DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.102030

КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ)

В. О. Грушецька

Анотація


КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ)

Ключові слова


історія; етнологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Naumenko, V. Ye. red., 2012. Bakhchisaraynastarinnykhotkrytkakh :katalogvystavki (Bakhchisaray 17 oktyabrya – 17 noyabrya 2012 g.). [Bakhchisaray on ancient cards: the exhibition catalog (Bakhchisaray on October 17 – on November 17, 2012)] Bakhchisaray :Bakhchisarayskiyistoriko-kulturnyyzapovednik.

Beym, S. 1862. Pamyat o Chufut-Kale. [Memory of Chufut-Kale]Odessa

Bekirova, G.SpravedlivyyrazboynikAlim. Yubileylegendarnogofilma.[Fair robber Alim. Anniversary of the legendary movie.] URL: http://ru.krymr.com/a/27906998.html [Accessed 10 September 2016].

Bodaninskiy, U. A., 2004. Arkheologicheskoeietnograficheskoeizucheniekrymskikhtatar. [Archaeological and ethnographic studying of the Crimean Tatars] V: Aradzhioni, M. A., Gertsen, A. G., red. KhrestomatiyapoetnicheskoyistoriiitraditsionnoykulturestarozhilcheskogonaseleniyaKryma.[ Anthology of ethnic history and traditional culture of old inhabitants of the population of the Crimea] Simferopol: Tavriya-Plyus. Ch. 1

Bolat, Yu. 1938. AlimAzamatoglu (Alimfolklordavedokumentlerde). Edebiyatvekultura, 10-11, s.9-17.

Voroponov, F., 1888. Sredikrymskikhtatar.[ Among the Crimean Tatars]VestnikYevropy [Bulletin of Europe]. T.2(kniga3).

Hrushetska, V.O. 2015. Holovnyiubir «fes» yak nevidiemnachastynatradytsiinohokostiumukrymskykhtatar, karaimiv ta krymchakiv (XIX – pochatok XX st.).[Headdress Fes as an integral part of a traditional suit of the Crimean Tatars, Karaites and Krymchaks (XIX – the beginning of the 20th centuries)]Etnichnakultura v hlobalizovanomusviti :zb. nauk. pratsTretoi ta ChetvertoiMizhnarodnykhnaukovykhkonferentsiistudentiv, aspirantiv ta molodykhvchenykh. Odesa :Odeskyinatsionalnyiuniversytetimeni I. I. Mechnykova. S. 39-50

Hrushetska, V. O., 2014. Tradytsiinyikostiumkrymskykhtatar u naukoviispadshchyni U. A. Bodaninskoho.[ Traditional suit of the Crimean Tatars in scientific heritage to V. A. Bodaninsky]NaukovyivisnykSkhidnoievropeiskohonatsionalnohouniversytetuimeniLesiUkrainky. Seriia: Istorychninauky, 7(284), s. 152-157

DA ARK. F. R. 460 NarodnyykomissariatrobochekrestyanskoyinspektsiiKr. ASSR.[ National commissariat of Workers' and Peasants' inspection Kr. ASSR ] Op. 1. Spr. 1634. SpisoksotrudnikovVtoroygosudarstvennoykinofabriki VUFKU v g. Yalte :Kh. Emir-zade, A. Karashayskaya, U. Bodaninskiyi dr. posostoyaniyuna 16 aprelya 1926 g. Ark. 78-81 zv.

I[sakovich], S. I. 1893. Dvaslova o karaimakhpopovodukaraimskoykomnaty g-zhi R. I. Isaakovich. [Two words about Karaites concerning the Karaite room of Madam R. I. Isaakovich]VystavkaKrymskogogornogokluba. [Exhibition of the Crimean mountain club]Odessa

Demidov, A. N. 1853. Puteshestvie v YuzhnuyuRossiyuiKrym, cherezVengriyu, ValakhiyuiMoldaviyu, sovershennoe v 1837 godu. [Travel to the Southern Russia and the Crimea, through Hungary, Walachia and Moldova, made in 1837] Moskva.

