УЧАСТЬ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ У РОБОТІ НАУКОВИХ З’ЇЗДІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Автор(и)

  • О. Є. Музичко ОНУ імені І.І.Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.134418

Ключові слова:

історики, Південна Україна, наукові конгреси, історіографічний процес

Анотація

Метою цієї статті є вивчення участі південноукраїнських істориків в роботі наукових з’їздів, які відбувалися в другій половині XIX – на початку ХХ ст. у Південній Україні, в інших регіонах Російської імперії та поза її межами. Дослідження питання про участь південноукраїнських істориків в роботі наукових з’їздів підтверджує лідируючі позиції Одеси в історіографічному процесі цього регіону. З іншого боку, очевидно, що Археологічні з’їзди, які проводилися кожне трьохріччя в Російській імперії, були потужним засобом залучення в наукове історіографічна поле не тільки академічних істориків, але й істориків другого плану, часто просто аматорів старовини. Загалом, участь істориків з території Південної України в наукових з’їздах було головним осередком розвитку «живої» історичної думки.

Посилання

Bazhenova, G., 2007. III Mіzhnarodnii kongres іstorichnikh nauk 1908 roku v Berlіnі ochima iogo uchasnikіv [The III 1908 International Congress of Historical Sciences in Berlin, in the eyes of its participants]. Vіsnik Kiїvs’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі T. Shevchenka. Іstorіya [Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. History]. 89-90, s. 4-7.

Cilka, O.Z., Sinyavs’ka, L.І. 2010. Іntelektual’nii prostіr Khrisanfa Yashchurzhins’kogo (1852 - 1923 rr.) [Intellectual space of Khrysanf Yaschurzhinsky (1852 - 1923 years)], Ukraїns’kii іstorichnii zhurnal [Ukrainian Historical journal], 6, s. 179-188.

Congres international d`archeologie et d`anthropologie prehistoriques, II, 1893.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 1424.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 1513.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 2633.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 4, spr. 2635.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45, оp. 7, spr. 12 (1886).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45, op. 9, spr. 26 (1911).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 9, spr. 26 (1912).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45. op. 11, spr. 15 (1909).

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region], f. 45, op. 11, spr. 7 (1915).

Frolov, E.D. 1999. Nemetskii professor v russkom universitete: Ernest Romanovich fon-Shtern (1859-1924), [German professor at the Russian university: Ernest Romanovich von Stern (1859-1924)], Zhebelevskie chteniya-2. Tezisy dokladov nauchnoi konferentsii 26-27 [Zhebelevskie readings - 2. Abstracts of the scientific conference 26-27, Х], 1999, s. 13-19.

Frolov, ED 1999, Russkaya nauka ob antichnosti (istoriograficheskie ocherki) [Russian science of antiquity (historiographical essays)]. SPB.

Gordіenko, D., Domanovs’ka M. 2013. Do uchastі Nіzhins’kogo іstoriko-fіlologіchnogo tovaristva v Kharkіvs’komu arkheologіchnomu z’їzdі: problema povernennya pam’yatok (za listuvannyam Є. Redіna ta M. Berezhkova) [The participation of the Nizhyn Historical and Philological Society at the Kharkiv Archaeological Congress: the problem of the return of monuments (in correspondence with E.Redin and M. Berezhkov)], Sofіya Kyivs’ka: Vіzantіya. Rus’. Ukraina [Sophia of Kyiv: Byzantium. Rus. Ukraine], 3, s. 119-139.

Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 1907, 40.

Izvestiya ХІІІ Arkheologicheskogo s»ezda v Ekaterinoslave [Bulletin of the ХІІІ Archaeological Congress in Yekaterinoslav], 1905.

Kakovkіna, O.M. 1998. Arkheologіchnі z’їzdi drugoї polovini ХІХ – pochatku ХХ st. v Ukrainі. Naukovii ta suspіl’no-polіtychnyi aspekty [Archaeological congresses of the second half of the ХІХ and early ХХ centuries. in Ukraine. Scientific and socio-political aspects]: dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. іst. nauk: 07.00.01, Dnіpropetrovs’k.

