КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ)

Автор(и)

  • В. О. Грушецька

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.2016.27.102030

Ключові слова:

історія, етнологія

Анотація

КІНОФІЛЬМ «АЛІМ» – ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ КРИМСЬКИХ ТАТАР І КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛІМА АЗАМАТ ОГЛУ)

Біографія автора

В. О. Грушецька

В.О.Грушецька

Посилання

Naumenko, V. Ye. red., 2012. Bakhchisaraynastarinnykhotkrytkakh :katalogvystavki (Bakhchisaray 17 oktyabrya – 17 noyabrya 2012 g.). [Bakhchisaray on ancient cards: the exhibition catalog (Bakhchisaray on October 17 – on November 17, 2012)] Bakhchisaray :Bakhchisarayskiyistoriko-kulturnyyzapovednik.

Beym, S. 1862. Pamyat o Chufut-Kale. [Memory of Chufut-Kale]Odessa

Bekirova, G.SpravedlivyyrazboynikAlim. Yubileylegendarnogofilma.[Fair robber Alim. Anniversary of the legendary movie.] URL: http://ru.krymr.com/a/27906998.html [Accessed 10 September 2016].

Bodaninskiy, U. A., 2004. Arkheologicheskoeietnograficheskoeizucheniekrymskikhtatar. [Archaeological and ethnographic studying of the Crimean Tatars] V: Aradzhioni, M. A., Gertsen, A. G., red. KhrestomatiyapoetnicheskoyistoriiitraditsionnoykulturestarozhilcheskogonaseleniyaKryma.[ Anthology of ethnic history and traditional culture of old inhabitants of the population of the Crimea] Simferopol: Tavriya-Plyus. Ch. 1

Bolat, Yu. 1938. AlimAzamatoglu (Alimfolklordavedokumentlerde). Edebiyatvekultura, 10-11, s.9-17.

Voroponov, F., 1888. Sredikrymskikhtatar.[ Among the Crimean Tatars]VestnikYevropy [Bulletin of Europe]. T.2(kniga3).

Hrushetska, V.O. 2015. Holovnyiubir «fes» yak nevidiemnachastynatradytsiinohokostiumukrymskykhtatar, karaimiv ta krymchakiv (XIX – pochatok XX st.).[Headdress Fes as an integral part of a traditional suit of the Crimean Tatars, Karaites and Krymchaks (XIX – the beginning of the 20th centuries)]Etnichnakultura v hlobalizovanomusviti :zb. nauk. pratsTretoi ta ChetvertoiMizhnarodnykhnaukovykhkonferentsiistudentiv, aspirantiv ta molodykhvchenykh. Odesa :Odeskyinatsionalnyiuniversytetimeni I. I. Mechnykova. S. 39-50

Hrushetska, V. O., 2014. Tradytsiinyikostiumkrymskykhtatar u naukoviispadshchyni U. A. Bodaninskoho.[ Traditional suit of the Crimean Tatars in scientific heritage to V. A. Bodaninsky]NaukovyivisnykSkhidnoievropeiskohonatsionalnohouniversytetuimeniLesiUkrainky. Seriia: Istorychninauky, 7(284), s. 152-157

DA ARK. F. R. 460 NarodnyykomissariatrobochekrestyanskoyinspektsiiKr. ASSR.[ National commissariat of Workers' and Peasants' inspection Kr. ASSR ] Op. 1. Spr. 1634. SpisoksotrudnikovVtoroygosudarstvennoykinofabriki VUFKU v g. Yalte :Kh. Emir-zade, A. Karashayskaya, U. Bodaninskiyi dr. posostoyaniyuna 16 aprelya 1926 g. Ark. 78-81 zv.

I[sakovich], S. I. 1893. Dvaslova o karaimakhpopovodukaraimskoykomnaty g-zhi R. I. Isaakovich. [Two words about Karaites concerning the Karaite room of Madam R. I. Isaakovich]VystavkaKrymskogogornogokluba. [Exhibition of the Crimean mountain club]Odessa

Demidov, A. N. 1853. Puteshestvie v YuzhnuyuRossiyuiKrym, cherezVengriyu, ValakhiyuiMoldaviyu, sovershennoe v 1837 godu. [Travel to the Southern Russia and the Crimea, through Hungary, Walachia and Moldova, made in 1837] Moskva.

