DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.102039

МОДУСИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КРЕМЕНЕВОЇ ІНДУСТРІЇ ЕТАПУ В1

Д. В. Кіосак

Анотація


В роботі розглянуто мінливість локальних проявів обробки кременю Трипілля етапу В1 у світлі теоретичного концепту “модусів” кременевої індустрії. Виокремлено два таких “модуси” та запропоновано інтерпретувати їх у соціально-економічному аспекті – як відображення різних рівнів організації виготовлення знарядь праці – рівня самозабезпечення потреб окремого домогосподарства та надобщинного рівня спеціалізованого професійного розщеплення кременю.

Ключові слова


історія; археологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Belanovskaya, T. D., 1957. TripolskoeposelenieKrasnostavka [Trypillian settlement of Krasnostavka]. KratkiesoobshcheniyaInstitutaistoriimaterialnoykultury [Short messages of Institute of history of material culture], 69, s. 31-39.

Bibikov, S. N., 1966.Drevniekremnevyevyrabotki v srednemPodnestrove [Ancient silicon developments on average Podnestrove]. V: SbronikNarodnihoMuzea v Praze. T. XX. 60 - J. Neustupny.

Burdo, N. B., 2013. K voprosuobinterpretatsiiuglublennykhobektovnaposeleniyakhtripolskoykultury [To a question of interpretation of profound objects on settlements of Trypillian culture]. RevistaArheologică, IX-1.

Burdo, N. B., 2008.Kremenevaindustriiapam’iatoktrypilskoikulturynaserednomuDnistri (zamaterialamykoletsiiNaukovykhfondiv z rozvidokSerednodnistrovskoiekspedytsii 1964-1970 rr.) [The silicon industry of monuments of Trypillian culture on Central Dniester (on materials of collections of Scientific funds from investigations of the Average and Dniester expedition of 1964-1970)].Arkheolohiia [Archeology], 4, s. 3-8.

Burdo, N. B., 2015.Mestopamyatnikovsabatinovskogotipa v strukturekulturnogokompleksaKukuten-Tripole [The place of monuments of sabatinovsky type in structure of a cultural complex of Kukuten-Tripolye].MaterialypoarkheologiiSevernogoPrichernomorya [Materials on archeology of Northern Black Sea Coast], 13, s. 11-26.

Burdo, N. B., 2004. Sabatynivka I. V: Novokhatko, L. M., red. Entsyklopediiatrypilskoitsyvilizatsii[Encyclopedia of a Trypillian civilization.]. K.: Ukrpolihrafmedia. T. 2.

Dzneladze, O., 2012. Ornamentatsiiatrypilskoikeramiky, znaky ta yikhbloky v yiiskhemakh (zapam’iatkamysabatynivskohotypu) [Figuration of Trypillian ceramics, signs and their blocks in its schemes (behind monuments of sabatinovskyi type)]. V: Otroshchenko, V. V., red. ZemledeltsyiskotovodyDrevneyYevropy (Problemy, novyeotkrytiya, gipotezy). Dopolnennoeizdanie [Farmers and cattle-farmers of Ancient Europe (Problem, new opening, hypotheses). The added edition]. K.-SPb.: IA NANU, IIMK RAN.

Dobrovolskyi, A. V., 1952. PersheSabatynivskeposelennia [First Sabatinskyi settlement]. V: Arkheolohichnipamiatky URSR [Archaeological monuments of the USSR]. T. 4.

Kiosak, D. V., Peresunchak, O. S., Lytvynchuk,Iu. M., 2013. Kamiane-Zavallia 1 - trypilskeposelenniaetapu V1 napivnochiOdeshchyny. [Kamiane-Zavallia 1 - the Trypillian settlement of the stage B1 in the north of Odesa region]. V:Nemchenko,Y. V., red. DrevneePrichernomore [Ancient Black Sea Coast]. Odessa: FOP Frydman.

Kolesnik A. V. 2003.SredniypaleolitDonbassa [Middle Paleolithic of Donbass]. Donetsk: Lebed.

