ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СКЛАДОВА АРХІВУ МИХАЙЛА КОМАРОВА

Автор(и)

  • Н. О. Яцун

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105829

Ключові слова:

історія, етнологія

Анотація

У статті розглядається етнографічна діяльність українського культурного діяча Михайла Комарова. Також аналізуються фольклорно-етнографічні джерела його архіву, зібрані на широкій території нашої країни – в Таврії, Галичині, на Поділлі й Слобожанщині. Архів М. Комарова зберігається в Одеській національній науковій бібліотеці.

Посилання

Vozniak, M., 1927. Do diialnostiMykhailaKomarova [To MykhailKomarov's activity]. Bibliolohichnivisti [Bibliological messages], 4, s. 12-46.

Hrytsiuta, M. KomarovMykhailo. V: Ukrainskaliteratura u portretakhidovidkakh. Davnialiteratura – literatura XIX st [Ukrainian Literature in portraits and references. Ancient literature - literature of the nineteenth century].

Gumenyuk, M. P., 1957.UkrainskiybibliografXIXveka M. F. Komarov [Ukrainian bibliographer of the 19th century M. F. Komarov]. Sovetskayabibliografiya [Soviet bibliography], 47, s. 61-66.

Zapiski Yugo-ZapadnogootdelaImperatorskogorusskogogeograficheskogoobshchestva : v 2-kh t [Notes of Southwest department of the Imperial Russian Geographical Society]. Kiev : Tip. M. P. Fritsa. T. 2.Za 1874 god (s kartoyuBukoviny).

Kozar, L., 1996.FolklorystychnadiialnistBorysaHrinchenka [Boris Grinchenko folklore activity]. Narodnatvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], 2-3, s. 3-10.

Kolessa, F., NAN Ukrainy, IMFE im. M. T. Rylskoho, 2005.Istoriiaukrainskoietnohrafii [History of Ukrainian ethnography]. Kyiv.

Krymskyi, A., 1896.MykhailoKomar. Zoria [Star], 18, s. 358-360.

Muzychka, A. M., 1930.Komarov yak krytykiliteraturoznavets [Komarovas literary critic].Literaturnyiarkhiv [Literary Archive], 3-6, s. 55-75.

Komarov,M.vproriadk., 1890.Nova zbirkanarodnykhmaloruskykhprykazok, pryslyv’iv, pomovok, zahadokizamovlian [. New Collection maloruskyh folk sayings, proverb,,pomovok, mysteries and charms].Odessa: Typo-lytohr. E. Y. Fesenko.

Odeskyiistoryko-kraieznavchyimuzei [Odessa Museum of Regional History]. Fond YuriiaRozumenko. Spr. 11404.

Ostropolska, M. V., 2008.UkrainskyikulturnykMykhailoKomarov: etapydiialnosti [Ukrainian culture figures MykhailoKomarov: stages of activity]. V: Svitlenko,S. I., vidp. red., Dnipropetrovskyinats. un-t. KafedraistoriiUkrainy. NaddniprianskaUkraina :istorychniprotsesy, podiipostati : zb. nauk. pr [Dnepr Ukraine: historical processes, events figure:]. Dnipropetrovsk. Vyp. 6.

Pinchuk, V. H. 1984.DniprovaChaika. Zhyttiaitvorchist [Dnieper Chaika. Life and work]. Kyiv :Vyshchashkola.

Programmadlyasobiraniyaetnograficheskikhistatisticheskikhdannykh, sostavlennayaDeystvitelnymichlenami Yugo-ZapadnogoOtdelaImperatorskogoRusskogoGeograficheskogoObshchestvagg. ChubinskimiRusovym [The program for collecting of ethnographic and statistical data made by Full members of Southwest Department of the Imperial Russian Geographical Society of Chubinsky and Rusov]. Kiev : Tip. M. P. Fritsa.

Pypin, A. 1891.Istoriyarusskoyetnografii [History of the Russian ethnography]. Sankt-Peterburg. T. 3.

Riabinin-Skliarevskyi, O. M., 1929. M. F. Komarov yak kulturnyiodeskyidiiach [M. F. Komarov as cultural Odessa figure]. 1888-1913 rr. Ukraina [Ukraine], 12, s. 50-64.

Sorokovska, S., 1964.Pershyiukrainskyibibliohraf [First Ukrainian bibliographer]. Vitchyzna [Homeland], 9, S. 217-219.

Sumtsov, N. 1897.Sovremennayamalorusskayaetnografiya [Modern LittleRus ethnography]. Kiev: Tip. «Korchak-Novitskogo».

Trembitskyi,A. A., Trembitskyi,A. M., 2007.MykhailoOrlovskyi – doslidnykistoriipodilskohokraiu (do 200-richchia vid dnianarodzhennia) [scholar of history Podolsky region (to the 200th anniversary of his birth)]. V: Trembitskyi,A. M., Yesiunin,S. M., uporiad.MykhailoYakymovychOrlovskyi (1807-1887). Vybranipratsi. Khmelnytskyi – Kamianets-Podilskyi.

Trudy etnografichesko-statisticheskoyekspeditsii v zapadno-russkiykraysnaryazhennoyImperatorskimrusskimgeograficheskimobshchestvom. Yugo-zapadnyyotdel [Works of the ethnographic and statistical expedition to the West Russian edge equipped with the Imperial Russian Geographical Society. Southwest department.]. 1877.Materialyiissledovaniyasobrannye P. P. Chubinskim. Sankt-Peterburg : Tip. K. V. Trubnikova.T. 1.,vyp. 2 :Poslovitsy, zagadki, koldovstvo [Proverbs, riddles, sorcery].

Nomys,M.sporudyv, 1864. Ukrainskiprykazky, prysliviai take inshe. Zbirnyky O. V. Markovychaidruhykh [Ukrainian sayings, proverbs and so on. A. V. Markovych's collections and others]. Sankt-Peterburh :Druk. Tyblena y komp. P. Kulysha.

Franko, I. 1910.Narysistoriiukrainsko-ruskoiliteratury do 1890 r [Sketch of history of the Ukrainian literature till 1890.]. Lviv :Druk. Nauk. T-vaim. Shevchenka.

Yasynskyi, M., 1929. Do kharakterystyky M. F. Komarova yak bibliohrafa [To M. F. Komarov's characteristic as bibliographer]. Ukraina [Ukraine], 12, s. 65-72.

Yasynskyi, M.I. 2001.MykhailoKomarov :monohrafiia. Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