УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА ТА ПАТРІОТИЗМ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • К. В. Корнієнко

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105835

Ключові слова:

історія України

Анотація

У поданій статті розглядаються погляди української національної еліти на патріотизм. Актуальність обраної теми викликана потребами відродження патріотизму на сучасному етапі українського державотворення. Автором виділені основні ціннісні характеристики, на які спиралися представники еліти для визначення патріотизму. Підкреслено вплив політичних змін початку ХХ ст. на їх погляди

Посилання

Plamper,Ya., 2010.Emotsii v russkoyistorii [Emotions in the Russian history]. V: Plamper, Ya., pod red. Rossiyskayaimperiyachuvstv: podkhody k kulturnoyistoriiemotsiy [Russian Empire of feelings: approaches to cultural history of emotions]. M.

Syniavska, O., 2010.UkrainskapolitychnaelitainatsionalnepytannianapochatkuXXst [Ukrainian political elite and the national question in the early 20th century.]. Intelihentsiiaivlada [Intellectuals and the government], 19, s. 42-49.

Kasianov, H. 1993.UkrainskaintelihentsiianarubezhiXIX – pochatkuXX stolit: sotsialno-politychnyiportret [Ukrainian intellectuals in the late XIX - early XX century: social and political portrait]. K.

Kalabska, V., 2010. Do pytanniaformuvanniapatriotyzmu v istoryko-pedahohichniidumtsidruhoipolovynyXIX – pochatkuXXst [On the issue of formation of patriotism in historical and pedagogical idea second half of XIX - beginning of XX centuries]. Istoryko-pedahohichnyialmanakh [Historical and Pedagogical Almanac], 1, s. 4-10. Krotiuk, V. A., 2013.Suchasnikontseptsiidoslidzhenniapatriotyzmu [Modern concepts of patriotism research]. VisnykNatsionalnoiyurydychnoiakademiiUkrainyimeniYaroslavaMudroho. Ser. :Filosofiia, filosofiiaprava, politolohiia, sotsiolohii [the bulletin of NLU "Law Academy named Yaroslav The Wise" The series of philosophy, political science and sociology], 5, s. 52-58.

Chykalenko,Ie. Kh. 2011. Shchodennyk (1907-1917) [Diary (1907-1917)]. K.: «Tempora».

Chykalenko, Ie. Kh. 2011. Shchodennyk (1918-1919) [Diary (1918-1919)]. K.: «Tempora».

Shelukhyn, S., 1918.DerzhavnamovanaUkraini [The official language in Ukraine]. Nova rada [New Council], 8veresnia.

Shelukhyn, S. 1936.Ukraina – nazvanashoizemli z naidavnishykhchasiv [Ukraine - the name of our land since ancient times]. Praha.

Vynnychenko, V., 1920.Vidrodzhennianatsii [Revival of the nation]. Viden. Vydavnytstvo “Dzvin”. URL: http://ukrlit.org/faily/avtor/vynnychenko_volodymyr_kyrylovych/vynnychenkovidrodzhennia_ natsii.pdf (data zvernennia: 25Zhovten2016).

Lypynskyi, V., 1996.Natsionalizm, patriotyzmishovinizm. (Lyst do B. Shemeta, pysanyi u Raikhenau, Avstriia (12 hrudnia 1925 r.)) [Nationalism, patriotism and chauvinism. (Letter to B. Shemet, written in Reichenau, Austria (December 12 1925))]. V: NAN Ukrainy. In.-t derzhavyipravaim. V. M. Koretskoho, Rymarenko,Iu. I., vid. red. Mala entsyklopediiaetnoderzhavoznavstva [Small Encyclopedia etnoderzhavoznavstva]. K.: Heneza.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