DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.105280

ДО ІСТОРІЇ ПУБЛІКАЦІЇ “ИСТОРИИ О КАЗАКАХ” С.МИШЕЦЬКОГО ТА “ОПИСАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ” В.ЧЕРНЯВСЬКОГО

В. М. Хмарський, І. М. Чижевський

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Хмарський В.М. Початок археографічної діяльності в Одесі //Записки історичного факультету. Випуск 4.-Одеса. 1997.-С. 183-192; Його ж. З археографічної діяльності Одеського товариства історії та старожитностей //Тезисы Второй областной историко-краеведческой научно-практической конференции.-Одесса, 1991 .-С.211-213.

Державний архів Одеської області (далі - ДАОО), ф.93. on. 1, спр.2, арк.111.

Торжественное собрание Одесского общества истории и древностей 4 февраля 1840 года.-Одесса,1840.-С.71.

Бідно в В. "‘Устное повествование запорожца Н.Л.Коржа’"та його походження і значіння.-Прага, 1925.-28 с.

ЗООИД.-Т. 1 .-Одесса, 1844.-С.607.

ДАОО. ф.93. оп.1, спр.1, арк. 153.

Устав Одесского общества истории и древностей.-Одесса, 1839.- С.1.

Отчет о состоянии и действиях Одесского общества истории и древностей.-Одесса,1841 .-С.7.

Мурзакевич Н. Степан Васильевич Сафонов // ЗООИД.-T.VI.-

Одесса,1867.-С.483-485; В.Р-в (В.С.Рудаков). Сафонов Степан Васильевич //Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона.-Т.XXX III.-С.477.

Шкляж И.М. Сокровища семьи Воронцовых.-Одесса, 1992.-С.30-31.39.

Мурзакевич П.Н. Автобиография/ / Русская старина.-1887.-№4.- С.143.

ДАОО. ф.93, on. 1, спр. 1, арк. 153.

Там само, арк.156 зв.

Отчет Одесского общества истории и древностей, с 14 ноября 1843 по 14 ноября 1844 года.-Одесса. 1845.-С. 10.

ДАОО, ф.93. оп.1, спр.1, арк. 164 зв.

Там само, спр.2, арк.9; Отчет Одесского общества истории и

древностей, с 14 ноября 1844 по 14 ноября 1845 года.-Одесса, 1846.- С.5.

ДАОО, ф.93. on. 1, спр.38, арк. З-Ззв.

Там само,спр.2, арк. 50-50зв.

Там само, спр.38, арк.4-8зв.

Там само, спр.2, арк.53зв.

История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете.-1847-№6.-С.1 -42.

Там само, C.I-VIII.

Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі/ Вст. ст., упор, та примітки П.М.Саса, В.О.Шербака,-К.:Либідь, 1994.-С.639.

ДАОО. ф.93, оп.1, спр.2, арк.б0зв.

Отчет Одесского общества истории и древностей, с 14 ноября 1846 по 14 ноября 1847 года.-Одесса,1848.-С.10-11.

ДАОО, ф.93, оп.1, спр.З, ар к .41,51зв.; Мурзакевич Н.

Автобиография//Русская старина.-1889.-№2.-С.252-253.

Отчет Одесского общества истории и древностей, с 14 ноября 1850 по 14 ноября 1851 года.-Одесса,1852.-С.15-16.

История о казаках запорожских, как оные издревле зачалися, и откуда своё происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся, сочиненная от инженерной команды.-Одесса, 1852.-С. І-ІV.

Там само.-С. 1 -78.

Марченко М.1. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.).-К.,1959.-С.88.

История о козаках... -С.79-92.

Там само.-С.ІV-V.

ДАОО, ф.93, спр.З, арк.51зв.; спр.38, арк.10-23.

Энциклопедический словарь Ф. А.Брокгауза и И.А.Эфрона.-T.XII.-С.279.

Див.: Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т.1.-

Львів. 1990.-319с.

Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії.-К.,1996.-

С.41,92,122; Марченко М. Вказана праця.-С.87-88; Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. - Харків, 1970. - С. 199-203; Голобуцький В. Запорозьке козацтво.-К., 1994.-С.42-43.

Кравець М.М. Історія Запорізької Січі в описанні С. Митецького та В.Чернявського //V Всеукраїнська конференція “Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України” (жовтень 1991 р.) Тези доповідей та повідомлень.-К.-Кам'янець-Подільський, 1991.-С. 124-125.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825