Passek, T. S., 1952. ItogirabotTripolskoy (Dnestrovskoy) ekspeditsii [Results of works of the Trypillian (Dniester) expedition]. KratkiesoobshcheniyaInstitutaistoriimaterialnoykultury [Short messages of Institute of history of material culture], XLV.

Passek, T. S. 1961. Rannezemledelcheskie (tripolskie) plemenaPodnestrovya [Early agricultural (Trypillian) tribes Podnestrovya]. Moskva: IzdatelstvoAkademiinauk SSSR.

Peresunchak, O. S., 2013.Pamiatkyarkheologіi v cerednіitechіi r. PіvdennyiBuh [Archeology monuments on average current of river Southern Buh]. V: Mezhdunarodnayakonferentsiya «PrirodnayasredaChernomorskogoregionazaposlednie 30 tysyach let: otproshlogo k prognozirovaniyubudushchego» [The international conference "The environment of the Black Sea region for the last 30 thousand years: of the past to forecasting of the future"].Odessa: Odesskiynatsionalnyyuniversitetimeni I. I.Mechnikova

Peresunchak, O. S., 2012. PamiatkiarkheologiiHaivoronshchyny [Monuments of archeology of Gaivoron region]. V: Materіaly ІV oblasnykhkraieznavchykhKutsenkіvskykhchytan [Materials IV of regional local history Kutsenko's readings]. Kіrovograd: FOP Lisenko V. F.

Peresunchak, S. O., 2012.NovіtripіlskіposelennyanaPіvdennomuBuzі [New Trypillian settlements on the Southern Buh]. V:Otroshchenko, V. V., red. ZemledeltsyiskotovodyDrevneyYevropy. Problemy, novyeotkrytiya, gipotezy (dopolnennoeizdanie) [Farmers and cattle-farmers of Ancient Europe (Problem, new opening, hypotheses). The added edition].K.-SPb.: FOP Korvіn-Pіotrovskiy A.O.

Petrun, V. F., 2004.Vykorystanniamineralnoisyrovynynaselenniamtrypilskoikultury [Uses of mineral raw materials by the population of Trypillian culture]. V:Videiko, M. Iu.,Burdo, N. B.,red.Entsyklopediiatrypilskoitsyvilizatsii [Encyclopedia of a Trypillian civilization.]. T.1

Popova, T. A., 1980.Kremneobrabatyvayushcheeproizvodstvotripolskikhplemen (pomaterialamposeleniyaPolivanovYar) [The production processing flint of Trypillian tribes (on materials of the settlement of PolivanovYar)]. V: Artemenko, I. I., red. Pervobytnayaarkheologiya - poiskiinakhodki [Primitive archeology - searches and finds]. Kiev: Naukovadumka.

Popova, T. A. 2003. MnogosloynoeposeleniePolivanovYar. K evolyutsiitripolskoykultury v SrednemPodnestrove [Multilayered settlement of PolivanovYar. To evolution of Trypillian culture on average Podnestrove]. Sankt-Peterburg: MAE RAN.

Radomskyi, I. S., 2015. Kamianyiinventar z poselenniaOzheve-ostrivzamaterialamydoslidzhen 2013 r [Stone stock of the settlement Ozhevo-ostriv on materials of researches of 2013.]. KamianadobaUkrainy [Stone Age of Ukraine], 16, s. 225-237.

Skakun, N. N. 2006. Orudiyatrudaikhozyaystvodrevnezemledelcheskikhplemen Yugo-VostochnoyYevropy v epokhueneolita [Instruments of labor and economy of ancient agricultural tribes of Southeast Europe during an era of an eneolit]. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya.

Subbotin, L. V. 1983. PamyatnikikulturyGumelnitsayugo-zapadaUkrainy [Monuments of culture of Gumelnitsa of the southwest of Ukraine]. K.: Naukovadumka.

