ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Автор(и)

  • І. В. Черленяк

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105828

Ключові слова:

історія, етнологія

Анотація

У даній статті розглядається поховально-поминальна обрядовість українців Закарпаття к. ХІХ – п. п. ХХ. ст. Авторка описує поховальний обряд на головних його етапах, спираючись на власні етнографічні матеріали, публіковані джерела та наявну літературу. Звертається увага на приготування покійника до проведення в останню путь, власне поховальні ритуали, обов’язкові атрибути та поминальну трапезу, як заключний етап обряду. Робиться наголос на унікальності деяких компонентів обряду, таких як читання та співання «Псалтиру» великою кількістю людей.

Посилання

ZapysanoCherleniak I.vid MarfiievychHannyHryhorivny, 1961 r. n. s. DovhopoleVerkhovynskyiraionIvano-Frankivska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid DobryYolanyIvanivny,1940 r. n. s. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid DobryMariiMykhailivny, 1947 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid DobryPavlaFedorovycha, 1937 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid ZeikanMariiSemenivny, 1947 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid KrechunMahdalynyYosypivny, 1945 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid Chedryk Anny Ivanivny, 1936 r. n.ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid ShtefankoOlenyVasylivny, 1930 r. n. ImstychevoIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniakI.vidDochyntsia Petra Ivanovycha, 1913 r. n. s. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid Lyzhychko Anny Ivanivny, 1940 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid Matelehy Anny Andriivny, 1941 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid MetenkanychMariiFedorivny, 1935 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid PavelkoMariiIhnatiivny, 1938 r. n. KushnytsiaIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid TiaskoMariiYuriivny, 1932 r. n.s. LalovoMukachivskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid LeshkoTereziiYuriivny, 1929 r. n.s. ChynadiievoMukachivskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I. vid PetrychkoKaterynyEmanuilivny, 1933 r. n. s. ChynadiievoMukachivskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid BodakaVasyliaVasylovycha, 1926 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid VarvarynetsMariiIvanivny, 1923 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid IlnytskoiMariiVasylivny, 1940 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid KotubeiOlenyVasylivny, 1937 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

ZapysanoCherleniak I.vid SolomkoMariiIvanivny, 1948 r. n. s. ChornyiPotikIrshavskyiraionZakarpatska oblast.

Bogatirov, P., 1971. Magicheskiedeystviya, obryadyiverovaniyaZakarpatya[Magic actions, ceremonies and beliefs of Transcarpathia]. V: Voprosyteoriinarodnogoiskusstva [Questions and theories of folk art]. Moskva.

Varkhol, N., 2012.Narodniznanniaukraintsiv-rusynivSlovachchyny [National knowledge of Ukrainian Russinians of Slovakia]. Narodnatvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], 4, s. 33-45.

Gnatyuk, V., 1923б 1924,Gutsuly [Huzul]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], I(1), s. 19-23; I(2), s. 43-50;I(3), s. 79-85; I(4), s. 110-114.

Hoshko,Iu. H. AN URSR,Derzh. muzeietnohrafii ta khud. promyslu, 1976. NaselenniaukrainskykhKarpatXV – XVIII st.Zaselennia. Mihratsiia. Pobut [The population of the Ukrainian Carpathians of the 15th – 18th century. Occupancy. Migration. Everyday life].K.: Nuk. Dumka.

Demian, L., 1926, 1927.Pokhoronnyeobriady y vyrovaniayzverechanskohookruha [Funeral ceremonies and beliefs from the verechansky district]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], III(5), s. 108-112; III(7-8), s. 170-175; III(10), s. 224-225; IV(1), s. 15-16; IV(2), s. 43-44; IV(4), s. 86-87; IV(5), s. 121-123.

Pavliuk, S.hol. red.,InstytutnarodoznavstvaNatsionalnoiakademiinaukUkrainy, 2006.Etnohenez ta etnichnaistoriianaselenniaukrainskykhKarpat: u 4 t [Ethnogenesis and ethnic history of the population of the Ukrainian Carpathians].Lviv. T. 2: Etnolohiia ta mystetstvoznavstvo [Ethnology and art criticism].

ZhatkovychIu. 2007.Etnohrafycheskiiocherkuhro-russkykh: Kompleksnevydannia [Ethnographic sketch of the Ugro-Russian]. Uzhhorod: Mystetskaliniia.

Izvoryn, A., 1942. Pokhovalnizvychai u podkarpatskykhrusynov [Funeral customs in the subcarpathianRuthenians]. Zoria – Hajnal [Star – Hajnal], I-II, s. 123-129.