Ursu, D. P.gl. red. isost., 1999. Deyatelikrymskotatarskoykultury (1921–1944 gg.) :Bibliograficheskiyslovar. [Figures of the Crimean Tatar culture (1921-1944): Bibliographic dictionary] Simferopol:Dolya.

Zheltukhina, O. A.2003. Krymskietatary v 19 – nachale 20 vv. :putevoditelpoetnograficheskomuotdelumuzeyaistoriiikulturykrymskikhtatar BIKZ.[ The Crimean Tatars in 19 – the beginning of 20 centuries: guide to ethnographic department of the museum of history and culture of the Crimean Tatars of BIKZ]Simferopol: Domino

Zheltukhina, O. A., 2001. Natsionalnayaodezhdakrymskikhtatar v XIX – XX vv..[ National clothes of the Crimean Tatars in the XIX-XX centuries.]V Dmitrievskiechteniya :IstoriyaKryma : fakty, dokumenty, kollektsii, literaturovedenie, memuary : sb. nauch. st.Yalta : YaGOILM, s. 22-29.

Zagryatskayte, A., 2004. Naslediekaraimskogonaroda v ekspozitsiiifondakhTrakayskogoistoricheskogomuzeya.[ Heritage of the Karaite people in an exposition and funds of the Trakaysky historical museum] V: Abkovich, M., Yankovskiy, G., red. Karaj kiunlari. Naslediekaraimov v sovremennoyYevrope.[ Karaj kiunlari. Heritage of Karaites in modern Europe]Wroclaw: Bitik. S.204-221.

Zmerzliy, B. V., 2006. Rozvitoknatsіonalnogokіnomistetstva ta kіnofіkatsіїkrimskikhtatar u 1920-1930-kh pp.[Development of national motion picture art and kinofikation of the Crimean Tatars in the 1920-1930th pp.]KulturanarodovPrichernomorya [Culture of the people of Black Sea Coast], 85, s.105-108.

Kachioni, S. A. 1917. V debryakhKryma [In a jungle of the Crimea]. Petrograd: Izd-vo T-va A. S. Suvorina «Novoevremya»

Kerimov, I. A., 2000. «Alim» romanynynavtorlygyakkyndabazykaydlar. Yanydyunya, 44, 4 noyabrya.

Kerimova, S. 2002. Stranitsyistoriikrymskotatarskogodovoennogoteatraidramaturgii[ Pages of history of the Crimean Tatar pre-war theater and dramatic art]. Simferopol: Dolya

Kolli, L., 1905. PodlinnyyportretAlima[Original portrait of Alim].ITUAK, 38, s. 48-57.

Kuftin, B. A., 1925. YuzhnoberezhnyetataryKryma.[ South careful Tatars of the Crimea]Krym [Crimea], 1, s. 22-31.

Markov, Ye. L. 1884. OcherkiKryma :Kartinykrymskoyzhizni, istoriiiprirody.[ Sketches of the Crimea pictures Crimean life, history and nature]Izd. 2-e. SPb.; M. : tip. T-va M. O. Volf.

Musaeva, U. K. 2007. Narodnyyuchitel :dokumentalnyyocherkdeyatelnostivydayushchegosyakrymskotatarskogoprosvetitelya U. Bodaninskogo[National teacher: documentary sketch of activity of the outstanding Crimean Tatar educator U. Bodaninsky]. Simferopol: SGT.

Vishnevskaya, Ye. B. red., 2003.PeyzazhiidostoprimechatelnostiKryma v risunkakhKarloBossoli.[ Landscapes and sights of the Crimea in Carlo Bossoli's drawings] K.: Mystetstvo

Polkanov, Yu.ekovayaprogrammaspektaklya o narodnomgeroeKrymarazboynikeAlime.[ Century program of a performance about the national hero of the Crimea robber Alim] Karai-artisty. Etno-kulturnyytsentr Kale[Calais ethnocultural center]. URL: http://kale.at.ua/publ/teatralnaja_zhizn_karai_artisty/4-1-0-38 [Accessed 10 September 2016].

Polkanova, A. Yu., 2012.Karaimskayakrasavitsa XIX – nachala XX veka.[ The Karaite beauty of XIX – the beginning of the 20th century]KulturanarodovPrichernomorya[Culture of the people of Black Sea Coast], 228, s.141-145.

