Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Записки історичного факультету?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

У тексті статті посилання оформляються в квадратних дужках, перша цифра – порядок у списку Джерел та літератури, друга цифра – номер сторінки, перед яким подається  скорочення с. (зразок: [12, с. 35]).

Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література. Оформлення бібліографії відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

Оформляється література за таким взірцем:

1.Драгоманов М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / М. Драгоманов. – Львів, 1899. – Т. 1. – 238 с.

2. Ядловська О. С. Участь національних меншин у виборчій кампанії до Українських Установчих Зборів на Півдні України в період Центральної Ради / О. С. Ядловська // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІV. – С. 82-86.

3. Держархів Одеської області, ф. 4 (Одеська міська дума), оп. 1, спр. 1125 (Розклад чергових зібрань Одеської міської думи на 1918 р.), 38 арк.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.

  Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу –1 см.

  Максимальна кількість знаків у рядку – 70.

  У другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

  На початку статті обов’язково подати анотацію українською мовою (3-4 речення) та ключові слова.

  У кінці статті обов’язково подати англійською мовою: ім’я і прізвище автора, назву статті, розширену анотацію (500 – 700 cлів) та ключові слова.

   

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  Автори також в кінці статті додають перелік посилань, оформлений в стилі Harvard Referencing Style. Посилання на посібник з оформлення http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/International%20style%20citations_2017.pdf?id=d1b22a28-96eb-4ca4-9ac7-8e29a393b9fb  

  Призвіще, Ініціали, Рік, Транслітерація назви книги [Переклад назви книги], Номер видання, Видавництво, Місце видання.

  Оформляється література за таким взірцем:

  1. Vestnik Odesskogo zemstva [Messenger of the Odessa zemstvo], 1917.

  2. Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of the Odesa Region]. f. R-2000, op. 3. spr. 85.

  3. Hontar, T., 2011. Deportatsiia ukraintsiv z Polshchi v istorychnii svidomosti suspilstva [Deportation of Ukrainians from Poland in historical consciousness of society]. V: Zbirnyk naukovykh prats: Ukraina-Ievropa-Svit [the Collection of scientific works: Ukraine-Europe-World]. Ternopil. Vyp. 5.

  4. Kolessa, F.2005.  Istoriia ukrainskoi etnohrafii [History of Ukrainian Ethnography]. K.: IMFE im. M. T. Rylskoho.

 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.