До питання про структуру весільної обрядовості Слобожанщини: дефлораційні та постдефлораційні обряди

Автор(и)

  • C. Л. Маховська

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.102147

Ключові слова:

історія, етнологія

Анотація

В історико-етнографічній літературі наявні кілька позицій щодо структурної диференціації весільного обряду. Проте, ритуальне наповнення кожного з них засвідчує певну неточність між визначенням та змістом кожного окремого циклу, оскільки відсутня чітка аргументація меж структурного поділу: чому власне весільний період починається на стадії виготовлення обрядового хліба й закінчується звичаєм «комори». У процесі дослідження весільних традицій Слобожанщини виникла потреба укласти синтетичну модель структурного поділу, яка уможливлює максимальне залучення ритуально-семантичних характеристик обрядовості регіону, зокрема її дефлораційної та постдефлораційної частин. У статті, завдяки використанню польових матеріалів автора, проаналізовано особливості проведення обрядів перевірки та демонстрації цнотливості молодої на території Слобідської України, з’ясовано локальні відмінності ритуально-магічних акцій, пов’язаних зі збереженням дівчиною невинності до весілля, визначено репродуктивно-сакральний зміст звичаїв та ритуалів першої шлюбної ночі.

Біографія автора

C. Л. Маховська

С.Л.Маховська

Посилання

Arkhivninaukovifondyrukopysiv ta fonozapysivInstytutumystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohiiim. M. T. Rylskoho NAN Ukrainy [Archival scientific funds of manuscripts and phonorecords of Institute of art criticism, folklore studies and ethnology of M. T. Rylskyi NAN of Ukraine]. f. 14-5. od. zb. 685.

ANFRF IMFE. f. 14-5.od. zb. 687.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 689.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 690.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 691.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 693.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 694.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 696.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 701.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 705.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 706.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 708.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 710.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 715.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 717.

ANFRF IMFE. f. 14-5. od. zb. 720.

Bayburin, A. K. 1993.Ritual v traditsionnoykulture: Strukturno-semanticheskiyanalizvostochnoslavyanskikhobryadov [Ritual in traditional culture: Structural-semantic analysis of East Slavic ceremonies]. SPb. :Nauka.

Borysenko, V. K. 1988. Vesilnizvychai ta obriadynaUkraini (Istoryko-etnohrafichnedoslidzhennia) [Wedding customs and ceremonies in Ukraine (a historical and ethnographic research)]. K.

Borysenko, V. K. 1979.Nova vesilnaobriadovist u suchasnomuseli (Na materialakhpivdenno-skhidnykhraionivUkrainy) [New wedding ceremonialism in the modern village (on materials of the southeast regions of Ukraine)]. K.: Nauk. Dumka.

Vovk,Khv., 1995.Shliubnyirytual ta obriadynaUkraini [Marriage ritual and ceremonies in Ukraine]. V: Studii z ukrainskoietnohrafii ta antropolohii [Studios from the Ukrainian ethnography and anthropology.]. K.: «Mystetstvo».

Hrymych, M., 2012. Zdivchyny – v zhinku: pershashliubnanich v ukraintsiv [From the girl - in the woman: the first marriage night in Ukrainians]. V: Hrymych, M., nauk. red.Narodnakulturaukraintsiv: zhyttievyitsyklliudyny: istoryko-etnolohichnedoslidzhennia u 5 t [National culture Ukrainian: life cycle of the person: historical and ethnological researches]. K.: Duliby. T. 3: Zrilist. Zhinotstvo. Zhinochasubkultura.

Gura, A. V., 1978. Opytvyyavleniyastrukturysevernorusskogosvadebnogoobryada [Experience of identification of structure of the North Russian wedding ceremony]. V: Russkiysvadebnyyobryad [Russian wedding ceremony.]. L.

Ivanov,V. V.red., 1898. ZhiznitvorchestvokrestyanKharkovskoygubernii. Ocherkipoetnografiikraya [Life and creativity of peasants of the Kharkiv province. Sketches on edge ethnography]. Kh.:IzdanieKharkovskogoGubernskogoStatisticheskogoKomiteta.

Zdoroveha, N. I., AN URSR, Derzhavnyimuzeietnohrafii ta khudozhnohopromyslu 1974.NarysynarodnoivesilnoiobriadovostinaUkraini [Sketches of national wedding ceremonialism in Ukraine]. K.: Nauk. Dumka.

Ihnatenko, I., 2012. Z divchyny – v zhinku: obriad «komory» ta symvolikadivochoitsnoty v ukrainskomuvesilnomurytuali [From the girl - in the woman: a ceremony "storerooms" and symbolics of virginity in the Ukrainian wedding ritual]. V: Hrymych, M., nauk. red. Narodnakulturaukraintsiv: zhyttievyitsyklliudyny: istoryko-etnolohichnedoslidzhennia u 5 t [National culture Ukrainian: life cycle of the person: historical and ethnological researches]. K.: Duliby. T. 3: Zrilist. Zhinotstvo. Zhinochasubkultura.

Maierchyk, M., 2010.Doshliubniintymnistosunkyseredmolodi v selakhimistakhSkhidnoi ta TsentralnoiUkrainynapochatkuXXstolittia [Premarital intimate relations among youth in villages and the cities to East and Central Ukraine at the beginning of the XX century]. Ukrainamoderna [Modern Ukraine], 6(17), s. 101-112.

Nesen, I. I., MinisterstvoUkrainy z pytannadzvychainykhsytuatsii ta u spravakhzakhystunaselennia vid naslidkivChornobylskoikatastrofy, Tsentrzakhystukulturnoispadshchyny vid nadzvychainykhsytuatsii, IMFE im. M. T. Rylskoho NAN Ukrainy, Derzhavnyimuzeinarodnoiarkhitektury ta pobutuUkrainy 2005. VesilnyirytualTsentralnohoPolissia: tradytsiinastruktura ta reliktoviformy (seredyna XIX– XX st.) [Wedding ritual of the Central Polesia: traditional structure and relic forms (middle of the XIX-XX centuries)]. K.: Tsentrzakhystukulturnoispadshchyny vid nadzvychainykhsytuatsii.

Surkhasko, Yu. Yu. 1977.Karelskayasvadebnayaobryadnost (konets XIX – nachalo XX v.) [The Karelian wedding ceremonialism (the end of 19th – the beginning of the 20th century)]. L.: Izd-vo «Nauka», Leningradskoeotdelenie.

Tolstaya, S. M. 2010.Semanticheskiekategoriiyazykakultury: Ocherkiposlavyanskoyetnolingvistike [Semantic categories of language of culture: Sketches on Slavic ethnolinguistics]. M.: Knizhnyydom «LIBROKOM».

Trudy etnografichesko-statisticheskoyekspeditsii v Zapadno-Russkiykray, snaryazhennoyimperatorskimRusskimGeograficheskimObshchestvom. Yugo-Zapadnyyotdel. Materialyiissledovaniya, sobrannyed.chl. P. P. Chubinskim [Works of the ethnographic and statistical expedition to the West Russian edge equipped with the imperial Russian Geographical Society. Southwest department. The materials and researches organized by P. P. Chubinsky], 1993. S. Peterburg : №3. Tipografiya V. Kirshbauma, v d. Minister. Fin., naDvorts. ploshch.T. IV :Obryady: rodiny, krestiny, svadba, pokhorony.

Chistov, K. V., 1979. Tipologicheskieproblemyizucheniyavostochnoslavyanskogosvadebnogoobryada [Typological problems of studying of an East Slavic wedding ceremony]. V: Problemytipologii v etnografii [Problem of typology in ethnography]. M.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-22

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