Polkanova, A. Yu., 2014. Poslovitsyipogovorkikrymskikhkaraimov (karaev) – vazhnyyistochnikrekonstruktsiietapovrazvitiyaetnokultury [Proverbs and sayings of the Crimean Karaites– an important source of reconstruction of stages of development of ethnoculture].NaukovіpratsііstorychnohofakultetuZaporіzkohonatsіonalnohounіversitetu, 39, s.184-189.

Popov, N. A. 1895. Alim – krymskiyrazboynik [Alim is the Crimean robber]. SPb.:Tipografiya V. V. Komarova.

Pochtovayakartochka :tatarka-devushka [Postcard: Tatar girl], [posle 1908]. Stokgolm:akts. O-vo «Granberg».

Radde, G., 2005. Krymskietatary [Crimean Tatars]. V: Aradzhioni, M. A., Gertsen, A. G., avt.-sost.Krymskietatary :Khrestomatiyapoetnicheskoyistoriiitraditsionnoyculture [Crimean Tatars: Anthology of ethnic history and traditional culture]. Simferopol: Dolya. S.397-401

RazboynikAlim [Robber Alim]. Karaimskayazhizn [Karaite life], 1931, 12(may), s.3-9.

Raffe, O.-D.-M.Litografiya. Intererzhilishchakrymskikhtatar [Lithograph. Interior of the dwelling of the Crimean Tatars.]. 21 oktyabrya 1837 g.URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-027.jpg[Accessed 15 September 2015]

Raffe, O.-D.-M. Litografiya. Karaimskayasemya [Karaite family]. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-011.jpg[Accessed 15 May 2015]

Raffe, O.-D.-M. Litografiya. KaraimyizFeodosii (Kaffa) [Karaites from Feodosiya]. 1oktyabrya 1837 g. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-021.jpg[Accessed 15 September 2015]

Raffe O.-D.-M. Litografiya. Semyakrymskikhtatar v puti [A family of the Crimean Tatars in way]. 15 avgusta 1837 g. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-006.jpg[Accessed 15 September 2015]

Roslavtseva, L. I. 2000.Odezhdakrymskikhtatarkontsa XVIII – nachala XX vv. :istoriko-etnograficheskoeissledovanie [Clothes of the Crimean Tatars of the end XVIII – the beginning of the 20th centuries: historical and ethnographic research.].M.: Nauka.

Seityagyaeva, T. R., 2004. AlimAzamatoglu v romane Yu. Bolata «Alim» i v romane N. A. Popova «Alim – krymskiyrazboynik» [AlimAzamatOglu in Yu. Bolat's novel "Alim" and in N. A. Popov's novel "Alim is the Crimean robber"]. UchenyezapiskiTavricheskogonatsionalnogouniversitetaim. V. I. Vernadskogo. Seriya: Filologiya. Sotsialnyekommunikatsii [Scientific notes of the Taurian national university of V. I. Vernadsky. Series: Philology. Social communications], 27(66, №3), s. 444-449.

Settarov, M. E., 2002. UseinBodaninskiy – issledovatelnarodovKryma [UseinBodaninsky is a researcher of the people of the Crimea]. Arkheologіia ta etnologіiaSkhіdnoiIevropy :materіaly і doslіdzhennia [Archeology and ethnology of Eastern Europe: materials and researches].Odesa :Druk. T.3, s.208-209.

Tipytatar :dedivnuk : [otkrytoepismo] [Types of Tatars: grandfather and grandson], 1914. Yalta :izd. DmitriyaNikolicha.

[Dombrovskiy], F. M.,2005. OcherkkhozyaystvennogobytatatarstepnoypolosyKryma [Sketch of economic life of Tatars of a steppe strip of the Crimea]. V: Aradzhioni, M. A., Gertsen, A. G., avt.-sost. Krymskietatary :Khrestomatiyapoetnicheskoyistoriiitraditsionnoy culture [Crimean Tatars: Anthology of ethnic history and traditional culture]. Simferopol: Dolya. s. 159-170.

Ferents-Sokolovskiy, F. V. 1928.Dolinaekho: Krymskayalegenda [Valley echo: Crimean legend]. M. :Vseros. soyuzpoetov.

