Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Обсяг статті – 12–20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см; покликання: шрифт – Times New Roman, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – 1; анотації та References: шрифт – Times New Roman, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – 1), із зазначенням наприкінці наукового ступеня та вченого звання, посади, номера телефону та електронної пошти автора.

  Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

  Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та англійською мовами.

  Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені та прізвища; рядком нижче – номеру ORCID та наукового ступеня і вченого звання; посади, місця роботи (повна назва); ще рядком нижче – населеного пункту (в дужках), де живе або працює автор, назви країни, e-mail. Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

  Анотація подається українською та англійською мовами. Побудова: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків. Анотації англійською мовою – 2500 – 3000 друкованих знаків.

  Summary складається з не менш як п’яти абзаців. Перший абзац стосується пояснення теми та вказівки на проблему публікації (Тhesis). Проблему вказують в останньому реченні першого абзацу із використанням фраз “The main thesis of the article is...”, “The main idea of the article is...” тощо. Кожний абзац доцільно починати з ключового речення, в якому зазначають аргумент автора, котрим доводять Thesis. Останній абзац Summary є висновком, який повинен ще раз містити Thesis, перелічені аргументи, які його доводять та твердження, що Thesis доведено.

  Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій.

  Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти  і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

  Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Усі частини статті повинні бути виділені.

 • Список використаних джерел і літератури – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання. 

  Список використаної літератури завершує статтю і публікується під заголовком «Список використаних джерел і літератури». Список оформлюється в алфавітному порядку. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Він повинен містити лише цитовані у статті роботи. Посилання на літературу слід подавати за допомогою не номерних, а дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки двокрапкою (Бойко, 2008: 24). Якщо подається посилання на збірник статей, замість прізвища автора можна вказувати або прізвище відповідального редактора (або укладача) збірника, або одне чи два слова з назви збірника. Якщо подається посилання на матеріал, автор чи укладач якого не відомий (газетна замітка й т.п.), також вказується одне чи два слова з початку заголовка матеріалу (Листи й телеграми, 2007). Назви, зручні для скорочення, можуть скорочуватися, наприклад, «Архи́в Юго-За́падной Росси́и» – АЮЗР (АЮЗР, 1859: 32-35). При посиланні на статті або книги, написані спільно двома авторами, вказуються обидва автори (Панченко, Шмарчук, 2000: 79). При посиланні на статті чи книги, написані спільно трьома або більше авторами, слід вказувати прізвище першого автора и писати «та ін.» (Калакура та ін., 2002); на зарубіжні видання – «et al.» (Smith et al., 2001). При посиланнях на роботи одного й того ж автора, опубліковані в одному й тому самому році, слід розрізняти роботи, додаючи латинські літери a, b, c до року видання (Бойко, 2006a), (Бойко, 2006b). Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (ЦДАВО. Ф. 21. Оп. 5. Спр. 54. Арк. 67).

   

  Зразки оформлення

  Для монографій: Бойко, 2004 – Бойко А. Періодичні видання Православної церкви в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. К., 2004. 80 с.

  Для статей: Птуха, 1925 – Птуха М.В. (якщо авторів більше трьох, то після трьох прізвищ слід писати «та ін.») Население Киевской губернии //Статистический Бюлетень Киевского Губернского Статистического Бюро. 1925. №4-5. С.1-144.

  Для архівних джерел: ЦДАВО  – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

   

  Після списку використаних джерел і літератури подається «References». Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за адресою для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php

   Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести необхідні корективи. Транслітеровані посилання повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назва установ) повинно бути перекладено англійською мовою, в усіх інших випадках – транслітеровано, місце видання – перекладено.

  Приклад транслітерації:

  Литвин, 2004 – Литвин В. М. Україна: два десятиліття «застою» (1966 – 1985). К., 2004. 256 с.

  Lytvyn, 2004 – Lytvyn V. M. Ukraina: dva desiatylittia «zastoiu» (1966 – 1985). [Ukraine: Two Decades of «Stagnation» (1966 ‑ 1985)]. K., 2004. 256 s. [in Ukrainian].

   

  Для аспірантів, авторів без наукових ступенів необхідна рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук.

 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

У тексті статті посилання оформляються в квадратних дужках, перша цифра – порядок у списку Джерел та літератури, друга цифра – номер сторінки, перед яким подається  скорочення с. (зразок: [12, с. 35]).

Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література. Оформлення бібліографії відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

Оформляється література за таким взірцем:

1.Драгоманов М. Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство / М. Драгоманов. – Львів, 1899. – Т. 1. – 238 с.

2. Ядловська О. С. Участь національних меншин у виборчій кампанії до Українських Установчих Зборів на Півдні України в період Центральної Ради / О. С. Ядловська // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІV. – С. 82-86.

3. Держархів Одеської області, ф. 4 (Одеська міська дума), оп. 1, спр. 1125 (Розклад чергових зібрань Одеської міської думи на 1918 р.), 38 арк.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.