DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.102145

ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДУХОВЕНСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ВЕРА И ЖИЗНЬ» (1912-1917)

К. А. Литвин

Анотація


У статті висвітлена залучення церковників у вивчення духовної та культурної спадщини краю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Окремо поданий аналіз наукових проблем, розробкою яких займалися священнослужителі Чернігівської єпархії у вказаний період. Показано, що надруковані на сторінках цього видання, за авторства священиків, народознавчі матеріали є свідченням зацікавленості духовенства у вивченні народної культури в широкому контексті.

Ключові слова


історія; етнологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylii, (Bohoiavlenskyi) (1911-1917). [Elektronnyiresurs]. Rezhymdostupu :http://orthodox.com.ua/uk/eparxiya/svyatye/svyashhennomuchenik-vasilijbogoyavlenskij-arxiepiskop-chernigovskij-i-nezhinskij.

Heida, O., 2007. «Chernigovskieeparkhialnyeizvestiya»: istoriiastvorennia ta diialnist (1861-1911) ["The Chernihiv diocesan news": history of creation and activity]. Siverianskyilytopys [Siverianskyi chronicle], 2, 49-59.

Glagolev, L., 1914.Proiskhozhdeniemonashestva [Monkhood origin]. Vera iZhizn [Belief and life], 13, s.90-103.

Glagolev, L., 1914. Proiskhozhdeniemonashestva [Monkhood origin]. Vera iZhizn [Belief and life], 14-15, s. 38-45.

Glagolev, L., 1914. Proiskhozhdeniemonashestva [Monkhood origin]. Vera iZhizn [Belief and life], 16, 34-41.

Glagolev, L., 1914. Proiskhozhdeniemonashestva [Monkhood origin]. Vera iZhizn [Belief and life], 17-18, s. 60-72.

Glagolev, L., 1914. Proiskhozhdeniemonashestva [Monkhood origin]. Vera iZhizn [Belief and life], 19, s. 26-33.

Gusakovskiy, A., 1912. Dukha ne ugashayte [Do not quench the Spirit]. Vera iZhizn [Belief and life], 19, s. 74-87.

Dmitreivskiy, V., 1913.ReligioznonravstvennyybytdrevnіyRusi [It is religious moral life of ancient Russia]. Vera iZhizn [Belief and life], 13, s. 28-39.

Dmitreivskiy, V., 1913. ReligioznonravstvennyybytdrevnіyRusi [It is religious moral life of ancient Russia]..Vera iZhizn [Belief and life], 14-15, s. 47-59.

Dmitreivskiy, V., 1913. ReligioznonravstvennyybytdrevnіyRusi [It is religious moral life of ancient Russia]..Vera iZhizn [Belief and life], 16, s. 41-51.

Dmitreivskiy, V., 1913. ReligioznonravstvennyybytdrevnіyRusi [It is religious moral life of ancient Russia]..Vera iZhizn [Belief and life], 17, s. 33-45.

Dyatlov, V. A., 1992. Istoriyazapadno-evropeyskoyobshchestvenno-politicheskoymyslinastranitsakhzhurnala «Vera iZhizn» [History of the Western European social and political thought on pages of the Belief and Life magazine]. V: Kovalenko, V. P., vidp. redaktor, Chernihivskeyeparkhialneupravlinnia, InstytutarkheolohiiAkademiinaukUkrainy, Chernihivskyiderzhavnyipeduniversytetim. T. H. Shevchenka, 1000 rokivChernihivskiiyeparkhii: Tezydopovideitserkovno-istorychnoikonferentsii [

1000 Chernihiv Diocese: Abstracts Church history conference]. Chernihiv: «Siverskadumka».

I.L., 1914.Krasnoeyaichko: (Etnograf. zametka) [Red egg]. Vera iZhizn [Belief and life], 7, s. 46-58.

K., 1913.Obychay v nedelyuVaіy v starinu [Custom in a week Vay in old times]. Vera iZhizn [Belief and life], 7, s. 45-48.

K. M., 1913.Rozhdestvenskiesvyatki (istor. zametka) [Christmas-tide]. Vera iZhizn [Belief and life], 14, s. 30-37.

Karpinskiy, K., 1913. O krestovykhpopakh v Malorossiyskikheparkhiyakh (materialy XVIII v.) [About cross priests in Little Russian dioceses (materials of the 18th century)]. Vera iZhizn [Belief and life], 11, s. 58-63.