Kakovkіna, O.M., 1995. Mіstse arkheologіchnykh z’їzdіv u doslіdzhennі pam’yatok Pіvdnya Ukraїni [Place of archaeological congresses in the study of monuments of the South of Ukraine]. Regіonal’ne і zagal’ne v іstorії: tezi mіzhnar. nauk. konf., prisvyachenoї 140-rіchchyu vіd dnya narodzhennya D.І. Yavornits’kogo ta 90-rіchchyu XІІІ arkheologіchnogo z’їzdu, listopad 1995 r. [Regional and general in history: theses of the international scientific conference devoted to the 140th anniversary of the birth of D.I. Yavornytskyi and the 90th anniversary of the XIII Archaeological Congress, November 1995], Dnіpropetrovs’k, s. 42–44.

Kirpichnikov, A. 1887, Yaroslavskii arkheologicheskii s”ezd [Yaroslavl Archaeological Congress]. Odesskie novosti [News of Odessa], 13, 15, 27 avgusta; № 776, 778, 787.

Kovpanenko, N.G. 2008. Rol’ arkheologіchnikh z’їzdіv ostann’oї tretini XIX - pochatku XX st. u doslіdzhennі arkhіtekturno-mistets’koї spadshchini Ukraїni [The role of archaeological congresses of the last third of the XIX - early XX centuries. in the study of the architectural and artistic heritage of Ukraine]. Ukraїns’kii іstorichnii zhurnal [Ukrainian Historical journal], 6, s. 99-110.

Lashkov, F. 1884. Otvet g. Z. po povodu ego zametki «O rasshirenii programmy neofitsial’noi chasti «Tavricheskikh Gubernskikh Vedomostei» [Reply Mr. Z. about his note “On the expansion of the program of the unofficial part of the” Tavrica Provincial Gazette “]. Odesskii vestnik [Herald of Odessa], 5 oktyabrya, № 218.

Letopis’ Ekaterinoslavskoi uchenoi arkhivnoi komissii [Annals of the Ekaterinoslav Scientific archival Commission], 1909, 5.

Linnichenko, I.A. 1908. Chto takoe «Ukraina» [What is Ukraine], Odesskie novosti [News of Odessa], 7 sentyabrya.

Linnichenko, I.A. 1908. Eshche odno poslednee skazanie [Another Last Legend], Odesskie novosti [News of Odessa], 24 sentyabrya.

Markevich, A. 1887. Pis’ma iz Yaroslavlya [Letters from Yaroslavl], Odesskii vestnik [Herald of Odessa], 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 avgusta, № 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 228; 21 sentyabrya, № 254.

Markevich, A. 1893. Vilenskii ІХ Arkheologicheskiy s»ezd [ІХ Archaeological congress in Vilno], Odesskii vestnik [Herald of Odessa], 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19 avgusta; №№ 202, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 214.

Markevich, A.I. 1899. XI-i Kievskii arkheologicheskii s”ezd i trudy ego po istorii Novorossiiskogo kraya [XІ Kiev archaeological congress and his works on the history of the Novorossiysk region], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 30, s. 65-79.

Markevich, A.I. 1902. Akty Cherepovetskogo Voskresenskogo monastyrya, Trudy Yaroslavskogo oblastnogo s”ezda (S”ezda issledovatelei istorii i drevnostei Rostovo-Suzdal’skoi oblasti) [Acts of the Cherepovets Resurrection Monastery Proceedings of the Yaroslavl Regional Congress (Congress of Researchers of History and Antiquities of Rostov-Suzdal Region)], s. 170-177.

Markevich, A.I. 1906. XIII-i arkheologicheskii s”ezd v g. Ekaterinoslave [ХІІІ Archaeological congress in Ekaterinoslav], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 39, s.121–123.

