DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105828

ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

І. В. Черленяк

Анотація


У даній статті розглядається поховально-поминальна обрядовість українців Закарпаття к. ХІХ – п. п. ХХ. ст. Авторка описує поховальний обряд на головних його етапах, спираючись на власні етнографічні матеріали, публіковані джерела та наявну літературу. Звертається увага на приготування покійника до проведення в останню путь, власне поховальні ритуали, обов’язкові атрибути та поминальну трапезу, як заключний етап обряду. Робиться наголос на унікальності деяких компонентів обряду, таких як читання та співання «Псалтиру» великою кількістю людей.


Ключові слова


історія; етнологія

Повний текст:

PDF

Посилання


ZapysanoCherleniak I.vid MarfiievychHannyHryhorivny, 1961 r. n. s. DovhopoleVerkhovynskyiraionIvano-Frankivska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid DobryYolanyIvanivny,1940 r. n. s. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid DobryMariiMykhailivny, 1947 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid DobryPavlaFedorovycha, 1937 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid ZeikanMariiSemenivny, 1947 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid KrechunMahdalynyYosypivny, 1945 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid Chedryk Anny Ivanivny, 1936 r. n.ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid ShtefankoOlenyVasylivny, 1930 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniakI.vidDochyntsia Petra Ivanovycha, 1913 r. n. s. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid Lyzhychko Anny Ivanivny, 1940 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid Matelehy Anny Andriivny, 1941 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid MetenkanychMariiFedorivny, 1935 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid PavelkoMariiIhnatiivny, 1938 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid TiaskoMariiYuriivny, 1932 r. n.s. LalovoMukachivskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid LeshkoTereziiYuriivny, 1929 r. n.s. ChynadiievoMukachivskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid PetrychkoKaterynyEmanuilivny, 1933 r. n. s. ChynadiievoMukachivskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid BodakaVasyliaVasylovycha, 1926 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid VarvarynetsMariiIvanivny, 1923 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid IlnytskoiMariiVasylivny, 1940 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid KotubeiOlenyVasylivny, 1937 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid SolomkoMariiIvanivny, 1948 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

Bogatirov, P., 1971. Magicheskiedeystviya, obryadyiverovaniyaZakarpatya[Magic actions, ceremonies and beliefs of Transcarpathia]. V: Voprosyteoriinarodnogoiskusstva [Questions and theories of folk art]. Moskva.

Varkhol, N., 2012.Narodniznanniaukraintsiv-rusynivSlovachchyny [National knowledge of Ukrainian Russinians of Slovakia]. Narodnatvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], 4, s. 33-45.

Gnatyuk, V., 1923б 1924,Gutsuly [Huzul]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], I(1), s. 19-23; I(2), s. 43-50;I(3), s. 79-85; I(4), s. 110-114.

Hoshko,Iu. H. AN URSR,Derzh. muzeietnohrafii ta khud. promyslu, 1976. NaselenniaukrainskykhKarpatXV – XVIII st.Zaselennia. Mihratsiia. Pobut [The population of the Ukrainian Carpathians of the 15th – 18th century. Occupancy. Migration. Everyday life].K.: Nuk. Dumka.

Demian, L., 1926, 1927.Pokhoronnyeobriady y vyrovaniayzverechanskohookruha [Funeral ceremonies and beliefs from the verechansky district]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], III(5), s. 108-112; III(7-8), s. 170-175; III(10), s. 224-225; IV(1), s. 15-16; IV(2), s. 43-44; IV(4), s. 86-87; IV(5), s. 121-123.

Pavliuk, S.hol. red.,InstytutnarodoznavstvaNatsionalnoiakademiinaukUkrainy, 2006.Etnohenez ta etnichnaistoriianaselenniaukrainskykhKarpat: u 4 t [Ethnogenesis and ethnic history of the population of the Ukrainian Carpathians].Lviv. T. 2: Etnolohiia ta mystetstvoznavstvo [Ethnology and art criticism].

ZhatkovychIu. 2007.Etnohrafycheskiiocherkuhro-russkykh: Kompleksnevydannia [Ethnographic sketch of the Ugro-Russian]. Uzhhorod: Mystetskaliniia.

Izvoryn, A., 1942. Pokhovalnizvychai u podkarpatskykhrusynov [Funeral customs in the subcarpathianRuthenians]. Zoria – Hajnal [Star – Hajnal], I-II, s. 123-129.

Kelemen, M. 2001.Petro MykhailovychSvitlyk: Podvyzhnyk z Borzhavskoidolyny [Petro MykhailovychSvitlyk:Ascetic with Borzhava Valley]. Uzhhorod: Grazhda.

Kotsan, V., 2005.Pokhoronniobriady ta zvychainaIrshavshchynikintsia XIX – pochatku XX st. (Na prykladisilOsii, Bilky, VelykyiRakovets, MalyiRakovets, NyzhnieBolotne, Zabolotne) [Funeral rites and customs in Irshava region at the end of 19th beginning of the 20th century. (In the example of villages Osii ,Bilky, VelykyiRakovets, MalyiRakovets, NyzhnieBolotne, Zabolotne)]. V: Istorychnistudii: Zbirnyknaukovykhprats, z problem davnoiiserednovichnoiistorii ta etnolohii [Historical Studies: Collection of scientific works, of the problems of ancient and medieval history and ethnology]. Uzhhorod. Vypusk 2.