Tsvek, Ye. V., 1980.TripolskieposeleniyaBugo-Dneprovskogomezhdurechya (k voprosu o vostochnomarealekulturyKukuteni-Tripolya) [Trypillian settlements of Bugo-Dneprovsky Entre Rios (to a question of east area of culture of Kukuteni-Tripolya)]. V: Artemenko, I. I., red. Pervobytnayaarkheologiya - poiskiinakhodki [Primitive archeology: searches and finds]. Kiev: Naukovadumka.

Tsvek, O. V., 2004. Berezivka (Berezivska HES). V:Novokhatko, L. M., red. Entsyklopediiatrypilskoitsyvilizatsii [Encyclopedia of a Trypillian civilization.].K.: Ukrpolihrafmedia. T. 2

Tsvek, O. V, 1999. Novi doslidzhenniabahatosharovohoposelenniaskhidnotrypilskoikulturyBerezivkanaPivdennomuBuzi [New researches of the multilayered settlement of East Trypillian culture Berezivka on the Southern Bugh]. V: Arkheolohichnividkryttia v Ukraini 1997-1998 rr [Archaeological opening in Ukraine 1997-1998 – 1999.].

Tsvek, O. V., 1999. Strukturaskhidnotrypilskoikultury [Structure of East Trypillian culture]. Arkheolohiia [Archeology], 3, s.28-40.

Tsybeskov, V. P.,1971. NekotoryeitogiissledovaniyaBerezovskogoposeleniya [Some results of a research of Berezovskasettlement]. MaterialyiissledovaniyapoarkheologiiSevernogoPrichernomorya [Materials and researches on archeology of Northern Black Sea Coast], 7, s. 182-192.

Chernysh, Ye. K., 1962. K istoriinaseleniyaeneoliticheskogovremeni v SrednemPridnestrove [To history of the population of eneolitichesky time on average Transnistria]. V: Materialyiissledovaniyapoarkheologii SSSR [Materials and researches on archeology of the USSR]. T. 102.

Chernysh, Ye. K., 1967. Tripolskiemasterskiepoobrabotkekremnya [Trypillian workshops on flint processing]. KratkiesoobshcheniyaInstitutaarkheologii AN SSSR [Short messages of Institute of archeology of Academy of Sciences of the USSR], 111, s. 60-66.

Shydlovskyi, P. S., Sliesarev,Ie. S., 2015. Tekhnolohichniosoblyvostikrem’ianohokompleksurannotrypilskohoposelenniaBernashivka I [Technological features of a silicon complex early Trypillian settlement of Bernashovka I]. KamianadobaUkrainy[Stone Age of Ukraine], 16, s.204-224.

Engovatova, A. V., 1993. Kremnevayaindustriyatripolskoykultury (pomaterialampamyatnikovDnestro-Dneprovskogomezhdurechya) [The silicon industry of Trypillian culture (on materials of monuments of Dnestr and DneproEntre Rios)].Moskva: avtoref. dis. k.i.n.

Binford, L. R., 1966. A Preliminary Analysis of Functional Variability in the Mousterian of LevalloisFacies. American anthropologist, 68(2), Р. 238-295.

Bordes, F., 1953.Essaie de classification des industries moustériennes. Bulletin de la SociétéPréhistoriqueFrançaise, 50, Р. 457-466.

Boric, D., 2015. The End of the Vinča World: Modelling the Neolithic to Copper Age Transition and the Notion of Archaeological Culture. In: Hansen, S.,ed., Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to 4th Millennium BC. International Workshop Budapest 2012. Bonn.

Chapman, J., Higham, T.F., Slavchev, V., 2006. The Social Context of the Emergence, Development and Abandonment of the Varna Cemetery, Bulgaria. European Journal of Archaeology, 9 (2), P. 159-183.

Domboroczki, L., Kaczanowska, M., Kozlowski, J., 2010. The Neolithic Settlement of Tiszaszolos- Domahaza-Puszta and the Question of the Northern Spread of the Koros. AttidellaSocietaPreistoria a ProtostoriaRegione Friuli-Venezia Guilia, XVII, P. 101-155.