Markevich, A.I. 1909. XIV-i arkheologicheskii s”ezd v Chernigove [ХІV Archaeological congress in Chernigov], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 43, s. 138–145.

Markevich, O. 1903. ХІІ arkheologіchnii z’їzd u Kharkovі [ХІІ archaeological congress in Kharkov], 1902 r., Zapiski naukovogo tovaristva іmenі T. Shevchenka [Herald of the Taras Shevchenko Scientific Society in Lviv], 53, s. 1-18.

Odesskie novosti [News of Odessa], 1890, 18 dekabrya.

Odesskii listok [Bulletin of Odessa], 1911, 29 noyabrya.

Prazdnik arkheologii [Feast of Archeology] 1902, Yug [South], 1 sentyabrya.

Predvaritel’nyi s”ezd po ustroistvu Pervogo Vserossiiskogo s”ezda deyatelei muzeev [Preliminary congress on the organization of the First All-Russian Congress of Museum figures], 1913, Moskva.

Romanenko, І.S. 2008. Uchast’ naukovoї gromads’kostі Ukraїni v robotі zagal’norosіis’kikh arkheologіchnikh z’їzdіv [Participation of the scientific community of Ukraine in the work of All-Russian archaeological congresses], Vіsnik Cherkas’kogo unіversitetu. Serіya: Іstorichnі nauki [Bulletin of Cherkasy University. Series: Historical Sciences], 133-134, s. 94-99.

Romanenko, І.S. 2010. Х Riz’kii arkheologіchnii z’їzd 1896 roku і Ukraїna [X Riga Archaeological Congress of 1896 and Ukraine], Naukovі zapiski Vіnnits’kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Mykhaila Kotsyubins’kogo, Іstorіya [Scientific notes of the Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky. Series: History], 18, s. 51-56.

Romanenko, І.S. 2011. Ukraїns’ke pitannya v robotі arkheologіchnikh z’їzdіv (1869 - 1911 rr.) [Ukrainian question in the work of archaeological congresses (1869 - 1911 years)]: avtoref. dis. ... kand. іst. nauk: 07.00.01, Cherkasу.

S”ezd professorov – istorikov [Congress of professors - historians], 1915, Istoricheskiн vestnik [Historical Herald], may, s. 702-703.

Shamanaev, A.V. 2011. N.P. Kondakov i VI arkheologicheskii s”ezd v Odesse (1884) [N. P. Kondakov and VI archaeological congress in Odessa (1884)]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, seriya: Istoriya. Politologiya [Scientific bulletins of the Belgorod State University. Series: History. Political science], 17, 1 (96), s. 71-75.

Shamanaev, A.V. 2014. Proekty organizatsii arkheologicheskogo s”ezda v Krymu v kontse XIX – nachale XX vv. (po materialam protokolov zasedanii Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii) [Projects organization of the archaeological congress in the Crimea in the late XIX - early XX centuries (on the basis of the proceedings of the sessions of the Tavrichesky Academic Archive Commission)]. Dokument. Arkhiv. Istoriya. Sovremennost’ [Document. Archive. History. Modernity], Ekaterinburg, s. 324-328.

Shamanaev, A.V. 2015. «Izvestiya Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii» kak istochnik po istorii Vserossiiskikh arkheologicheskikh s”ezdov [Works of the «Tavrichesky Academic Archive Commission” as a source on the history of All-Russian archaeological congresses], Dokument. Arkhiv. Istoriya. Sovremennost’ [Document. Archive. History. Modernity], 15, s. 208-216.

Shelukhin, S. 1908. K voprosu o nazvanii «Ukraina». Otvet prof. I.A. Linnichenko [On the issue of the name “Ukraine”. Reply prof. I.A. Linnichenko], Odesskie novosti [Odessa News], 14 sentyabrya.

Shelukhin, S. 1908. O proiskhozhdenii i nazvanii «Ukraina» [On the origin and name of “Ukraine”], Odesskie novosti [Odessa News], 28 avgusta.

