ОСОБЛИВОСТІ РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЛЬВІВ’ЯН В КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ ст.

Автор(и)

  • Н. А. Чабан

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.105827

Ключові слова:

історія, етнологія

Анотація

У статті розглянуто стан та функціонування родинної обрядовості в побуті львів’ян кін. ХХ – поч. ХХІ століття. Проаналізовано міграційні процеси, що відбулись у Львові в кінці ХХ ст. та вплинули на урбаністичну культуру міста. Простежено зміни в родинній обрядовості останніх років, також до уваги взято обряди, які сформувались під впливом культур інших країн. В статті виявлено особливості вибору молодими людьми форми шлюбу та ставлення львів’ян до цивільного шлюбу, як різновид відносин між чоловіком та жінкою.

Посилання

Boiko, R., 2009.Osoblyvostihreko-katolytskohopidpillia v Ukraininaperedodnilehalizatsii UHKTs [Features of the Greek Catholic underground in Ukraine before the legalization of the UGCC], Naukovizapysky [Natsionalnohouniversytetu «Ostrozkaakademiia»] [Scientific notes]. Ser. :Istorychnerelihiieznavstvo, 1, s. 13-14. Rezhymdostupu: http://nbuv.gov.ua/jpdf/NznuoairD2009_2009_1_4.pdf [data zvernennia 31 Zhovten2016].

Boiko, R., 2000.Osoblyvostiprotydiiukrainskykhhreko-katolykivrelihiiniipolitytsiradianskoivlady u 1946-1989 rr [Features of counteraction of the Ukrainian Greek-Catholic to religious policy of the Soviet power in 1946-1989].Kand. ist. nauk.Nats. un-t «Ostrozkaakademiia».

Bondar, H. 2010. Lviv. Shchodennezhyttiamistaochymapereselentsivizsil (50–80-ti rokyKhKhst.): monohrafiia [Lviv. Everyday life of the city eyes of immigrants from villages (the 50-80th years of the 20th century)]. Lviv: Vydavnychyitsentr LNU imeni Ivana Franka.

Bondarchuk, P. M., NAN Ukrainy 2007.Relihiinasvidomist USRS (1940-1980-i roky): povsiakdenniproiavy, transformatsii [Religious consciousness of USRS (1940-1980th years): daily manifestations, transformations]. K.

Borysenko, M., 2011.Etnolohiiamista: metodyka ta metodolohiiadoslidzhennia [City ethnology technique and methodology of a research.].V: BohutskyiIu. P., redkol.,In-t kulturolohii NAM Ukrainy. Metodolohichniproblemykulturnoiantropolohii ta etnokulturolohii [Methodological problems of cultural anthropology and ethnocultural science]. K.: In-t kulturolohii NAM Ukrainy, 2011.Rezhymdostupu:http://elib.nplu.org/view.html?&id=4432 [data zvernennia 31 Zhovten 2016].

Vermenych, Ia. V. 2011.Istorychnaurbanistyka v Ukraini: teoriiamistoznavstvaimetodykalitochyslennia [Historical urbanistics in Ukraine: theory of a mistoznavstvo and technique of chronology]. K.: InstytutistoriiUkrainy NAN Ukrainy.

VolodymyrIvanovych, 1963r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

Volynets, O., 2003.Funktsionuvanniaukrainskoihreko-katolytskoitserkvy v konteksti [Functioning of the Ukrainian Greco-catholic church in a context]. Kand. filosof. nauk. In-t filosofiiim. H. S. Skovorody NAN Ukrainy.

Haidukevych, K. A., 2013.Rolsimeinykhtradytsii u dukhovniikulturimolodoisimi [Role of family traditions in spiritual culture of a young family]. Aktualniproblemyistorii, teorii ta praktykykhudozhnoikultury [Urgent problems of history, theory and practice of art culture], 31, s. 213-220. Rezhymdostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apitphk_2013_31_33.pdf [data zvernennia 31 Zhovten 2016].