Hansen, S., Toderas, M., Reingruber, A., 2012.Pietrelean der UnterenDonau. Berichtuber die AusgrabungimSommer 2011. Eurasia Antiqua, 18, P. 1-68.

Higham, T.F., Chapman, J., Slavchev, V., 2008. New AMS radiocarbon dates for the Varna Eneolithiccemetry, Bulgarian Black Sea coast.ActaMuseiVarnaensis, VI, P. 95-114.

Higham, T.F., Chapman, J., Slavchev, V., 2007. New perspectives on the Varna cemetery (Bulgaria) – AMS dates and social implications. Antiquity, 81, P. 640-654.

Jelinek, A., 1976. Form, Function, and Style in Lithic Analysis. In: Griffin, J., Cleland,C., ed. Cultural Change and Continuity: Essays in Honor of James Bennett Griffin. New York: Academic Press.

Jelinek, A. J., 1988. Technology, typology and culture in the Middle Paleolithic. In: Dibble,H., Montet-White, A., ed. Upper Pleistocene prehistory of Western Eurasia. New York –London –Toronto: Academic Press Inc.

Kiosak, D., 2009. The Flint Inventory of the Sabatynivka 1 site (Trypillja B1). In: Drasovean, F., ed.Ten Years After: the Neolithic of Balkans as uncovered by the Last Decade of Research. Timisoara. P. 275-288.

Klimscha, F., 2007. Die Verbreitung und DatierungkupferzeitlicherSilexbeile in Südosteuropa. Germania, Т. 85, P. 275-305.

Klimscha, F., 2014. Power and Prestige in the Copper Age of the Lower Danube. In: Ştefan,C.E., ed.Studiiprivindpreistoriasud-estuluiEuropei. Volume dedicatmemorieilui Mihai Simon. Braila: Istros. 85.

Klimscha, F., 2010. Production and use of flint and ground-stone axes at MăguraGorgana near Pietrele, Giurgiu County, Romania. Lithics: the Journal of the Lithic Studies Society, 31, P. 55-67.

Manolakakis, L., 2008. Le mobilier en silextaille des tombes de Varna 1. ActaMuseiVarnaensis, VI, P. 115-136.

Mateva, B., 2011. Exploiting Flint Deposits in Northeastern Bulgaria in the Chalcolithic. In: Mills, S., Mirea. P., ed.,Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions. Proceedings of the International conference. Alexandria, 3-5 November 2010.Bucuresti: Renaissance.

Pelegrin J., 2012.Conférenceinaugurale :Grandes lames de l’Europenéolithique et alentour / J. Pelegrin. In: Marquet, J.-C., Verjux,C., ed.,L’Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes lames en silexdanstoutel’Europe. Actes de la table-rondeinternationale, Tours (Indre-et-Loire, France), vendredi 7 Septembre 2007. Paris: ARCHEA/FERACF.

Pelegrin, J., 2006. Long blade technology in the Old World: an experimental approach and some archaeological results. In: Apel, J.,Knutsson, K., ed.,Skilled Production and Social Reproduction. Aspects on Traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24, 2003. Uppsala: SAU Stone studies.

Rassamakin, Y., 2012. Absolute chronology of Ukrainian Tripolian settlements. In: Menotti, F. and Korvin-Piotrovsky, A., ed. The Tripolie culture giantsettlements in Ukraine. Formation, Development and Decline. Oxford and Oakville: Oxbow books.

Reingruber, A., 2009. Depending on14C data: Chronological frameworks in the Neolithic and Сhalcolithic of Southeastern Europe. Radiocarbon, 51. 2, P. 751-770.

Sirakov, N., 2002. Flint artefacts in prehistoric grave-good assemblages from the Durankulak necropolis. In: Todorova, H., ed.Durankulak, Band II. Die PrähistorishenGräberfelder. Teil 1. Sofia: DeutschesArchäologischesInstitut.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белановская Т. Д. Трипольское поселение Красноставка / Т. Д. Белановская // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – 1957. – Вып. 69. – С. 31-39.

