ОДЕСЬКИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ: У ПОШУКАХ РЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Автор(и)

  • Т. С. Вінцковський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105830

Ключові слова:

історія України

Анотація

Стаття присвячена маловивченій проблемі періоду революційних перетворень – появі ідеї Українських Установчих зборів та спробі її реалізації на прикладі Одеси та повіту. Аналізується ставлення українських, загальноросійських, єврейських, польських партій, міської думи й земства до скликання національного зібрання в період першої УНР і проблеми територіальної приналежності краю. Розглядається практика пошуку варіанту поєднання федералістських та централізаторських концептів революції.

Посилання

VestnikOdesskogozemstva [Messenger of the Odessa zemstvo], 1917.

Vilnezhyttia [Free life], 1918.

Vintskovskyi, T., 2013.VilnemistoOdesa v dobuTsentralnoiRady: revoliutsiinainterpretatsiiapolitychnohoseparatyzmu [The free city of Odessa at the time of the Central Rada: revolutionary interpretation of political separatism]. Ukrainskyiistorychnyizhurnal [Ukrainian historical journal], 1, s. 80-91.

Hvozdyk, V. S., 2009.Zminy u spivvidnoshennipartiino- politychnykhsylnapivdniUkrainypidchasvyborchykhkampanii 1917 – pochatku 1918 rr [Changes in the ratio of party and political forces in the south of Ukraine during the election campaign of 1917 - beginning of 1918].NaukovipratsiistorychnohofakultetuZaporizkohoderzhavnohouniversytetu [Scientific works of Zaporizhzhya National University Historical Department], XXVII, s. 102-108.

Hvozdyk, V. S., 1997.Partiino-politychnaborotbanaPivdniUkrainypidchasvyboriv do UkrainskykhUstanovchykhzboriv [Party-political struggle in the South of Ukraine during Ukrainian elections to the Constituent Assembly]. Prydniprovskyinaukovyivisnyk [Prydneprovsk Scientific Journal], 2, s. 18-22.

Hvozdyk, V. S., 2007.Politychnaborotba v pivdennoukrainskomurehionipidchasvyboriv do VseukrainskykhUstanovchykhzboriv (1917 r.) [The political struggle in the South region in the nationwide elections to the Constituent Assembly (1917)]. NaukovipratsiistorychnohofakultetuZaporizkohoderzhavnohouniversytetu [Scientific works of Zaporizhzhya National University Historical Department], XXI, s. 156-165.

Hvozdyk, V. S., 2008.Politychnirezultatyvyboriv do UkrainskykhUstanovchykhzborivnapivdniUkrainyzadobyTsentralnoiRady [The political results of elections to the Ukrainian Constituent Assembly in the south of Ukraine for the Central Rada]. NaukovipratsiistorychnohofakultetuZaporizkohoderzhavnohouniversytetu [Scientific works of Zaporizhzhya National University Historical Department], XXII, s. 51-56.

DerzharkhivOdeskoioblasti. f. 4 (Odeskamiska duma). op. 1, spr. 986 (Vyborychlenivmiskoiupravy) [Election of members of the city council].

DerzharkhivOdeskoioblasti. f. 4 (Odeskamiska duma). op. 1, spr. 1125 (RozkladcherhovykhzibranOdeskoimiskoidumyna 1918 r.) [Schedule regular meetings of the Odessa City Council in 1918].

DerzharkhivOdeskoioblasti. f. 4 (Odeskamiska duma). op. 1, spr. 1130 (Z pytannia pro vybory do UkrainskykhUstanovchykhzboriv) [On the subject of elections to the Ukrainian Constituent Assembly].

DerzharkhivOdeskoioblasti. f. 4 (Odeskamiska duma). op. 4, spr. 135 (StenohrafichnizvityOdeskoimiskoidumyza 1918 r.) [Verbatim record of the Odessa City Council for 1918].

VestnikOdesskogozemstva [Messenger of the Odessa zemstvo], 1918.

DerzharkhivOdeskoioblasti. f. 16 (Odeskamiskauprava). op. 123, spr. 1158 (Pro ukrainizatsiiumistaOdesy – sotsial-revoliutsionerivrezoliutsiiapouhodivsikhfraktsii) [About Ukrainianization of Odessa - the Social Revolutionary resolution on the agreement of all factions].

DerzharkhivOdeskoioblasti. f. R-3829 (Odeskaradarobitnychykhdeputativipredstavnykivarmiiflotu). op. 1, spr. 111 (Riznomanitnaperepyskaselianskoisektsii) [Various correspondence peasant section].