Kelemen, M. 2001.Petro MykhailovychSvitlyk: Podvyzhnyk z Borzhavskoidolyny [Petro MykhailovychSvitlyk:Ascetic with Borzhava Valley]. Uzhhorod: Grazhda.

Kotsan, V., 2005.Pokhoronniobriady ta zvychainaIrshavshchynikintsia XIX – pochatku XX st. (Na prykladisilOsii, Bilky, VelykyiRakovets, MalyiRakovets, NyzhnieBolotne, Zabolotne) [Funeral rites and customs in Irshava region at the end of 19th beginning of the 20th century. (In the example of villages Osii ,Bilky, VelykyiRakovets, MalyiRakovets, NyzhnieBolotne, Zabolotne)]. V: Istorychnistudii: Zbirnyknaukovykhprats, z problem davnoiiserednovichnoiistorii ta etnolohii [Historical Studies: Collection of scientific works, of the problems of ancient and medieval history and ethnology]. Uzhhorod. Vypusk 2.

Maierchyk, M. 2011.Rytualitilo. Strukturno-semantychnyianalizukrainskykhobriadivrodynnohotsyklu [Ritual and body. Structural and semantic analysis of Ukrainian family rituals cycle]. K.: Krytyka.

Mytsiuk, O. K., 1932.Sany v pokhoronakhverkhovyntsivKarpat [Sleighs in the funeral highlanders in Carpathian]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], IX(1-3), s. 24-26.

Nedzelskiy,Ye., 1933.PokhoronnyyobychaynaPotkarpatskoyRusi [Funeral customs in PotkarpatskayaRus]. V: Uzhgorodskiynarodnyygolos [Uzhhorod people's voice]. Uzhgorod.

Polovimaterialy 1965 r. z s. VerkhnieVodiane (VyshniaApsha) Rakhivskohoraionu [Field materials 1965 of the village VerkhnieVodiane (VyshniaApsha) Rakhovskyi district]. Kabinetetnolohii, folklorystykyikraieznavstvaUzhNU [The Cabinet of ethnology, folklore and local history UzhNU].

Potushniak, F. M., 2005.Zakarpatskaukrainskaetnohrafiia: znachennia, istoriohrafiia, zavdannia. Problemy ta yikhrozrishennia [Transcarpathian Ukrainian Ethnography: value, historiography task. Problems and resolution]. V: Tyvodar, M. P. Zhyttiainaukoviposhuky Fedora Potushniaka [Life and scientific research FedirPotushniak]. Uzhhorod.

Potushniak, F., 1942.Sany v pokhoronnimobriadi [Sleighs in funeral rites]. Nedilia [Sunday], 27 sentyabrya, s. 11.

Potushnyak, F. M., 1941. Samoubіytsy v narodnomverovanii [Suicides in the popular belief]. Literaturnanedilya [Literature week], I, s. 21-22, s. 31-32.

Psaltyr [Psalter], 1994.Lviv.

Svystun, V., 1930.SeloKovbasovo [VilliageKovbasovo]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], VII (7-8), s. 162-165.

Svitlyk, P., 1931.Dvodushnyk (Narodnepoviria – Borzhavskadolyna) [Doubleface (popular belief - Borzhavska Valley)]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], VIII(2-3), s. 52-56.

Svitlyk, P., 1929. Narodnipoviria, vorozhky, prymovkyiobychaiselaYmstycheva – Ber. Verkhovyna [Traditional beliefs, witch, sayings and customs of the village Ymstycheva - Ber. Verkhovyna]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus],VI(4), s. 86-91; VI(5), s. 113-116; VI(6), s. 144-146.

Simonenko, I. F., 1948.BytnaseleniyaZakarpatskoyoblasti (pomaterialamekspeditsii 1945 - 1947 gg.) [Life of the population of the Transcarpathian region (on materials of an expedition of 1945 - 1947)]. Sovetskayaetnografiya [Soviet ethnography], 1, s. 63-89.

Tyvodar, M. P. 2010.EtnohrafiiaZakarpattia: Istoryko- etnohrafichnyinarys [Ethnography Transcarpathia, historical and ethnographic sketch]. Uzhhorod: Hrazhda.

Chengeri, H., 1934.Pokhoron v N. Rostokakh, okruhaVerechanskoho [Funeral in N. Rostok, Veretschanskyi District]. PodkarpatskaRus [SubcarpathianRus], XI, s. 62-63.

Kožmínová, Amalie 1992.PodkarpatskáRus [SubcarpathianRus]. Práce a životlidu. Praha.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