DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2017.28.133533

КРЕМЕНЕВИЙ ІНВЕНТАР КУЛЬТУРИ ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ НА ПІВНОЧІ ОДЕЩИНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОСЕЛЕННЯ КАМ’ЯНЕ-ЗАВАЛЛЯ, РОБОТИ 2014-ГО РОКУ)

Д. В. Кіосак

Анотація


В роботі розглянуто кременевий комплекс нещодавно виявленого поселення, Кам’яного-Завалля, на тлі відомостей щодо кременевої індустрії культури лінійно-стрічкової кераміки Західної України та Молдови. З’ясовано, що незважаючи на присутність на півночі Одещини інших поселень цієї культури, лише матеріали Кам’яного-Завалля є достовірним джерелом для характеристики обробки кременю найсхіднішої частини ареалу лінійно-стрічковиків. Автор підкреслює паралелі між Кам’яним-Заваллям та пам’ятками середньодністровського варіанту кременевої індустрії пізнього неоліту.

Ключові слова


Культура лінійно-стрічкової кераміки, кременева індустрія, пізній неоліт, геометричні мікроліти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezus’ko, I. H. & Bezus’ko, A. H. 2014. Persha poyava kul’turnykh zlakiv u skladi palinoflor holotsenu fonovykh rozriziv rivnynnoyi chastyny Ukrayiny [The first appearance of cultivars in the Palinoflore Holocene background segments of the plain part of Ukraine]. Naukovi zapysky Na UKMA. Biolohiya ta ekolohiya [Scientific Notes of the National Academy of UMAA. Biology and ecology], 158, 21-28.

Danylenko, V. N. 1969. Neolyt Ukrayny. Hlavy drevney ystoryy Yuho-Vostochnoy Evropy [Neolithic Ukraine. Chapters of Ancient History of South-Eastern Europe], Kyev, Naukova dumka.

Derhachev, V. A. & Laryna, O. V. 2015. Pamyatnyky kul’tury Krysh Moldovy (s katalohom), Kyshynau [Monuments of culture of Krish of Moldova (with catalog) Chisinau], Tipografia Centrala.

Dvoryaninov, S. O. 1982. Poselennya kul’tury liniyno-strichkovoyi keramiky Maynova Balka na Odesshchyni [The settlement of the culture of line-belt ceramics Maynova Balka in Odessa region]. Arkheolohiya [Archeology], 38, 93-95.

Gaskevych, D. L. 1997. Vita-Poshtova-2 - nayskhidnishe poselennya z materialamy dunays’koyi neolitychnoyi kul’tury [Vita-Posht-2 - the eastern settlement with materials from the Danube Neolithic culture]. Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini 1997-1998 rr. [Archaeological discoveries in Ukraine 1997-1998.], s.11-13.

Gaskevych, D. L. 2003. Krem’yanyy inventar neolitychnykh kul’tur Ukrayiny [Derivative inventory of Neolithic cultures in Ukraine], K., Avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.04 / NAN Ukrayiny. In-t arkheolohiyi [Author’s abstract. dis Cand. is Sciences: 07.00.04 / NAS of Ukraine. Institute of Archeology,].

Gaskevych, D. L. 2005. Krem’yani vyroby kukreks’koyi kul’turnoyi tradytsiyi v inventari buho-dnistrovs’kykh pam’yatok Pobuzhzhya [Grain products of the Kukrak culture tradition in the inventory of Bug Dnieper monuments of Pobuzhzhya]. Arkheolohiya [Archeology], 3, 24-37.

Gaskevych, D. L. 2014. Problemy radiovuhletsevoho datuvannya buho-dnistrovs’koyi neolitychnoyi kul’tury [Problems of radiocarbon dating of the Bug Dniestr Neolithic Culture]. Arkheolohiya [Archeology], 4, 3-17.

Kaczanowska, M. 1980. Steinindustrie der Kultur der Linienbandkeramik.

In: Kozlowski, J. & Machnik, J. (eds.) Problemes de la Neolithisation dans certaines regions de l’ Europe. Wroclaw: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kiosak, D. V., Brujako, I. V. & Denisjuk, V. L. 2014. Kompleks arheologicheskih pamjatnikov “Kamennoe-Zaval’e” v Srednem Pobuzh’e: raboty 2011-2012 gg. [The complex of archeological monuments “Kamennoe-Zaval’e” in the Middle Bourgeois: works of 2011-2012 rr.]. Tyragetia, 73-88.