Polkanov, Yu. A., Polkanova, A. Yu., Aliev, F. M.sost., 2004. Folklorkrymskikhkaraimov :karaylarnynulusbilgisi [Folklore of the Crimean Karaites]. Simferopol: Dolya

Fondy KRU BІKZ. «Dnevnik U. Bodaninskogo. Ekspeditsiyaiyun-avgust 1925 g.» [U. Bodaninsky's diary. Expedition June-August, 1925]. N/V 11763. 60 ark.

Fondy KRU BІKZ. Vіddіl «Іstorіia». Grupa «Metal». Priazhkapoiasnakrugla [polovyna] [Department "History". The Band "Metal". Round buckle belt [half]]. KN 935. Іnv. № M 112.

Fondy KRU BІKZ. Vіddіl «Іstorіia». Grupa «Tkanyny». Bezrukavka [Department "History". Group "Fabrics". Tank top.]. KN 287. Іnv. № T 194.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Kurtka [Department "History". Group "Fabrics". Jacket]. KN 269. Inv. № T 176.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Manzhety [dliazhinochoisukni] [The Department "History". Group "Fabrics". Cuff [women's dresses].]. KN 351. Inv. № T 242.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Manzhety [izzav’iazkamy; dliazhinochoisukni] [Department "History". Group "Fabrics". Cuffs [with ties; for women's dresses]]. KN 355. Inv. № T 246.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Suknia ["Department History". Group "Fabrics". Dress]. KN 275. Inv. № T 182.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Suknia ["Department History". Group "Fabrics". Dress]. KN 293. Inv. № T 200.

Khayali, R. I., 1997, 2007. DzhadidistskayareformaKrymskotatarskogonarodnogoteatra v kontse XIX – nachale XX stoletiya [Jadid reform of the Crimean Tatar folk theater at the end of XIX – the beginning of the XX century]. KulturanarodovPrichernomorya [Culture of the people of Black Sea Coast], 111, s.149-152.

Kaulbakh, B., Titmayer, E.red., 2005.KhudozhnikietnografVilgelmKizevetter (1811-1865) v Krymu [The artist and the ethnographer Wilhelm Kizevetter (1811-1865) in the Crimea]. K.: Vik.

Chepurina, P. Ya., Yelyashevich, B. S.Karaimskiebrachnyedogovory «shetary» [Karaite marriage contracts of "shetara"]. ITOIAE, 1(58), s. 181-195.

Shevlyakov, M., 1912.GordostKryma – razboynikAlim [Pride of the Crimea – the robber Alim]. Istoricheskiyvestnik [Historical bulletin], 5, s. 539-545.

Shishkina, O. P. 1848. ZametkiivospominaniyarusskoyputeshestvennitsypoRossii v 1845 godu [Notes and memoirs of the Russian traveler across Russia in 1845]. SPb.Ch. II.

Eminov, R. R., 2011. Pervyynatsionalnyymuzeykrymskikhtatar [First national museum of the Crimean Tatars]. Vostochnyyarkhiv [East archive], 2(24), s. 48-64.

Yazydzhylar ne yazalar. Ileri, 1930,7 (62), s. 14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахчисарай на старинных открытках : каталог выставки (Бахчисарай 17 октября – 17 ноября 2012 г.) / отв. ред. В. Е.Науменко. Бахчисарай : Бахчисарайский историко-культурный заповедник. 2012. 64 с.

 Бейм С. Память о Чуфут-Кале. Одесса, 1862. 444 с.

Бекирова Г. Справедливый разбойник Алим. Юбилей легендарного фильма. URL: http://ru.krymr.com/a/27906998.html (дата звернення 10.09.2016).

Боданинский У. А. Археологическое и этнографическое изучение крымских татар // Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре старожильческого населения Крыма / ред.-сост. М. А. Араджиони, А. Г. Герцен : в 2 ч. Симферополь : Таврия-Плюс, 2004. Ч. 1 : Мусульмане : крымские татары, крымские цыгане. С. 309-333.

Болат Ю. Алим Азамат огълу (Алим фольклорда ведокументлерде) // Эдебият ве культура. 1938. № 10-11. С. 9-17.