Ursu, D. P.gl. red. isost., 1999. Deyatelikrymskotatarskoykultury (1921–1944 gg.) :Bibliograficheskiyslovar. [Figures of the Crimean Tatar culture (1921-1944): Bibliographic dictionary] Simferopol:Dolya.

Zheltukhina, O. A.2003. Krymskietatary v 19 – nachale 20 vv. :putevoditelpoetnograficheskomuotdelumuzeyaistoriiikulturykrymskikhtatar BIKZ.[ The Crimean Tatars in 19 – the beginning of 20 centuries: guide to ethnographic department of the museum of history and culture of the Crimean Tatars of BIKZ]Simferopol: Domino

Zheltukhina, O. A., 2001. Natsionalnayaodezhdakrymskikhtatar v XIX – XX vv..[ National clothes of the Crimean Tatars in the XIX-XX centuries.]V Dmitrievskiechteniya :IstoriyaKryma : fakty, dokumenty, kollektsii, literaturovedenie, memuary : sb. nauch. st.Yalta : YaGOILM, s. 22-29.

Zagryatskayte, A., 2004. Naslediekaraimskogonaroda v ekspozitsiiifondakhTrakayskogoistoricheskogomuzeya.[ Heritage of the Karaite people in an exposition and funds of the Trakaysky historical museum] V: Abkovich, M., Yankovskiy, G., red. Karaj kiunlari. Naslediekaraimov v sovremennoyYevrope.[ Karaj kiunlari. Heritage of Karaites in modern Europe]Wroclaw: Bitik. S.204-221.

Zmerzliy, B. V., 2006. Rozvitoknatsіonalnogokіnomistetstva ta kіnofіkatsіїkrimskikhtatar u 1920-1930-kh pp.[Development of national motion picture art and kinofikation of the Crimean Tatars in the 1920-1930th pp.]KulturanarodovPrichernomorya [Culture of the people of Black Sea Coast], 85, s.105-108.

Kachioni, S. A. 1917. V debryakhKryma [In a jungle of the Crimea]. Petrograd: Izd-vo T-va A. S. Suvorina «Novoevremya»

Kerimov, I. A., 2000. «Alim» romanynynavtorlygyakkyndabazykaydlar. Yanydyunya, 44, 4 noyabrya.

Kerimova, S. 2002. Stranitsyistoriikrymskotatarskogodovoennogoteatraidramaturgii[ Pages of history of the Crimean Tatar pre-war theater and dramatic art]. Simferopol: Dolya

Kolli, L., 1905. PodlinnyyportretAlima[Original portrait of Alim].ITUAK, 38, s. 48-57.

Kuftin, B. A., 1925. YuzhnoberezhnyetataryKryma.[ South careful Tatars of the Crimea]Krym [Crimea], 1, s. 22-31.

Markov, Ye. L. 1884. OcherkiKryma :Kartinykrymskoyzhizni, istoriiiprirody.[ Sketches of the Crimea pictures Crimean life, history and nature]Izd. 2-e. SPb.; M. : tip. T-va M. O. Volf.

Musaeva, U. K. 2007. Narodnyyuchitel :dokumentalnyyocherkdeyatelnostivydayushchegosyakrymskotatarskogoprosvetitelya U. Bodaninskogo[National teacher: documentary sketch of activity of the outstanding Crimean Tatar educator U. Bodaninsky]. Simferopol: SGT.

Vishnevskaya, Ye. B. red., 2003.PeyzazhiidostoprimechatelnostiKryma v risunkakhKarloBossoli.[ Landscapes and sights of the Crimea in Carlo Bossoli's drawings] K.: Mystetstvo

Polkanov, Yu.ekovayaprogrammaspektaklya o narodnomgeroeKrymarazboynikeAlime.[ Century program of a performance about the national hero of the Crimea robber Alim] Karai-artisty. Etno-kulturnyytsentr Kale[Calais ethnocultural center]. URL: http://kale.at.ua/publ/teatralnaja_zhizn_karai_artisty/4-1-0-38 [Accessed 10 September 2016].

