А. О. СКАЛЬКОВСЬКИЙ ЯК ДОСЛІДНИК ГАЙДАМАЦЬКОГО РУХУ

Автор(и)

  • В. М. Хмарський

DOI:

https://doi.org/10.18524/2312-6825.1995.1.63567

Анотація

А. О. СКАЛЬКОВСЬКИЙ ЯК ДОСЛІДНИК ГАЙДАМАЦЬКОГО РУХУ

Біографія автора

В. М. Хмарський

V.M.Hmarskiy

Посилання

Максимович М. А. Известия о гайдамаках//Москвитянин. — 1845. — Ч. III. — № 5—6. — С. 45—68.

Максимович М.А. Собрание сочинений. — К. — 1876. — Т. I. — С. 572—594.

О. П. (Рецензія на трете видання «Истории Новой Сечи»)//Одесский вестник. — 1886. — 23 апр.

Маркевич А. И. А. А. Скальковский//Записки Одесского общества истории и древностей. — Одесса, 1900. — Т. XXII. — IV. — Некрологи. — С. 23—42.

Біднов В. Аполон Скальковський як історик Степової України//Науковий ювілейний збірник українського університету в Празі, присвячений панові президенту Чесько-Словенської республіки проф., доктору Т. Г. Масарикові для вшанування 75-літньої річниці його народження. — Прага. — 1925. — Ч. І. — С. 291—356.

Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. — К. — 1957. — 462 с.

Голобуцкий В.А. Запорізька Січ в останні роки свого існування: 1734—1775. — К. — 1961. — 415 с.

Голобуцкий В.А. Запорозьке козацтво. — К. — 1994. — 539 с..

Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.). — К. — 1959. — 257 с.

Боровой С. Я. А. А. Скальковский и его работы по истории Южной Украины//3аписки Одесского археологического общества. — Одесса. — I960. — Т. 1 (34). — С. 175—186.

Сергіенко Г. Я. Історіографія Коліївщини//Коліївщина. 1768. Матеріали Ювелейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання. — К- — 1970. — С. 118—133.

Хмарський В. М. А. О. Скальковський — археограф. — К. — 1994. — 32 с.

Архів Санкт-Петербурзької філії Інституту російської історії Російської академії наук (далі - СПб ФІРІ РАН). — Ф. 200. — Эп. 1. — Спр. 29. — Т. XI. — Арк. 17 зв.; 22 зв.; 49; 59—61 зв.; 64 зв.

Шурат В. Коліївщина в польській літературі до 1841 р.//Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1910. — Т. 97. — С. 86—104.

Бібліографія/Гайдамацький рух на Україні у XVIII ст. - К. — 1970. — С. 567—574.

Архів СПб ФІРІ РАН, ф. 200, on. 1, спр. 29, т . ІV , арк. 80; т. XI, арк. 38.

Скальковський А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. — Одесса. — 1841 (далі: История Новой Сечи-

. — С. 290—291.

Полонська-Василенко Н.Д. 3 історії останніх часів Запоріжжя//Записки історико-філологічного факультету Львівського університету. — Львів. — 1940. — Т. 1.

Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина. — Мюнхен. — 1965. — Т. 1. - С. 45—106.

Полонська-Василенко Н.Д. Заселення Південної України в середині XVIII ст. (1734—1775 pp.)//Чорноморський збірник. — Варшава. — 1944.

Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина. — Мюнхен. — 1967. - Т. II. — С. 1—27.

Полонська-Василенко Н.Д. До історії повстання на Запоріжжі 1768 р.//Науковий збірник УВАН. — Нью-Йорк.— 1952.—Ч. 1.

Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя XVIII ст. т а його спадщина. — Мюнхен. — 1965.— Т. І. — С. 107—126.

История Новой Сечи-1. — С 281.

Архів СПб. ФІРІ РАН, ф. 200, on. 1, спр. 29, т. XII, арк. 72,

зв.

Там само, арк. 74 зв.; 81 зв. — 83; 103 зв.

Там само. арк. 89 зв.; 92 зв.—93; 103—103 зв.; 104 зв.; 107 ill.

; (ИЗ; 114 зв.; 115 зв.—116; 119 зв.; 121; т. XIII, ч. 1, арк. 6; 13, 34 зв.

Хмарський В. М. А. О. Скальковський — археограф. — С. 8—9;

Хмарський В. М. А. О. Скальковський (1808—1898). Археографічна діяльність//Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. — К. — 1994. — С. 12—13.

Архів СПб. ФІРІ РАН, ф. 200, on. 1, спр. 29, т. XIII, ч. 1, арк. 75.

Там само, арк. 107; ч. 2, арк. 13 зв.; т. XIV, арк. 15.

Скальковский А. Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии. 1733—1768 (далі — «Наезды...»). — Одесса. — 1845. — С. 143.

(Бібліографічне повідомлення) //Русский инвалид. — 1845. —

I июня.

Максимович М. О. Киев явился градом великим... Вибрані українознавчі твори. — К. — 1994. — С. 434.