Horak Ivan, 1984 r.n. Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

Horbachevskyi, T., 2012.Rymo-katolytskahromada u Lvovi v mizhvoiennyi period (1921-1939) [Roman Catholic community in Lviv during the interwar period (1921-1939).]. V: LytvynM., vidp. red., NatsionalnaakademiianaukUkrainy, Instytutukrainoznavstvaim. I. Krypiakevycha.Ukraina–Polshcha: istorychnaspadshchynaisuspilnasvidomist [Ukraine-Poland: historical heritage and public consciousness]. Lviv. Vyp. 5.

Duma AllaPetrivna, 1946r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

DerzhavnasluzhbastatystykyUkrainy. ChyselnistnaiavnohonaselenniaUkrainyna 1 sichnia 2015 roku [Public service of statistics of Ukraine. Population of Ukraine for January 1, 2015.].Rezhymdostupu: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2015/zb_nas_14.pdf [data zvernennia 31 Zhovten2016].

DemyshynaSvitlanaDmytrivna, 1969 r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

KorzhukVasylIvanovych, 1978 r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

KurskaYevheniiaIvanivna, 1954 r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

Kliapets, O. Ia., 2004.Psykholohichnichynnykyvyborumolodoiuliudynoiutsyvilnohoshliubu [Factors of the choice by the young man of de facto marriage]. Kand. psykhol. nauk. In-t sots. ta polit. psykholohii APN Ukrainy.

Matushenko, V.B., 2009.BorysovychSuchasnevesillia v kontekstiukrainskoiobriadovoikultury [Modern wedding in the context of the Ukrainian ceremonial culture]. Kand. kulturolohii. Natsionalnyi un-t kulturyimystetstvUkrainy.

Myshchak, I., 2007.Likvidatsiiahreko-katolytskoitserkvy v Ukraini v povoienniroky: istoriohrafiia [Liquidation of Greco-catholic church in Ukraine in post-war years: historiography(historiographies)].Istoriohrafichnidoslidzhennia v Ukraini [Historiographic researches in Ukraine], 17, s. 270-287.

Movchan, O. M. 2011. Povsiakdennezhyttiarobitnykiv USRR. 1920-ti rr [Everyday life of working USSR. 1920th]. K.: InstytutistoriiUkrainy NAN Ukrainy.

Momot, T., 2014.Etnolohiiamista v Ukraini: stanovlennia ta istoriia [City ethnology in Ukraine: formation and history]. EtnichnaistoriianarodivYevropy [City ethnology in Ukraine: formation and history], 42, s. 19-24. Rezhymdostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2014_42_5.pdf [data zvernennia 31 Zhovten 2016].

MaksymovychStepanIvanovych, 1958 r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

Osypchuk, O., 2008.OsoblyvostivyvchenniaetnokulturyukraintsivdruhoipolovynyXX stolittia [Features of studying of ethnoculture Ukrainian of the second half of the XX century]. EtnichnaistoriianarodivYevropy [Ethnic history of the people of Europe], 24, s. 97-101.

PopovychZorianaYaroslavivna, 1962r.n..Zapysala N. Chaban u chervni 2014 r. Lviv.

RelihiinivpodobannianaselenniaUkrainy [Religious preferences of the population of Ukraine].Sotsiolohichnahrupa «Reitynh» [Sociological Rating group.].Rezhymdostupu: http://www.ratinggroup.com.ua/upload/files/RG_religion_report_042015.2.pdf [data zvernennia 31 Zhovten 2016].

Stoianova H. Problemymetodolohiietnohrafichnohovyvchenniamiskoikultury: postanovkapytannia [Problems of methodology of ethnographic studying of city culture: formulation of the question]. Chornomorskyilitopys [Black Sea chronicle], 3, s. 119-122. Rezhymdostupu: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77843 [data zvernennia 31 Zhovten 2016].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-01

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