Воропонов Ф. Среди крымских татар // Вестник Европы. 1888. Т. 2. Кн. 3. С. 148–179.

Грушецька В. О. Головний убір «фес» як невід’ємна частина традиційного костюму кримських татар, караїмів та кримчаків (XIX – початок XX ст.) // Етнічна культура в глобалізованому світі : зб. наук. праць Третьої та Четвертої Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих  вчених. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. С. 39-50.

Грушецька В. О. Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У. А. Боданінського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. № 7 (284). С. 152-157.

ДА АРК. Ф. Р. 460 Народный комиссариат робоче-крестьянской инспекции Кр. АССР). Оп. 1. Спр. 1634. Список сотрудников Второй государственной кинофабрики ВУФКУ в г. Ялте : Х. Эмир-заде, А. Карашайская, У. Боданинский и др. по состоянию на 16 апреля 1926 г. Арк. 78-81 зв.

Два слова о караимах по поводу караимской комнаты г-жи Р. И. Исаакович / С. И[сакович] (авт.) ; Выставка Крымского горного клуба. Одесса, 1893. 15 с.


Демидов А. Н. Путешествие в Южную Россию и Крым, через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году. М., 1853. 545 с.

Деятели крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.) : Библиографический словарь / гл. ред. и сост. Д. П. Урсу. Симферополь : Доля, 1999. 240 с.

Желтухина О. А. Крымские татары в 19 – начале 20 вв. : путеводитель по этнографическому отделу музея истории и культуры крымских татар БИКЗ. Симферополь : Домино, 2003. 68 с.

Желтухина О. А. Национальная одежда крымских татар в XIX – XX вв. // V Дмитриевские чтения : История Крыма : факты, документы, коллекции, литературоведение, мемуары : сб. науч. ст. Ялта : ЯГОИЛМ, 2001. С. 22-29.

Загряцкайте А. Наследие караимского народа в экспозиции и фондах Тракайского исторического музея // Karaj kiunlari. Наследие караимов в современной Европе / ред. М. Абкович, Г. Янковский. Wroclaw : Bitiк, 2004. С. 204-221.

Змерзлий Б. В. Розвиток національного кіномистецтва та кінофікації кримських татар у 1920-1930-х pp. // Культура народов Причерноморья. 2006. № 85. C. 105-108.

Качиони С. А. В дебрях Крыма. Петроград : Изд-во Т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1917. – 609 с.

Керимов И. А. «Алим» романынынъ авторлыгъы акъкъында базы къайдлар // Янъы дюнья. 2000. № 44. нояб. 4.

Керимова С. Страницы истории крымскотатарского довоенного театра и драматургии. Симферополь : Доля, 2002. 192 с.

Колли Л. Подлинный портрет Алима // ИТУАК. 1905. № 38. С. 48-57.

Куфтин Б. А. Южнобережные татары Крыма // Крым. М., 1925. № 1. С. 22–31.

Марков Е. Л. Очерки Крыма : Картины крымской жизни, истории и природы. Изд. 2-е. СПб. ; М. : тип. Т-ва М. О. Вольфъ, 1884. 596 с.

Мусаева У. К. Народный учитель : документальный очерк деятельности выдающегося крымскотатарского просветителя У. Боданинского. Симферополь : СГТ, 2007. 239 с.

Пейзажи и достопримечательности Крыма в рисунках Карло Боссоли / авт.-сост. Е. Б. Вишневская. К. : Мистецтво, 2003. 72 с.

Полканов Ю. Вековая программа спектакля о народном герое Крыма разбойнике Алиме. Караи-артисты // Этно-культурный центр Кале. URL: http://kale.at.ua/publ/teatralnaja_zhizn_karai_artisty/4-1-0-38 (дата звернення 10.09.2016).

Полканова А. Ю. Караимская красавица XIX – начала XX века // Культура народов Причерноморья. 2012. № 228. С. 141-145.

Полканова А. Ю. Пословицы и поговорки крымских караимов (караев) – важный источник реконструкции этапов развития этнокультуры // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2014. Вип. 39. С. 184-189.

Попов Н. А. Алим – крымский разбойник. СПб. : Типография В. В. Комарова, 1895. 208 с.