DerzharkhivOdeskoioblasti, f. R-3829 (Odeskaradarobitnychykhdeputativipredstavnykivarmiiflotu). op. 1, spr. 172 (LystuvanniaOdeskoiradyrobitnychykhdeputativ) [Various correspondence peasant section].

Stanko,V. N., red., 2002. IstoriiaOdesy [Odessa History]. Odesa: Druk.

Kalmakan, I. K.,Chernega-Serdyukova, T. N. 2000.IdeyaUchreditelnogosobraniya v programmnykhiteoreticheskikhdokumentakhvserossiyskikhiukrainskikhpoliticheskikhpartiy (1905-1918): monografiya [The idea of the Constituent assembly in program and theoretical documents of the All-Russian and Ukrainian political parties (1905-1918)]. Odessa: Astroprint.

Myronenko, O., 1996. UkrainskinatsionalniUstanovchizbory v UNR [Ukrainian National Constituent Assembly in the UNR]. Rymarenko,Iu. I.,redkol.,In-t derzhavyipravaim. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Mala entsyklopediiaetnoderzhavoznavstva [Small Encyclopedia etnoderzhavoznavstva].K.: Dovira :Heneza.

Smolii,V. A., redkol., 2011. NarysistoriiUkrainskoirevoliutsii 1917-1921 rokiv: u dvokhknyhakh [Essay on the History of the Ukrainian revolution 1917-1921]. K.: Naukovadumka. Knyhapersha.

]Odesskienovosti [Odessa news], 1917.

Ridnyikurin [Native hut], 1917.

Soldatenko, V., Liubovets, O. 2010. Revoliutsiinialternatyvy 1917 rokuiUkraina [The revolutionary alternative in 1917 and Ukraine]. K.: Naukovadumka.

Soldatenko, V. F. 2008.Ukraina v revoliutsiinudobu: Istorychniese-khroniky : U 4-kh t [Ukraine in the revolutionary days: Historical essays chronicle].Kharkiv: Prapor. T. 1. Rik 1917.

Soldatenko, V. F. 1999.Ukrainskarevoliutsiia: Istorychnyinarys [Ukrainian revolution: Historical Review]. K.: Lybid.

Verstiuk, V., uporiad., 1996.UkrainskaTsentralnaRada :dokumentyimaterialy u dvokhtomakh [Central Council, documents and materials in two volumes].K.: Naukovadumka. Tom I. 4 bereznia – 9 hrudnia 1917 r.

Verstiuk, V., uporiad., 1997. UkrainskaTsentralnaRada :dokumentyimaterialy u dvokhtomakh [Central Council, documents and materials in two volumes]. K.: Naukovadumka. Tom II.10 hrudnia 1917 r. – 29 kvitnia 1918 r.

TsDAVOUkrainy. f. 2207. op. 1, spr. 44 (Spysokhubernialnykh ta povitovykhstarost. Vidomistadministratyvnohoviddilukantseliariiviiskovohoministerstva) [List hubernialnyh and district chiefs. Statement of Administrative Department Office of War Office].

TsDAVOUkrainy. f. 2240 (RaionnakomisiiaOdeskohoportu z vyboriv do UkrainskykhUstanovchykhzboriv). op. 1, spr. 2 (Lystuvannia z pytanvyboriv do UkrainskykhUstanovchykhZboriv) [Correspondence concerning elections to the Ukrainian Constituent Assembly].

Khmarskyi, V. M., vidp. red. [Vintskovskyi, T. S., Muzychko, O. Ie., Khmarsky,i V. M. ta in.], 2011. ChornomorskakhvyliaUkrainskoirevoliutsii: providnykynatsionalnohorukhu v Odesi u 1917 – 1920 rr. : monohrafiia [. Black Sea Wave Ukrainian revolution: the leaders of the national movement in Odessa in 1917 - 1920: monograph]. Odesa: TES.

Yadlovska, O. S., 2012.Uchastnatsionalnykhmenshyn u vyborchiikampanii do UkrainskykhUstanovchykhZborivnaPivdniUkrainy v period TsentralnoiRady [Participation of national minorities in elections to the Ukrainian Constituent Assembly in the South of Ukraine during the Central Council]. NaukovipratsiistorychnohofakultetuZaporizkohoderzhavnohouniversytetu [Scientific works of Zaporizhzhya National University Historical Department], XXXIV, s. 82-86.

Penter, T. 2000.Odessa 1917: Revolution an der Peripherie. Köln, Weimar, Wien :Böhlau.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