Polkanova, A. Yu., 2012.Karaimskayakrasavitsa XIX – nachala XX veka.[ The Karaite beauty of XIX – the beginning of the 20th century]KulturanarodovPrichernomorya[Culture of the people of Black Sea Coast], 228, s.141-145.

Polkanova, A. Yu., 2014. Poslovitsyipogovorkikrymskikhkaraimov (karaev) – vazhnyyistochnikrekonstruktsiietapovrazvitiyaetnokultury [Proverbs and sayings of the Crimean Karaites– an important source of reconstruction of stages of development of ethnoculture].NaukovіpratsііstorychnohofakultetuZaporіzkohonatsіonalnohounіversitetu, 39, s.184-189.

Popov, N. A. 1895. Alim – krymskiyrazboynik [Alim is the Crimean robber]. SPb.:Tipografiya V. V. Komarova.

Pochtovayakartochka :tatarka-devushka [Postcard: Tatar girl], [posle 1908]. Stokgolm:akts. O-vo «Granberg».

Radde, G., 2005. Krymskietatary [Crimean Tatars]. V: Aradzhioni, M. A., Gertsen, A. G., avt.-sost.Krymskietatary :Khrestomatiyapoetnicheskoyistoriiitraditsionnoyculture [Crimean Tatars: Anthology of ethnic history and traditional culture]. Simferopol: Dolya. S.397-401

RazboynikAlim [Robber Alim]. Karaimskayazhizn [Karaite life], 1931, 12(may), s.3-9.

Raffe, O.-D.-M.Litografiya. Intererzhilishchakrymskikhtatar [Lithograph. Interior of the dwelling of the Crimean Tatars.]. 21 oktyabrya 1837 g.URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-027.jpg[Accessed 15 September 2015]

Raffe, O.-D.-M. Litografiya. Karaimskayasemya [Karaite family]. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-011.jpg[Accessed 15 May 2015]

Raffe, O.-D.-M. Litografiya. KaraimyizFeodosii (Kaffa) [Karaites from Feodosiya]. 1oktyabrya 1837 g. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-021.jpg[Accessed 15 September 2015]

Raffe O.-D.-M. Litografiya. Semyakrymskikhtatar v puti [A family of the Crimean Tatars in way]. 15 avgusta 1837 g. URL: http://www.crimea-album.com/catalogue/100/ora-006.jpg[Accessed 15 September 2015]

Roslavtseva, L. I. 2000.Odezhdakrymskikhtatarkontsa XVIII – nachala XX vv. :istoriko-etnograficheskoeissledovanie [Clothes of the Crimean Tatars of the end XVIII – the beginning of the 20th centuries: historical and ethnographic research.].M.: Nauka.

Seityagyaeva, T. R., 2004. AlimAzamatoglu v romane Yu. Bolata «Alim» i v romane N. A. Popova «Alim – krymskiyrazboynik» [AlimAzamatOglu in Yu. Bolat's novel "Alim" and in N. A. Popov's novel "Alim is the Crimean robber"]. UchenyezapiskiTavricheskogonatsionalnogouniversitetaim. V. I. Vernadskogo. Seriya: Filologiya. Sotsialnyekommunikatsii [Scientific notes of the Taurian national university of V. I. Vernadsky. Series: Philology. Social communications], 27(66, №3), s. 444-449.

Settarov, M. E., 2002. UseinBodaninskiy – issledovatelnarodovKryma [UseinBodaninsky is a researcher of the people of the Crimea]. Arkheologіia ta etnologіiaSkhіdnoiIevropy :materіaly і doslіdzhennia [Archeology and ethnology of Eastern Europe: materials and researches].Odesa :Druk. T.3, s.208-209.