Maierchyk, M. 2011.Rytualitilo. Strukturno-semantychnyianalizukrainskykhobriadivrodynnohotsyklu [Ritual and body. Structural and semantic analysis of Ukrainian family rituals cycle]. K.: Krytyka.

Mytsiuk, O. K., 1932.Sany v pokhoronakhverkhovyntsivKarpat [Sleighs in the funeral highlanders in Carpathian]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], IX(1-3), s. 24-26.

Nedzelskiy,Ye., 1933.PokhoronnyyobychaynaPotkarpatskoyRusi [Funeral customs in PotkarpatskayaRus]. V: Uzhgorodskiynarodnyygolos [Uzhhorod people's voice]. Uzhgorod.

Polovimaterialy 1965 r. z s. VerkhnieVodiane (VyshniaApsha) Rakhivskohoraionu [Field materials 1965 of the village VerkhnieVodiane (VyshniaApsha) Rakhovskyi district]. Kabinetetnolohii, folklorystykyikraieznavstvaUzhNU [The Cabinet of ethnology, folklore and local history UzhNU].

Potushniak, F. M., 2005.Zakarpatskaukrainskaetnohrafiia: znachennia, istoriohrafiia, zavdannia. Problemy ta yikhrozrishennia [Transcarpathian Ukrainian Ethnography: value, historiography task. Problems and resolution]. V: Tyvodar, M. P. Zhyttiainaukoviposhuky Fedora Potushniaka [Life and scientific research FedirPotushniak]. Uzhhorod.

Potushniak, F., 1942.Sany v pokhoronnimobriadi [Sleighs in funeral rites]. Nedilia [Sunday], 27 sentyabrya, s. 11.

Potushnyak, F. M., 1941. Samoubіytsy v narodnomverovanii [Suicides in the popular belief]. Literaturnanedilya [Literature week], I, s. 21-22, s. 31-32.

Psaltyr [Psalter], 1994.Lviv.

Svystun, V., 1930.SeloKovbasovo [VilliageKovbasovo]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], VII (7-8), s. 162-165.

Svitlyk, P., 1931.Dvodushnyk (Narodnepoviria – Borzhavskadolyna) [Doubleface (popular belief - Borzhavska Valley)]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], VIII(2-3), s. 52-56.

Svitlyk, P., 1929. Narodnipoviria, vorozhky, prymovkyiobychaiselaYmstycheva – Ber. Verkhovyna [Traditional beliefs, witch, sayings and customs of the village Ymstycheva - Ber. Verkhovyna]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus],VI(4), s. 86-91; VI(5), s. 113-116; VI(6), s. 144-146.

Simonenko, I. F., 1948.BytnaseleniyaZakarpatskoyoblasti (pomaterialamekspeditsii 1945 - 1947 gg.) [Life of the population of the Transcarpathian region (on materials of an expedition of 1945 - 1947)]. Sovetskayaetnografiya [Soviet ethnography], 1, s. 63-89.

Tyvodar, M. P. 2010.EtnohrafiiaZakarpattia: Istoryko- etnohrafichnyinarys [Ethnography Transcarpathia, historical and ethnographic sketch]. Uzhhorod: Hrazhda.

Chengeri, H., 1934.Pokhoron v N. Rostokakh, okruhaVerechanskoho [Funeral in N. Rostok, Veretschanskyi District]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], XI, s. 62-63.

Kožmínová, Amalie 1992.PodkarpatskáRus [SubcarpathianRus]. Práce a životlidu. Praha.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Записано Черленяк І. у с. Довгополе Верховинського району Івано-Франківської області від Марфієвич Ганни Григорівни, 1961 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Добри Йолани Іванівни, 1940 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Добри Марії Михайлівни, 1947 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Добри Павла Федоровича, 1937 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Зейкан Марії Семенівни, 1947 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Кречун Магдалини Йосипівни, 1945 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Чедрик Анни Іванівни, 1936 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Імстичево Іршавського району Закарпатської області від Штефанко Олени Василівни, 1930 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району Закарпатської області від Дочинця Петра Івановича, 1913 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району Закарпатської області від Лижичко Анни Іванівни, 1940 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району Закарпатської області від Мателеги Анни Андріївни, 1941 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району Закарпатської області від Метеньканич Марії Федорівни, 1935 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Кушниця Іршавського району Закарпатської області від Павелко Марії Ігнатіївни, 1938 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Лалово Мукачівського району Закарпатської області від Тяско Марії Юріївни, 1932 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області від Лешко Терезії Юріївни, 1929 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області від Петричко Катерини Емануїлівни, 1933 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського району Закарпатської області від Бодака Василя Васильовича, 1926 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського району Закарпатської області від Варваринець Марії Іванівни, 1923 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського району Закарпатської області від Ільницької Марії Василівни, 1940 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського району Закарпатської області від Котубей Олени Василівни, 1937 р. н.