Korobkova, G. F. 1987. Hozjajstvennye kompleksy rannih zemledel’chesko-skotovodcheskih obshhestv juga SSSR [Economic complexes of the early agricultural and pastoral societies in the south of the USSR], Moskva, Nauka.

Kotova, N. S. 2015. Drevnejshaja keramika Ukrainy [The most ancient ceramics of Ukraine Kiev, Kharkov], Kiev, Har’kov, Majdan.

Larina, O. V. 1999. Kul’tura linejno-lentochnoj keramiki Pruto-Dnestrovskogo regiona [Culture of linear-band ceramics of the Pruto-Dniester region]. STRATUM plus, 2, 10-140.

Larina, O. V., Petrenko, V. G. & Sapozhnikov, I. V. 1999. Kul’tura linejno-lentochnoj keramiki v Dnestro-Bugskom mezhdurech’e (po materialam poselenija Majnova Balka) [The culture of linear-band ceramics in the Dniester-Bug mezhdurechye (based on the materials of the settlement of Maynov Balka)]. Starozhitnostі Pіvnіchnogo Prichornomor›ja і Krimu [Antiquities of the Northern Black Sea Coast and the Crimea], 7, 10-21.

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2014. Neolithic of Ukraine: a Review of Theoretical and Chronological Interpretations. Archaeologia Baltica, 20, 136-149.

Motuzaite Matuzeviciute, G., Telizhenko, S. & Lillie, M. 2015. AMS radiocarbon dating from the Neolithic of Eastern Ukraine casts doubts on existing chronologies. Radiocarbon, 57.

Motuzaite-Matuzeviciute, G. & Telizhenko, s. 2016. The First Farmers of Ukraine: an Archaeobotanical Investigation and AMS Dating of Wheat Grains from the Ratniv-2 Site. Archaeologia Lituana, 17, 100-111.

Mylyan, T. R., Pichkur, YE. V. & Shydlovs’kyy, P. S. 2009. Vyrobnychyy inventar pam’yatky Yosypivka 1 [Production inventory of the monuments of Yosypivka 1]. In: KOZAK, D. N. (ed.) Arkheolohichni doslidzhennya v Ukrayini 2006-2007 rr. Kyiv: Akademperiodyka.

Nuzhnyy, D. 2008. Rozvytok mikrolitychnoyi tekhniky v kam’yanomu vitsi. Udoskonalennya zbroyi pervisnykh myslyvtsiv [The development of microlithic technology in the Stone Age. Improvement of weapons of primitive hunters], Kyiv, KNT.

Ol’zhych, O. 2007. Arkheolohiya [Archeology], Kyiv, Vyd-vo imeni Oleny Telihy.

Păunescu, A. 1970. Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul Romậniei, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romậnia.

Petrenko, V. G. & Sapozhnikov, I. V. 1993. Doslіdzhennja poselennja Majnova Balka [Investigation of the settlement of Maynova Balka]. In: KOZAK, D. N. (ed.) Arheologіchnі doslіdzhennja v Ukraїnі 1991 roku. Luc›k: Nadstir›ja.

Petrenko, V. G., Polishhuk, I. Ju. & Sapozhnikov, I. V. 1993. Novye arheologicheskie pamjatniki v severnyh rajonah Odesskoj oblasti (jepoha kamnja i mednyj vek) [New archaeological monuments in the northern regions of the Odessa region (stone age and the copper age)]. In: VANCHUGOV, V. P. (ed.) Drevnosti Prichernomorskih stepej. K.: Naukova dumka.

Petrougne, V. F. 1995. Petrographical-lithological characteristics of stone materials from the late-Tripolye cemeteries of Sofievka-type. Baltic-Pontic Studies, 3, 190-199.

Petrun’, V. F. 2001-2002. Zakljuchenie o rezul’tatah arheologo-petrograficheskogo izuchenija materialov iz Majdaneckogo [Conclusion on the results of the archaeological and petrographic study of materials from Maidanetsky]. Stratum Plus, 2, 137-140.