Бибиков С. Н. Древние кремневые выработки в среднем Поднестровье / С. Н. Бибиков // Sbronik Narodniho Muzea v Praze. – 1966. – Т. XX. 60 - J. Neustupny. – С. 3-6.

Бурдо Н. Б. К вопросу об интерпретации углубленных объектов на поселениях трипольской культуры / Н. Б. Бурдо // Revista Arheologică, s.n. – 2013. – Т. IX-1. – С. 48-53.

Бурдо Н. Б. Кременева індустрія пам’яток трипільської культури на середньому Дністрі (за матеріалами колецій Наукових фондів з розвідок Середньодністровської експедиції 1964-1970 рр.) / Н. Б. Бурдо // Археологія. – 2008. – №. 4. – С. 3-8.

Бурдо Н. Б. Место памятников сабатиновского типа в структуре культурного комплекса Кукутень-Триполье / Н. Б. Бурдо // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – 2015. – Т. 13. – С. 11-26.

Бурдо Н. Б. Сабатинівка І / Н. Б. Бурдо // Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. 2 / Ред. Л. М. Новохатько. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – С. 457-458.

Дзнеладзе О. Орнаментація трипільської кераміки, знаки та їх блоки в її схемах (за пам’ятками сабатинівського типу) / О. С. Дзнеладзе // Земледельцы и скотоводы Древней Европы (Проблемы, новые открытия, гипотезы. Дополненное издание / Ред. В. В. Отрощенко, та ін. – К.-СПб.: ИА НАНУ, ИИМК РАН, 2012. – С. 44-52.

Добровольський А. В. Перше Сабатинівське поселення / А. В. Добровольський // Археологічні пам’ятки УРСР. – 1952. – Т. 4. – С. 78-83.

Кіосак Д. В. Кам’яне-Завалля 1 - трипільське поселення етапу В1 на півночі Одещини / Д. В. Кіосак, О. С. Пересунчак, Ю. М. Литвинчук // Древнее Причерноморье / Ред. И. В. Немченко. – Одесса: ФОП Фридман, 2013. – С. 295-299.

Колесник А. В. Средний палеолит Донбасса / А. В. Колесник. – Донецк: Лебедь, 2003. – 294 с.

Пассек Т. С. Итоги работ Трипольской (Днестровской) экспедиции / Т. С. Пассек // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – 1952. – Вып. XLV. – С. 3-18.

Пассек Т. С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья / Т. С. Пассек. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1961. 248 с.

Пересунчак О. С. Пам’ятки археології в cередній течії р. Південний Буг / О. С. Пересунчак // Международная конференция «Природная среда Черноморского региона за последние 30 тысяч лет: от прошлого к прогнозированию будущего». – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И.Мечникова, 2013. – С. 78-84.

Пересунчак О. С. Пам’ятки археології Гайворонщини / О. С. Пересунчак // Матеріали ІV обласних краєзнавчих Куценківських читань. – Кіровоград: ФОП Лисенко В. Ф., 2012. – С. 71-79.

Пересунчак С. О. Нові трипільські поселення на Південному  Бузі / С. О. Пересунчак // Земледельцы и скотоводы Древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы (дополненное издание) / Ред. В. В. Отрощенко. – К.-СПб.: ФОП Корвін-Піотровський А.О., 2012. – С. 149-159.

Петрунь В. Ф. Використання мінеральної сировини населенням трипільської культури / В. Ф. Петрунь // Енциклопедія трипільської цивілізації. Т.1 / Ред. М.Ю. Відейко та Н. Б. Бурдо. – К.: ЗАТ Петроімпекс, 2004. – С. 199-216.

Попова Т. А. Кремнеобрабатывающее производство трипольских племен (по материалам поселения Поливанов Яр) / Т. А. Попова // Первобытная археология - поиски и находки / Ред. И. И. Артеменко. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 145-163.

Попова Т. А. Многослойное поселение Поливанов Яр. К эволюции трипольской культуры в Среднем Поднестровье / Т. А. Попова. – Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2003. – 240 с.