Kovalenko, O. B., Kuras, H. M., Malinevska, V. M., 1984. RozvytokistorychnohokraieznavstvanaChernihivshchyni u druhiipolovyniXIX st [Development of historic study in Chernihiv region in the second half of the 19th century]. V: Tretiarespub. nauk. konf. zistor. kraieznavstva: Tezydopovidei [Third National Scientific Conference on the history of local history: Abstracts]. K.

Krasnopolskiy, V., 1913. ChudotvornyyobrazsvyatitelyaMikolaya v s. Topchevska, Kozeletskogouezda[Wonder-working image of the prelate Mikolay in the village of Topchevska, the Kozeletskycounty]. Vera iZhizn[Belief and life], 6, s. 54-60.

Kurganskiy, M., 1913. Ob odezhdakhruskogodukhovenstvaitserkovnomoblachenii [About clothes of the Russian clergy and church vestments]. Vera iZhizn [Belief and life], 14-15, s. 38-46.

Otredaktsii, 1912.Vera iZhizn [Belief and life], 1, s.2.

Tarasenko, O. F.uporiad., 2003.PerіodychnіvydanniaChernіhіvskoieparkhіi: «Pribavlenie k Chernigovskimeparkhialnymizvestiyam» (1906-1911), «Vera iZhizn» (1912–1917): Bіblіohr. pokazhch [Periodicals of the Chernihiv diocese: "Addition to the Chernihiv diocesan news" (1906-1911), "Belief and Life" (1912–1917): Bibliographic index].

Poletun, N., 1991.Podvyzhnytstvo «Gubernskikhvedomostei» [Self-sacrifice of "Provincial sheets"]. Chernihivskividomosti [Chernihiv sheets], 50, s. 6.

Popov, V., 1912.Brachnіypir u trezvenika [Wedding banquet at the nondrinker]. Vera iZhizn [Belief and life], 3, s. 82-88.

Rudenok, V. Z istoriichernihivskoipresy [From history of the Chernihiv press]. [Elektronnyiresurs]. Rezhymdostupu: http//www.qorod. cn.ua/print/citi_613.html.

Samiilenko, H. V., Samiilenko,O. H.PeriodykaChernihivshchyny: storinkyistorii [Periodical press of the Chernihiv region: pages of history]. [Elektronnyiresurs]. Rezhymdostupu: http://www.nbuv.qov.ua/porta/Soc_Gum/Ltkp/2011_66/ist/ist23.pdf.

Chernyavskiy, V., 1912.Vserossiyskiysezdprakticheskikhdeyateleypoborbe s alkogolizmom v Moskve [The All-Russian congress of practical figures on fight against alcoholism in Moscow]. Vera iZhizn [Belief and life],19, s. 24-50.

Chernyavskiy, V., 1912. Vserossiyskiysezdprakticheskikhdeyateleypoborbe s alkogolizmom v Moskve [The All-Russian congress of practical figures on fight against alcoholism in Moscow]. Vera iZhizn [Belief and life], 20, s. 25-40.

Chernyavskiy, V., 1912. Vserossiyskiysezdprakticheskikhdeyateleypoborbe s alkogolizmom v Moskve [The All-Russian congress of practical figures on fight against alcoholism in Moscow]. Vera iZhizn [Belief and life], 22, s. 41-49.

Chernyavskiy, V., 1912. Vserossiyskiysezdprakticheskikhdeyateleypoborbe s alkogolizmom v Moskve [The All-Russian congress of practical figures on fight against alcoholism in Moscow]. Vera iZhizn [Belief and life], 23, s. 64-77.

Yarushevich, B., 1914.Rolmiryan v upravleniitserkovnymimushchestvom (istoriko-kanonicheskiyocherk) [Role of laymen in management of church property (a historical and initial sketch)]. Vera iZhizn [Belief and life], 14-15, s. 46-60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василій (Богоявленський) (1911-1917) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://orthodox.com.ua/uk/eparxiya/svyatye/svyashhennomuchenik-vasilijbogoyavlenskij-arxiepiskop-chernigovskij-i-nezhinskij. – Назва з екрану

Гейда О. «Черниговские епархиальные известия»: історія створення та діяльність (1861-1911) / О. Гейда // Сіверянський литопис. – 2007. – № 2. – С. 49-59.

Глаголев Л. Происхождение монашества / Л. Глаголев // Вера и Жизнь. – 1914. – № 13. – С. 90-103.

Глаголев Л. Происхождение монашества / Л. Глаголев // Вера и Жизнь. – 1914. – № 14-15. – С. 38-45.

Глаголев Л. Происхождение монашества / Л. Глаголев // Вера и Жизнь. – 1914. – № 16. – С. 34-41.

Глаголев Л. Происхождение монашества / Л. Глаголев // Вера и Жизнь. – 1914. – № 17-18. – С. 60-72.