Shmaglij, N. M. & Videjko, M. Ju. 1987. Rannetripol’skoe poselenie Grebennjukov Jar u s. Majdaneckoe [Grebenniuk Yar settlement near the village of. Maidanetskoye]. In: SAMOJLOVA, T. L. (ed.) Novye issledovanija po arheologii Severnogo Prichernomor’ja [New research on the archeology of the Northern Black Sea Coast]. K.: Naukova dumka.

Sirakov, N. 2002. Flint artefacts in prehistoric grave-good assemblages from the Durankulak necropolis. In: Todorova, H. (ed.) Durankulak, Band II. Die Prähistorishen Gräberfelder. Teil 1. Sofia: Deutsches Archäologisches Institut.

Stanko, V. N. 1982. Mirnoe [Peaceful]. Problema mezolita stepej Severnogo Prichernomor’ja [The Mesolithic Problem of the Steppes of the Northern Black Sea Coast], K., Naukova dumka.

Stanko, V. N., Petrun’, V. F. & Maksimjuk, T. I. 1981. Pozdnemezoliticheskoe mestonahozhdenie kukrekskogo tipa na Juzhnom Buge [Late Mesolithic location of the Kukrek type on the Southern Bug River] //. In: Karyshkovskij, P. O. (ed.) Pamjatniki drevnih kul’tur Severo-Zapadnogo Prichernomor’ja [Monuments of the ancient cultures of the North-Western Black Sea Region]. K.: Naukova dumka.

Telegin, D. Ya. 1979. Novye pamjatniki kul’tury linejno-lentochnoj keramiki na Ukraine [New Monuments of the Culture of Line-Tape Ceramics in Ukraine] // Sovetskaja arheologija [Soviet Archeology], 229-234.

Zakharuk, YU. N. & Telehyn, D. Ya. 1985. Kul’tura lyneyno-lentochnoy keramyky [Culture of linear-band ceramics] //. In: TELEHYN, D. Ya. (ed.) Arkheolohyya Ukraynskoy SSR. T.1. Pervobytnaya arkheolohyya [Archeology of the Ukrainian SSR. T.1. Primitive archeology]. Kyev: Naukova dumka.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безусько Л. Г., Безусько А. Г. Перша поява культурних злаків у складі палінофлор голоцену фонових розрізів рівнинної частини України // Наукові записки На УКМА. Біологія та екологія. 2014. Т. 158. c. 21-28.

Гаскевич Д. Л. Віта-Поштова-2 - найсхідніше поселення з матеріалами дунайської неолітичної культури // Археологічні
відкриття в Україні 1997-1998 рр. 1997. c. 11-13.

Гаскевич Д. Л. Крем’яний інвентар неолітичних культур України. Київ: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.04 / НАН України. Ін-т археології, 2003. 

Гаскевич Д. Л. Крем’яні вироби кукрекської культурної традиції в інвентарі буго-дністровських пам’яток Побужжя
// Археологія. 2005. Т. 3. c. 24-37.

Гаскевич Д. Л. Проблеми радіовуглецевого датування буго-дністровської неолітичної культури // Археологія. 2014. Т. 4. c. 3-17.

Даниленко В. Н. Неолит Украины. Главы древней истории Юго-Восточной Европы. Киев: Наукова думка, 1969. 260 с.

Дворянінов С. О. Поселення культури лінійно-стрічкової
кераміки Майнова Балка на Одесщині // Археологія. 1982. Т. 38. c. 93-95.

Дергачев В. А., Ларина О. В. Памятники культуры Криш Молдовы (с каталогом). Кишинэу: Tipografia Centrala, 2015. 504 с.

Захарук Ю. Н., Телегин Д. Я. Культура линейно-ленточной
керамики // Археология Украинской ССР. Т.1. Первобытная археология / Ред. Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка, 1985. с. 126-133.

Киосак Д. В., Бруяко И. В., Денисюк В. Л. Комплекс археологических памятников «Каменное-Завалье» в Среднем Побужье: работы 2011-2012 гг. // Tyragetia. 2014. Т. s.n.VIII (XXIII)-1. р. 73-88.

Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих обществ юга СССР. Москва:
Наука, 1987. 323 с.

Котова Н. С. Древнейшая керамика Украины. Киев, Харьков: Майдан, 2015. 154 с.

Ларина О. В. Культура линейно-ленточной керамики Пруто-Днестровского региона // STRATUM plus. 1999. Т. 2. c. 10-140.

Ларина О. В., Петренко В. Г., Сапожников И. В. Культура
линейно-ленточной керамики в Днестро-Бугском междуречье (по материалам поселения Майнова Балка) // Старожитності Північного Причорномор’я і Криму. 1999. Т. 7. c. 10-21.

Милян Т. Р., Пічкур Є. В., Шидловський П. С. Виробничий
інвентар пам’ятки Йосипівка 1 // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / Ред. Д. Н. Козак. Київ: Академперіодика, 2009. с. 225-230.

Нужний Д. Розвиток мікролітичної техніки в кам›яному віці. Удосконалення зброї первісних мисливців. Київ: КНТ, 2008. 308 с.

Ольжич О. Археологія. Київ: Вид-во імені Олени Теліги,
2007. 496 с.

Петренко В. Г., Полищук Л. Ю., Сапожников И. В. Новые археологические памятники в северных районах Одесской
области (эпоха камня и медный век) // Древности Причерноморских степей / Ред. В. П. Ванчугов. Киев: Наукова думка, 1993. с. 103-114.

Петренко В. Г., Сапожников І. В. Дослідження поселення Майнова Балка // Археологічні дослідження в Україні 1991 року / Ред. Д. Н. Козак. Луцьк: Надстир’я, 1993. с. 92-93.

Петрунь В. Ф. Заключение о результатах археолого-петрографического
изучения материалов из Майданецкого // Stratum Plus. 2001-2002. Т. 2. c. 137-140.

Станко В. Н. Мирное. Проблема мезолита степей Северного
Причерноморья. К.: Наукова думка, 1982. 176 с.

Станко В. Н., Петрунь В. Ф., Максимюк Т. И. Позднемезолитическое местонахождение кукрекского типа на Южном Буге // Памятники древних культур Северо-Западного Причерноморья / Ред. П. О. Карышковский. К.: Наукова думка, 1981. с. 5-12.

Телегин Д. Я. Новые памятники культуры линейно-ленточной керамики на Украине // Советская археология. 1979. Т. 2. c. 229-234.

Шмаглий Н. М., Видейко М. Ю. Раннетрипольское поселение
Гребеннюков Яр у с. Майданецкое // Новые исследования
по археологии Северного Причерноморья / Ред. Т. Л. Самойлова. Киев: Наукова думка, 1987. c. 87-99.

Kaczanowska M. Steinindustrie der Kultur der Linienbandkeramik // Problemes de la Neolithisation dans certaines regions de l’ Europe / Ed. J. Kozlowski and J. Machnik. Wroclaw: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. P. 79-96.

Motuzaite-Matuzeviciute G., Telizhenko S. The First Farmers of Ukraine: an Archaeobotanical Investigation and AMS Dating of Wheat Grains from the Ratniv-2 Site // Archaeologia Lituana. 2016. Vol. 17. p. 100-111.

Motuzaite Matuzeviciute G. Neolithic of Ukraine: a Review of Theoretical and Chronological Interpretations // Archaeologia Baltica. 2014. Vol. 20. p. 136-149.

Motuzaite Matuzeviciute G., Telizhenko S., Lillie M. AMS radiocarbon dating from the Neolithic of Eastern Ukraine casts doubts on existing chronologies // Radiocarbon. 2015. Vol. 57. 4. p. 657-664.

Păunescu A. Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul Romậniei Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste Romậnia, 1970. 360 p.

Petrougne V.F. Petrographical-lithological characteristics of stone materials from the late-Tripolye cemeteries of Sofievka-type // Baltic-Pontic Studies. 1995. Vol. 3. P. 190-199.

Sirakov N. Flint artefacts in prehistoric grave-good assemblages from the Durankulak necropolis // Durankulak, Band II. Die Prähistorishen Gräberfelder. Teil 1 / Ed. H. Todorova. Sofia: Deutsches Archäologisches Institut, 2002. P. 213-246.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825