Радомський І. С. Кам’яний інвентар з поселення Ожевеострів за матеріалами досліджень 2013 р. / І. С. Радомський // Кам’яна доба України. – 2015. – Т. 16. – С. 225-237.

Скакун Н. Н. Орудия труда и хозяйство древнеземледельческих племен Юго-Восточной Европы в эпоху энеолита / Н. Н. Скакун. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2006. – 224 с.

Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница юго-запада Украины / Л. В. Субботин. – К.: Наукова думка, 1983. – 136 с.

Цвек Е. В. Трипольские поселения Буго-Днепровского междуречья (к вопросу о восточном ареале культуры Кукутени-Триполья) / Е. В. Цвек // Первобытная археология: поиски и находки / Ред. И. И. Артеменко. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 163-185.

Цвек О. В. Березівка (Березівська ГЕС) / О. В. Цвек // Енциклопедія трипільської цивілізації. Т. 2 / Ред. Л. М. Новохатько. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – С. 38-39.

Цвек О. В. Нові дослідження багатошарового поселення східнотрипільської культури Березівка на Південному Бузі / О. В. Цвек // Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр. – 1999. – С. 51-53.

Цвек О. В. Структура східнотрипільської культури / О. В. Цвек // Археологія. – 1999. – Т. 3. – С. 28-40.

Цыбесков В. П. Некоторые итоги исследования Березовского поселения / В. П. Цыбесков // Материалы и исследования по археологии Северного Причерноморья. – 1971. – Т. 7. – С. 182-192.

Черныш Е. К. К истории населения энеолитического времени в Среднем Приднестровье / Е. К. Черныш // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1962. – Т. 102. – С. 5-85.

Черныш Е. К. Трипольские мастерские по обработке кремня / Е. К. Черныш // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – 1967. – Вып. 111. – С. 60-66.

Шидловський П. С. Технологічні особливості крем’яного комплексу ранньотрипільського поселення Бернашівка І / П. С. Шидловський, Є. С. Слєсарев // Кам’яна доба України. – 2015. – Т. 16. – С. 204-224.

Энговатова А. В. Кремневая индустрия трипольской культуры (по материалам памятников Днестро-Днепровского междуречья) / А. В. Энговатова. – Москва: автореф. дис. к.и.н., 1993. 18 с.

Binford L. R. A Preliminary Analysis of Functional Variability in the Mousterian of Levallois Facies / L. R. Binford, S.R. Binford // American anthropologist. – 1966. – Т. 68(2). – Р. 238-295.

Bordes F. Essaie de classification des industries moustériennes / F. Bordes // Bulletin de la Société Préhistorique Française. – 1953. – Т. 50. – Р. 457-466.

Boric D. The End of the Vinča World: Modelling the Neolithic to Copper Age Transition and the Notion of Archaeological Culture / D. Borić // Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Chronologies and Technologies from the 6th to 4th Millennium BC. International Workshop Budapest 2012 / Ed. S. Hansen, et al. – Bonn: 2015. – P. 157-217.

Chapman J. The Social Context of the Emergence, Development and Abandonment of the Varna Cemetery, Bulgaria / J. Chapman, T.F. Higham, V. Slavchev et al. // European Journal of Archaeology. – 2006. – Т. 9 (2). – P. 159-183.

Domboroczki, L. The Neolithic Settlement of Tiszaszolos-Domahaza-Puszta and the Question of the Northern Spread of the Koros Culture / L. Domboroczki, M. Kaczanowska, J. Kozlowski // Atti della Societa Preistoria a Protostoria Regione Friuli-Venezia Guilia. – 2010. – Т. XVII. – P. 101-155.

Hansen S. Pietrele an der Unteren Donau. Bericht uber die Ausgrabung im Sommer 2011 / S. Hansen, M. Toderas, A. Reingruber et al. // Eurasia Antiqua. – 2012. – Т. 18. – P. 1-68.

Higham T.F. New AMS radiocarbon dates for the Varna Eneolithic cemetry, Bulgarian Black Sea coast / T. F. Higham, J. Chapman, V. Slavchev et al. // Acta Musei Varnaensis. – 2008. – Т. VI. – P. 95-114.