Максимович М. А. Собрание сочинении. — К — 1876. — Т. 1. —

С. 572; 573.

Біднов В. Вказана праця. — С. 338.

Максимович М. А. Собрание сочинений. — К. — 1876. — Т. 1 —

с. 591-592.

Tygodnik Peterburski. — 1845. — 15/27 червня.

Щурат В. Перші польські голоси про Шевченка (1842—1844 pp.)//Щурат В. Вибрані праці. — К. — 1963. — С. 226—227.

Шевченко Т. Г. Холодний яр.//Повне зібрання творів. — К. —M. - Т. I. — С. 257.

Архів СПб. ФІРІ РАН, ф. 200, oп. 1, спр. 29, т. XIV. арк. 66.

Скальковський А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. — Одесса. — 1846. — Изд. 2-е (далі — История Новой Сечи. — С. 336.

Там само. — С. 362.

Хмарський В. М. А. О. Скальковський і журнал «Киевская

старина»//Історико-літературний журнал (Одеса). — 1995. — № 1.

Кулиш П. А. Записки о Южной Руси. — СПб. — 1856—

- Т. I—II.

Мордовцев Д. Гайдаматчина или Колиивщнна. Разбойничьи общины (1730—1768). — СПб. — 1870.

Антонович В. Б. Исследования о гайдамачестве по актам 1700-1768 гг. — К. — 1875. — 128 с.

Уманская резня. Записки В. Кребс. перевод с предисловием И. М. Ревы. — К., 1879.

Костомаров И. И. Материалы к истории Колиивщины или резни 1768 г.//Киевская старина. — 1882. - № 8. — С. 297—321.

Ефименко А. Я. Из истории борьбы малороссийского народа с поляками//Ефименко А. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. — СПб. — 1905. — Т. II. — С. 12—125.

Скальковский А. Несколько документов к истории гайдаматчины// Киевская старина. — 1885. — № 10 (далі — Несколько документов...). — с. 277.

Там само. — С. 278.

Боровой С. Я. Вказана праця. — С. 183— 184.

Зінчук С. Доля Івана Гонти//Лігературна Україна. — 1991.—

I Червня.

Хмарський В. «Непомічене» прозріння історика, або Правда

про нашого земляка А. О. Скальковського//Чорноморські новини. — 1992.

Зленко Г. Покаяние Скальковского//Вечерняя Одесса. —

марта.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К. — 1994. — С. 51.

Інститут рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського Національної академії наук. — Ф. III, спр. 6961, арк. 2.

Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. — Одесса. — 1885 (далі — История Новой Сечи-ІІІ). — С. X—XI.

Одесский вестник. — 1885. — 23 июня.

Наезды... — С. 9. 11, 13.

История Новой Сечи-ІІ. — С. 122,

История Новой Сечи-ІІІ. — С. 306.

Наезды... — С. 14—15.

История Новой Сечи ІІ. — С. 336.

Наезды... — С. 37.

Несколько документов... — С. 279;

История Новой Сечи-ІІІ. — С. 307.

Наезды... — С. 14—15.

История Новой Сечи-ІІІ. — С. 307, 308—310,

История Новой Сечи-І — С. 281.

Наезды... — С. 14—15, 31, 33, 35—36.

Несколько документов... — С. 278-279.

История Новой Сечи-Ш. — С. 334—м335.

Наезды... — С. 56—58, 171—174.

Ефименко А. Вказана праця. — С. 13.

Наезды... — С. 121.

Там само. — С. 122.

История Новой Сечи-ІІ. — С. 360.

Максимович М. А. Вказана праця. — С. 580.

История Новой Сечи-1. — С. 290—291.

Наезды... — С. 141.

История Новой Сечи-ІІІ. — С. 327.

Наезды... — С. 123.

История Новой Сечи-ІІІ. — С. X—XI.

Лебединцев Ф. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворский. - К. - 1861.

Маркевич А. Вказана праця. — С. 34.

Боровой С. Я. Вказана праця. — С. 183.

История Новой Сечи-П. — С. 361.

История Новой Сечи-ІІ - С. 323.

Несколько документов... — С. 312, 314—315.

История Новой Сечи-1. — С. 281.

Наезды... — С. 127.

Там само. — С. 128.

История Новой Сечи-ІІ. — С. 333, 335, 353—354.

Наезды... — С. 143.

История Новой Сечи-ІІ. — С. 122.

Максимович М. А. Вказана праця. — С. 584.

Наезды... — С. 127.

История Новой Сечи-ІІ. — С. 362.

История Новой Сечи-ІІІ. — С. 354.

Максимович М. А. Вказана праця. — С. 587.

История Новой Сечи-1. — С. 287. 291

Наезды... — С. 129.

История Новой Сечи-ІІ. — С. 353—354.

Несколько документов... — С. 279.

Там само. — С. 280.

Наезды... — С. 141.

Несколько документов... — С. 307.

История Новой Сечи-ІІІ. — С. 305.

Там само. — С. 323.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-17

Номер

Розділ

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