Svіtlenko, S.І. 2007. D.І. Yavornits’kii і ХІІІ Arkheologіchnii z’їzd u Katerinoslavі: osobistіst’ і podіya na tlі epokhi [D.I. Javornitsky and XIII Archaeological Congress in Ekaterynoslav: personality and event against the backdrop of an era], Naddnіpryans’ka Ukraїna: іstorichnі protsesi, podії, postatі [Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Dniepr Ukraine: historical processes, events, figures], 5, s. 5-19.

Synyavs’ka, O.O. 2003, Іstorik Oleksіi Іvanovich Markevich: zhittya ta dіyal’nіst [Historian Olexiy Ivanovych Markevych: life and activity], Odesa.

Trudy chetyrnadtsatogo arkheologicheskogo s”ezda v Chernigove, Moskva, 1908 g. [Works of the fourteenth archaeological congress in Chernigov in 1908], 3, 1911.

Trudy IV Oblastnogo istoriko-arkheologicheskogo s”ezda v gor. Kostrome, v iyune 1909 g. [Works of the IV Regional Historical and Archaeological Congress in the city. Kostroma, in June 1909], Kostroma, 1914.

Trudy tret’ego Arkheologicheskogo s”ezda v Rossii, byvshego v Kieve v avguste 1874 goda [Works of the Third Archaeological Congress in Russia, which was in Kiev in August 1874], 1878, І.

Trudy tret’ego oblastnogo istoriko-arkheologicheskogo s”ezda, byvshego v g. Vladimire 20–26 iyunya 1906 g. [Works of the Third Regional Historical and Archaeological Congress, which was held in Vladimir on June 20-26], 1909, Vladimir.

Trudy V arkheologicheskogo s”ezda v Tiflise [Works of the V-th Archeological congress in Tiflis], 1887, Moskva.

Trudy vtorogo arkheologicheskogo s”ezda v Sankt-Peterburge [Works of the second Archeological congress in St. Petersburg], 2, 1881.

Uspenskii, F 1890, Arkheologicheskii s”ezd (Pis’mo iz Moskvy) [Archaeological Congress (Letter from Moscow)]. Odesskii vestnik [Odessa Herald], 16 yanvarya.

Yashchurzhinskii, Kh. 1895. O Vilenskom arkheologicheskom s”ezde [About the Vilnius Archeological Congress]. Letopis’ istoriko-filologicheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiiskom universitete [Chronicle of the Historical and Philological Society at the Imperial Novorossiysk University], V, otd. 3, s. 2.

Yashchurzhinskii, Kh. 1899. Arkhivovedenie na XI Arkheologicheskom s”ezde [Archivology at the XI Archaeological Congress], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 30, s. 59-64.

Yashchurzhinskii, Kh. 1905. Etnograficheskii otdel na Khar’kovskom arkheologicheskom s”ezde [Ethnographic Department at the Kharkov Archeological Congress], Letopis’ istoriko-filologicheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiiskom universitete [Chronicle of the Historical and Philological Society at the Imperial Novorossiysk University], XII, otd. 1, s. 2.

Yashchurzhinskii, Kh. 1909. Klassicheskie drevnosti na Chernigovskom arkheologicheskom s”ezde [Classical antiquities at the Chernigov archaeological congress], Izvestiya Tavricheskoi arkhivnoi uchenoi komissii [Bulletin of the Tavric scientific archival commission], 43, s. 146-148.

Yekhov, V.V. 2015, VI Arkheologіchnyi z’їzd v Odesі: profesіiniy start D.І. Yavornits’kogo [VI Archaeological congress in Odesa: professional start of D.I. Yavornitsky]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Dniepr Ukraine: historical processes, events, figures], 13, s. 21-31.

Yug [South], 1913, 23 fevralya.

Zapiski Odesskogo Imperatorskogo obshchestva istorii i drevnostei [Herald of the Odessa Imperial Society of History and Antiquities], Prilozheniya k protokolam [attachments of protocols], 1907, 27, s. 3-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-20

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