Глаголев Л. Происхождение монашества / Л. Глаголев // Вера и Жизнь. – 1914. – № 19. – С. 26-33.

Гусаковский А. Духа не угашайте /А. Гусаковский // Вера и  Жизнь. – 1912. – № 19. – С. 74-87.

Дмитреивский В. Религиозно нравственный быт древній Руси / В. Дмитриевский // Вера и Жизнь. – 1913. – № 13. – С. 28-39.

Дмитриевский В. Религиозно нравственный быт древней Руси / В. Дмитриевский // Вера и Жизнь. – 1913. – № 14–15. – С. 47-59.

Дмитриевский В. Религиозно нравственный быт древней Руси /В. Дмитриевский // Вера и Жизнь. – 1913. – № 16. – С. 41-51.

12.Дмитриевский В. Религиозно нравственный быт древней Руси / В. Дмитриевский // Вера и Жизнь. – 1913. – № 17. – С. 33-45.

Дятлов В. А. История западно-европейськой общественно-политической мысли на страницах журнала «Вера и Жизнь»/ В.А. Дятлов // 1000 років Чернігівській єпархії: Тези доповідей церковно-історичної конференції / Чернігівське єпархіальне управління, Інститут археології Академії наук України, Чернігівський державний педуніверситет ім. Т. Г. Шевченка; Редколегія: В. П. Коваленко (відп. редактор) та ін. – Чернігів: «Сіверська думка», 1992. – С. 106-108.

И.Л. Красное яичко: (Этнограф. заметка) /И. Л. // Вера и Жизнь. – 1914. – № 7. – С. 46-58.

К. Обычай в неделю Ваій в старину / К. // Вера и Жизнь – 1913. – № 7. – С. 45-48.

К. М. Рождественские святки (истор. заметка) / К. М. // Вера и Жизнь. – 1913. – № 14. – С. 30-37.

Карпинський К. О крестовых попах в Малороссийских епархиях (материалы XVIII в.) / К. Карпинский // Вера и Жизнь. – 1913. – № 11. – С. 58-63.

Коваленко О. Б. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині ХІХ ст./ О. Б. Коваленко, Г. М. Курас, В. М. Маліневська // Третя респуб. наук. конф. з істор. краєзнавства: Тези доповідей. – К., 1984. – С. 236-238.

Краснопольський В. Чудотворный образ святителя Миколая в с. Топчевска, Козелецкого уезда / В. Краснопольський // Вера и Жизнь. – 1913. – № 6. – С. 54-60.

Курганський М. Об одеждах руського духовенства и церковном облачении / М. Курганський // Вера и Жизнь. – 1913. – № 14–15. – С. 38-46.

От редакции // Вера и Жизнь. – 1912. – №1. – С. 2.

Періодичні видання Чернігівської єпархії: «Прибавление к Черниговским епархиальным известиям» (1906-1911), «Вера и Жизнь» (1912–1917): Бібліогр. покажч. / Упоряд. О. Ф. Тарасенко, 2003. – 153 с.

Полетун Н. Подвижництво «Губернських ведомостей» / Н. Полетун // Чернігівські відомості. – 1991.– № 50. – С. 6.

Попов В. Брачній пир у трезвеника / В. Попов // Вера и Жизнь. – 1912. –№ 3. – С. 82-88.

Руденок В. З історії чернігівської преси [Електронний ресурс] / В. Руденок. – Режим доступу: http//www.qorod.cn.ua/print/citi_613.html. – Назва з екрану.

Самійленко Г. В. Періодика Чернігівщини: сторінки історії [Електронний ресурс] / Г. В. Самійленко, О. Г. Самійленко. – Режим доступу: http://www.nbuv.qov.ua/porta/Soc_Gum/Ltkp/2011_66/ ist/ist23.pdf. – Назва з екрану.

Чернявский В. Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом в Москве / В. Чернявский // Вера и Жизнь. – 1912. – № 19. – С. 24-50.

Чернявский В. Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом в Москве / В. Чернявский // Вера и Жизнь. – 1912. – № 20. – С. 25-40.


Чернявский В. Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом в Москве / В. Чернявский // Вера и Жизнь. – 1912. – № 22. – С. 41-49.

Чернявский В. Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с алкоголизмом в Москве / В. Чернявский // Вера и Жизнь. – 1912. – № 23. – С. 64-77.

Ярушевич Б. Роль мирян в управлении церковным имуществом (историко-канонический очерк) / Б. Ярушевич // Вера и Жизнь. – 1914. – № 14-15. – С. 46-60.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825