Higham T. New perspectives on the Varna cemetery (Bulgaria) – AMS dates and social implications / T. F. Higham, J. Chapman, V. Slavchev et al. // Antiquity. – 2007. – Т. 81. – P. 640-654.

Jelinek A. Form, Function, and Style in Lithic Analysis / A. Jelinek // Cultural Change and Continuity: Essays in Honor of James  Bennett Griffin / Ed. J. Griffin and C. Cleland. – New York: Academic Press, 1976. – P. 235-246.

Jelinek A. J. Technology, typology and culture in the Middle Paleolithic / A. J. Jelinek // Upper Pleistocene prehistory of Western Eurasia / Ed. H. Dibble and A. Montet-White. – New York –London –Toronto: Academic Press Inc, 1988. – P. 199-212.


Kiosak D. The Flint Inventory of the Sabatynivka 1 site (Trypillja B1) / D. Kiosak // Ten Years After: the Neolithic of Balkans as uncovered by the Last Decade of Research / Ed. F. Drasovean. – Timisoara: 2009. – P. 275-288.

Klimscha F. Die Verbreitung und Datierung kupferzeitlicher Silexbeile in Südosteuropa / F. Klimscha // Germania. – 2007. – Т. 85. – P. 275-305.

Klimscha F. Power and Prestige in the Copper Age of the Lower Danube / F. Klimscha // Studii privind preistoria sud-estului Europei. Volume dedicat memoriei lui Mihai Simon / Ed. C.E. Ştefan, et al. – Braila: Istros, 2014. – 85. – P. 131-168.

Klimscha F. Production and use of flint and ground-stone axes at Măgura Gorgana near Pietrele, Giurgiu County, Romania. / F. Klimscha // Lithics: the Journal of the Lithic Studies Society. – 2010. – Т. 31. – P. 55-67.

Manolakakis L. Le mobilier en silex taille des tombes de Varna 1 / L. Manolakakis // Acta Musei Varnaensis. – 2008. – Т. VI. – P. 115-136.

Mateva B. Exploiting Flint Deposits in Northeastern Bulgaria in the Chalcolithic / B. Mateva // Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes And Human-Environment Interactions. Proceedings of the International conference, Alexandria, 3-5 November 2010 / Ed. S. Mills and P. Mirea. – Bucuresti: Renaissance, 2011. – P. 173-178.

Pelegrin J. Conférence inaugurale : Grandes lames de l’Europe néolithique et alentour / J. Pelegrin // L’Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes lames en silex dans toute l’Europe. Actes de la table-ronde internationale, Tours (Indre-et-Loire, France), vendredi 7 Septembre 2007 / Ed. J.-C. Marquetand C. Verjux. – Paris: ARCHEA/FERACF, 2012. – P. 15-44.

Pelegrin J. Long blade technology in the Old World: an experimental approach and some archaeological results / J. Pelegrin // Skilled Production and Social Reproduction. Aspects on Traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24, 2003 / Ed. J. Apel and K. Knutsson. – Uppsala: SAU Stone studies, 2006. – P. 37-68.

Rassamakin Y. Absolute chronology of Ukrainian Tripolian settlements / Y. Rassamakin // The Tripolie culture giantsettlements in Ukraine. Formation, Development and Decline / Ed. F. Menotti and A. Korvin-Piotrovsky. – Oxford and Oakville: Oxbow books, 2012. – P. 19-69.

Reingruber A. Depending on14C data: Chronological frameworks in the Neolithic and Сhalcolithic of Southeastern Europe / A. Reingruber, L. Thissen // Radiocarbon. – 2009. – Т. 51. 2. – P. 751-770.

Sirakov N. Flint artefacts in prehistoric grave-good assemblages from the Durankulak necropolis / N. Sirakov // Durankulak, Band II. Die Prähistorishen Gräberfelder. Teil 1 / Ed. H. Todorova. – Sofia: Deutsches Archäologisches Institut, 2002. – P. 213-246.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825