Tipytatar :dedivnuk : [otkrytoepismo] [Types of Tatars: grandfather and grandson], 1914. Yalta :izd. DmitriyaNikolicha.

[Dombrovskiy], F. M.,2005. OcherkkhozyaystvennogobytatatarstepnoypolosyKryma [Sketch of economic life of Tatars of a steppe strip of the Crimea]. V: Aradzhioni, M. A., Gertsen, A. G., avt.-sost. Krymskietatary :Khrestomatiyapoetnicheskoyistoriiitraditsionnoy culture [Crimean Tatars: Anthology of ethnic history and traditional culture]. Simferopol: Dolya. s. 159-170.

Ferents-Sokolovskiy, F. V. 1928.Dolinaekho: Krymskayalegenda [Valley echo: Crimean legend]. M. :Vseros. soyuzpoetov.

Polkanov, Yu. A., Polkanova, A. Yu., Aliev, F. M.sost., 2004. Folklorkrymskikhkaraimov :karaylarnynulusbilgisi [Folklore of the Crimean Karaites]. Simferopol: Dolya

Fondy KRU BІKZ. «Dnevnik U. Bodaninskogo. Ekspeditsiyaiyun-avgust 1925 g.» [U. Bodaninsky's diary. Expedition June-August, 1925]. N/V 11763. 60 ark.

Fondy KRU BІKZ. Vіddіl «Іstorіia». Grupa «Metal». Priazhkapoiasnakrugla [polovyna] [Department "History". The Band "Metal". Round buckle belt [half]]. KN 935. Іnv. № M 112.

Fondy KRU BІKZ. Vіddіl «Іstorіia». Grupa «Tkanyny». Bezrukavka [Department "History". Group "Fabrics". Tank top.]. KN 287. Іnv. № T 194.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Kurtka [Department "History". Group "Fabrics". Jacket]. KN 269. Inv. № T 176.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Manzhety [dliazhinochoisukni] [The Department "History". Group "Fabrics". Cuff [women's dresses].]. KN 351. Inv. № T 242.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Manzhety [izzav’iazkamy; dliazhinochoisukni] [Department "History". Group "Fabrics". Cuffs [with ties; for women's dresses]]. KN 355. Inv. № T 246.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Suknia ["Department History". Group "Fabrics". Dress]. KN 275. Inv. № T 182.

Fondy KRU BIKZ. Viddil «Istoriia». Hrupa «Tkanyny». Suknia ["Department History". Group "Fabrics". Dress]. KN 293. Inv. № T 200.

Khayali, R. I., 1997, 2007. DzhadidistskayareformaKrymskotatarskogonarodnogoteatra v kontse XIX – nachale XX stoletiya [Jadid reform of the Crimean Tatar folk theater at the end of XIX – the beginning of the XX century]. KulturanarodovPrichernomorya [Culture of the people of Black Sea Coast], 111, s.149-152.

Kaulbakh, B., Titmayer, E.red., 2005.KhudozhnikietnografVilgelmKizevetter (1811-1865) v Krymu [The artist and the ethnographer Wilhelm Kizevetter (1811-1865) in the Crimea]. K.: Vik.

Chepurina, P. Ya., Yelyashevich, B. S.Karaimskiebrachnyedogovory «shetary» [Karaite marriage contracts of "shetara"]. ITOIAE, 1(58), s. 181-195.

Shevlyakov, M., 1912.GordostKryma – razboynikAlim [Pride of the Crimea – the robber Alim]. Istoricheskiyvestnik [Historical bulletin], 5, s. 539-545.

Shishkina, O. P. 1848. ZametkiivospominaniyarusskoyputeshestvennitsypoRossii v 1845 godu [Notes and memoirs of the Russian traveler across Russia in 1845]. SPb.Ch. II.

Eminov, R. R., 2011. Pervyynatsionalnyymuzeykrymskikhtatar [First national museum of the Crimean Tatars]. Vostochnyyarkhiv [East archive], 2(24), s. 48-64.

Yazydzhylar ne yazalar. Ileri, 1930,7 (62), s. 14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-20

Номер

Розділ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