Записано Черленяк І. у с. Чорний Потік Іршавського району Закарпатської області від Соломко Марії Іванівни, 1948 р. н.

Богатирьов П. Магические действия, обряды и верования Закарпатья // Вопросы теории народного искусства. – Москва, 1971. – 651 с.

Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини // Народна творчість та етнографія / НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2012, № 4. – С. 33-45.

Гнатюк В. Гуцулы // Подкарпатска Русь. – Ужгород: Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. – Рочник І. – Число 1. – С. 19- 23; 1924. – Рочник І. – Число 2. – С. 43-50; 1924. – Рочник І. – Число 3. – С. 79-85; 1924. – Рочник І. – Число 4. – С. 110-114.

Гошко Ю. Г. Населення українських Карпат ХV – ХVІІІ ст. Заселення. Міграція. Побут / АН УРСР; Держ. музей етнографії та худ. промислу /. – К.: Нук. думка, 1976. – 205 с.

Демян Л. Похороннѣ обряды и вированя из веречанского округа // Подкарпатска Русь. – Ужгород: Педагогичне товариство Подк. Руси, 1926. – Рочник ІІІ. − № 5. – С. 108-112; № 7-8. – С. 170-175; № 10.- С. 224-225; 1927. − Рочник ІV. − № 1, – С. 15-16; № 2. – С. 43-44; №  4. – С. 86-87; № 5. – С. 121-123.

Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат: у 4 т. / Інститут народознавства Національної академії наук України / гол. ред. Степан Павлюк. – Львів, 2006. – Т. 2: Етнологія та мистецтвознавство. – 2006. − 812 с.

Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання / Упорядкування і передмова О. С. Мазурка. – Ужгород: Мистецька лінія, 2007. – С. 62-144.

Изворин А. Поховальні звычаї у подкарпатских русинов // Зоря – Hajnal. – Рочник І-ІІ. – Унгваръ, 1942. – С. 123-129.

Келемен М. Петро Михайлович Світлик: Подвижник з Боржавської долини. – Ужгород: Ґражда, 2001. – 180 с.

Коцан В. Похоронні обряди та звичаї на Іршавщині кінця XIX – початку XX ст. (На прикладі сіл Осій, Білки, Великий Раковець, Малий Раковець, Нижнє Болотне, Заболотне) // Історичні студії: Збірник наукових праць, з проблем давньої і середньовічної історії та етнології. – Ужгород, 2008. – Випуск 2. – С. 95-113.

Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу. – К.: Критика, 2011. – 325 с.

Мицюк О. К. Сани в похоронах верховинців Карпат // Подкарпатска Русь. – Рочник ІХ. − №1-3. – Ужгород: Педагогичне товариство Подк. Руси, 1932. – С. 24-26.

Недзельський Е. Похоронный обычай на Поткарпатской Руси // Ужгородский народный голос. – Ужгород, 1933. – С. 122-127.

Польові матеріали 1965 р. з с. Верхнє Водяне (Вишня Апша) Рахівського району. – Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.

Потушняк Ф. М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення // Тиводар М. П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. – Ужгород, 2005. – С. 163-254.

Потушняк Ф. Сани в похороннім обряді // Неділя. – Ужгород, 1942. – 27 сентября. – С. 11.

Потушнякъ Ф. М. Самоубійцѣ въ народномъ вѣрованю // Литературна недѣля. – Рочник І. – Унгваръ: Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1941. – С. 21-22, 31-32.

Псалтирь. – Львів. – 1994. – 432 с.

Свистун В. Село Ковбасово // Подкарпатска Русь. – Рочник VIІ. − Число 7-8. – Ужгород: Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1930. – С. 162-165.

Світлик П. Дводушник (Народне повѣря – Боржавська долина) // Подкарпатска Русь. – Рочник VIІІ. − Число 2-3. – Ужгород: Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1931. – С. 52-56.

Світлик П. Народнѣ повѣря, ворожки, примовки і обычаѣ села Имстичева – Бер. Верховина // Подкарпатска Русь. – Рочник VI. − Число 4. – Ужгород: Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1929. – С.86-91; № 5. – С. 113-116; № 6. – С. 144-146.

Симоненко И. Ф. Быт населения Закарпатской области (по материалам экспедиции 1945 - 1947 гг.) // Советская этнография. – № 1. – Издательство Академии Наук СССР, 1948. – С. 63-89.

Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис. / Тиводар М. П. – Ужгород: Гражда, 2010. – 416 с.

Ченґері Г. Похорон в Н. Ростоках, округа Веречанського // Подкарпатска Русь. – Рочник ХІ. – Ужгород: Педагогичне товариство Подк. Руси, 1934. – С. 62-63.

Kožmínová Amalie Podkarpatská Rus. Práce a život lidu. –
Praha, 1992 – 132 s.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825