

Держархів Одеської обл. – Ф. 45. – Оп. 11. – Спр. 7 (1915).

Єкшов В.В. VI Археологічний з’їзд в Одесі: професійний старт Д.І. Яворницького / В.В. Єкшов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 21-31.

Записки Одесского императорского общества истории и древностей. – Т. 27. – 1907. – С. 3-49 (Приложения к протоколам).

Известия ХІІІ Археологического съезда в Екатеринославе. – Харьков, 1905. – 157 с.

Известия Таврической архивной ученой комиссии. – Т. 40. – 1907. – 115 с.

Каковкіна О. М. Археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні. Науковий та суспільно-політичний аспекти: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 / Каковкіна О. М. – Д., 1998. – 175 с.

Каковкіна О. М. Місце археологічних з’їздів у дослідженні пам’яток Півдня України / О. М. Каковкіна // Регіональне і загальне в історії: тези міжнар. наук. конф., присвяченої 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-річчю ХІІІ археологічного з’їзду, листопад 1995 р. – Д., 1995. – С. 42–44.

Кирпичников А. Ярославский археологический съезд // Одесские новости. – 1887. – 13, 15, 27 августа; № 776, 778, 787.

Ковпаненко Н.Г. Роль археологічних з’їздів останньої третини XIX - початку XX ст. у дослідженні архітектурно-мистецької спадщини України / Н.Г. Ковпаненко // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 99-110.

Лашков Ф. Ответ г. Z. по поводу его заметки «О расширении программы неофициальной части «Таврических Губернских Ведомостей» // Одесский вестник. – 1884. – 5 октября. –№ 218.

Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – вып. 5. – Екатеринослав, 1909. – VI+166+23 с.

Линниченко И.А. Что такое «Украина» // Одесские новости. – 1908. – 7 сентября.

Линниченко И. А. Еще одно последнее сказание // Одесские новости. – 1908. – 24 сентября.

Маркевич А. Письма из Ярославля // Одесский вестник. – 1887. – 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 августа, № 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 228; 21 сентября, № 254.

Маркевич А. Виленский ІХ Археологический съезд // Одесский вестник. – 1893. – 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19 августа; №№ 202, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 214.

Маркевич А.И. XIII-й археологический съезд в г. Екатеринославе //ИзвестияТаврической ученой архивной  комиссии (ИТУАК). – 1906. – № 39. – С. 121-123.

Маркевич А.И. XIV-й археологический съезд в Чернигове // ИТУАК. – 1909. – № 43. – С. 13-145.

Маркевич А.И. XI-й Киевский археологический съезд и труды его по истории Новороссийского края // ИТУАК. – 1899. – № 30. – С. 65-79.

Маркевич А.И. Акты Череповецкого Воскресенского монастыря // Труды Ярославского областного съезда (Съезда исследователей истории и древностей Ростово-Суздальской области). – Москва, 1902. – С. 170-177.

Маркевич О. ХІІ археологічний з’їзд у Харкові, 1902 р. // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. – 1903. – Т. 53. – С. 1-18.

Одесские новости. – 1890. – 18 декабря.

Одесский листок. – 1911. – 29 ноября.

Праздник археологии // Юг. – 1902. – 1 сентября.

Предварительный съезд по устройству Первого Всероссийского съезда деятелей музеев. – М., 1913. – 65 с.

Романенко І.С. Українське питання в роботі археологічних з’їздів (1869 - 1911 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.С. Романенко – Черкаси, 2011. – 20 с.

Романенко І.С. Участь наукової громадськості України в роботі загальноросійських археологічних з’їздів / І. С. Романенко // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. – 2008. – № 133-134. – С. 94-99.

Романенко І. С. Х Ризький археологічний з’їзд 1896 року і Україна / І.С. Романенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 51-56.

Світленко С. І. Д. І. Яворницький і ХІІІ Археологічний з’їзд у Катеринославі: особистість і подія на тлі епохи / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) [та ін.]. – Д., 2007. – Вип. 5. – С. 5-19.

Cилка О. З., Синявська Л. І. Інтелектуальний простір Хрисанфа Ящуржинського (1852 - 1923 рр.) // Український історичний журнал. – № 6. – 2010. – C. 179-188.

Синявська О. О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність. – Одеса, 2003. – 112 с.

Съезд профессоров – историков // Исторический вестник. – 1915. – май. – С. 702-703.

Труды V-го археологического съезда в Тифлисе. – М., 1887. – 411 с.

Труды второго археологического съезда в Санкт-Петербурге. – Вып. 2. – СПБ, 1881. – 202 с.

Труды третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. – К., 1878. – Т. І. – 352 с.

Труды третьего областного историко-археологического съезда, бывшего в г. Владимире 20–26 июня 1906 г. Владимир, 1909. – 682 с.

Труды четырнадцатого археологического съезда в Чернигове 1908 г. – Т. 3. – М., 1911. - VI+469+136+X таблиц.

Труды IV Областного историко-археологического съезда в гор. Костроме, в июне 1909 г. – Кострома, 1914. – [4], CXX, 307, 129 с.

Успенский Ф. Археологический съезд (Письмо из Москвы) // Одесский вестник. – 1890. – 16 января.

Фролов Э.Д. Немецкий профессор в русском университете: Эрнест Романович фон-Штерн (1859-1924) // Жебелевские чтения - 2. Тезисы докладов научной конференции 26-27. Х. 1999. – СПб., 1999. – С. 13-19.

Фролов Э. Д. Русская наука об античности (историографические очерки). – СПБ, 1999. – 544 с.

Шаманаев А. В. «Известия Таврической ученой архивной комиссии» как источник по истории Всероссийских археологических съездов / А. В. Шаманаев // Документ. Архив. История. Современность. – Екатеринбург, 2015. – Вып. 15. – С. 208-216.

Шаманаев А. В. Н. П. Кондаков и VI археологический съезд в Одессе (1884) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. – Т. 17. – № 1 (96). – 2011. – С. 71-75.

Шаманаев А.В. Проекты организации археологического съезда в Крыму в конце XIX – начале XX вв. (по материалам протоколов заседаний Таврической ученой архивной комиссии) // Документ. Архив. История. Современность. - Екатеринбург, 2014. – С. 324-328.

Шелухин С. К вопросу о названии «Украина». Ответ проф. И.А. Линниченко // Одесские новости. – 1908. – 14 сентября.

Шелухин С. О происхождении и названии «Украина» // Одесские новости. – 1908. – 28 августа.

Юг. – 1913. – 23 февраля.

Ящуржинский Х. Архивоведение на XI Археологическом съезде // ИТУАК. – Симферополь, 1899. – Т. 30. – С. 59-64.

Ящуржинский Х. Классические древности на Черниговском археологическом съезде // ИТУАК. – Симферополь, 1909. – Т. 43. – С. 146-148.

Ящуржинский Х. О Виленском археологическом съезде // Летопись историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете (ЛИФОИНУ). – Одесса, 1895. – Т. V. – Отд. 3. – С. 2.

Ящуржинский Х. Этнографический отдел на Харьковском археологическом съезде // ЛИФОИНУ. – Одесса, 1905. – Т. XII. – Отд. 1. – С. 2.

Congres international d`archeologie et d`anthropologie prehistoriques. – Т. II. – Мoscou, 1893. – 368+61+24.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825