Почтовая карточка : татарка-девушка. Стокгольм : акц. О-во «Гранберг», [после 1908]. [аннот. ил. стор. на рус. и фр. языках].

Радде Г. Крымские татары // Крымские татары : Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / авт.-сост. М. А. Араджиони, А. Г. Герцен. Симферополь : Доля, 2005. С. 397-401.

Разбойник Алим // Караимская жизнь. М., 1912. Кн. 12 (май). С. 3–9.

Раффе О.-Д.-М. Литография. Интерьер жилища крымских татар. 21 октября 1837 г. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-027.jpg (дата звернення 15.09.2015).

Раффе О.-Д.-М. Литография. Караимская семья. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-011.jpg (дата звернення 15.05.2015).

Раффе О.-Д.-М. Литография. Караимы из Феодосии (Каффа). 1 октября 1837 г. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-021.jpg (дата звернення 15.09.2015).

Раффе О.-Д.-М. Литография. Семья крымских татар в пути. 15 августа 1837 г. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-006.jpg (дата звернення 15.09.2015).

Рославцева Л. И. Одежда крымских татар конца XVIII – начала XX вв. : историко-этнографическое исследование. М. : Наука,  2000. 104 с.

Сеитягьяева Т. Р. Алим Азамат оглу в романе Ю. Болата «Алим» и в романе Н. А. Попова «Алим – крымский разбойник» // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные  коммуникации. 2014. Т. 27 (66). № 3. С. 444-449.

Сеттаров М. Э. Усеин Боданинский – исследователь народов Крыма // Археологія та етнологія Східної Європи : матеріали і дослідження. Т. 3. Одеса : Друк, 2002. С. 208-209.

Типы татар : дед и внук : [открытое письмо]. Ялта : изд. Дмитрия Николича, 1914.

Ф. М. [Домбровский] Очерк хозяйственного быта татар степной полосы Крыма // Крымские татары : Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / авт.-сост. М. А. Араджиони, А. Г. Герцен. Симферополь : Доля, 2005. С. 159-170.

Ференц-Соколовский Ф. В. Долина эхо: Крымская легенда. М. : Всерос. союз поэтов, 1928. 50 с.

Фольклор крымских караимов : къарайларнынъ улус бильгиси / сост. Ю. А. Полканов, А. Ю. Полканова, Ф. М. Алиев. Симферополь : Доля, 2004. 128 с.

Фонди КРУ БІКЗ. «Дневник У. Боданинского. Экспедиция июнь-август 1925 г.». Н/В 11763. 60 арк.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Метал». Пряжка поясна кругла [половина]. КН 935. Інв. № М 112.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Тканини». Безрукавка. КН 287. Інв. № Т 194.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Тканини». Куртка. КН 269. Інв. № Т 176.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Тканини». Манжети [для жіночої сукні]. КН 351. Інв. № Т 242.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Тканини». Манжети [із зав’язками; для жіночої сукні]. КН 355. Інв. № Т 246.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Тканини». Сукня. КН 275. Інв. № Т 182.

Фонди КРУ БІКЗ. Відділ «Історія». Група «Тканини». Сукня. КН 293. Інв. № Т 200.

Хаяли Р. И. Джадидистская реформа Крымскотатарского народного театра в конце XIX – начале XX столетия // Культура народов Причерноморья. 1997. 2007. № 111. С. 149–152.

Художник и этнограф Вильгельм Кизеветтер (1811-1865) в Крыму / под. ред. Б. Каульбах, Э. Титмайер. К. : Вік, 2005. 130 с.

Чепурина П. Я., Ельяшевич Б. С. Караимские брачные договоры «шетары» // ИТОИАЭ. Т. 1 (58). С. 181-195.


Шевляков М. Гордость Крыма – разбойник Алим // Исторический вестник. 1912. № 5. С. 539-545.

Шишкина О. П. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 году. СПб., 1848. Ч. II. 304 с.

Эминов Р. Р. Первый национальный музей крымских татар // Восточный архив. № 2 (24). 2011. С. 48-64.

Языджылар не язалар // Илери. 1930. № 7 (62). С. 14.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825