DOI: https://doi.org/10.18524/2312-6825.1998.7.103250

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ (АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ)

Д. С. Шелест, М. М. Юрченко

Анотація


-

Повний текст:

PDF

Посилання


Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення,

персоналії /Відп. Ред. Ю.І.Римаренко, І.Ф.Курас.-К.,1993.

Мала енциклопедія етнодержавознавства./ Відп. Ред., керівник авт. колективу Ю.І.Римаренко.-К., 1996.-942с.

Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і

перспективи.-К„ 1995.-272с.; Його ж. Етнонаціональна політика української держави. Концептуальні підходи /Освіта.-1996.-8 травня; Його ж. Національне буття:етнорегіональний вимір // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія,перспективи. Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р.-К., 1995.-С.25-32. Кульчицький B.C., Настюк M.I., Тищик Б.Й. Історія держави і права України.-Львів,1996.- 295с.; Курас І.Ф. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених//Політика і час.-K., 1992.-№3.-С.60-66: Його ж. Українська державність: історія та сучасність. - К.,1993; Савельев В.А., Нагорна Л.П. Сучасні етнічні процеси в контексті конфліктології/ /Український історичний журнал.- 1993.-№9.-C.3-12; Євтух В. Якою

має бути етнополітика української держави //Віче.-1992.-№8.-С. 112-126; Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення.-К.,1997.-169с.

Атаманчук Г.В. История государственного управления.-М., 1997.-399с.; Потульницький В. А. Теорія української політології.-К., 1993.-191с.; Його ж. Нариси з української політології (1819-1991).- К.,1994.- 319 с.; Пономарьов А. Українська етнографія. - К.,1994. - 318 с.; Рябов С.Г. Політологічна теорія держави.-К., 1996.-239с.;

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств.-К.,1995; Політичні структури та процеси в сучасній Україні (Політологічний аналіз).-К.,1995.

Дашкевич Я. Україна і національні меншини /Державність.-1991 .-№3.-С.24-27; Здравомыслов А.Г. Власть и общество // Социологический журнал.-1994.-№4.-С.4-16; Проблеми соборності України у XX столітті.-К.,1994: Молоде покоління нової України,- К„ 1995.-96с.; Одесса: город - агломерация - портово-промышленный комплекс (Под. общ. ред. проф.О.Г.Топчиева).-Одесса,1994.-357с.; Мы одесситы (Под. общ. ред. проф. С.В.Козицкого).-Одесса,1997.-

С.63-70; Кучеренко Ж.М. Зміни соціальної структури суспільства в умовах формування ринку //Політологічний вісник.-Ч.III.- К .,1993.-165с.

Соціокультурні аспекти становлення державності в Україні

(специфіка східного і південно-східного регіонів).-Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції 23-24 березня 1993 р.-Запоріжжя,1993.-146с.

Многонациональный одесский край: образ и реальность

(Документы. Очерки. Материалы).-Т. 1-3.-М., 1997.-Відповідно 312, 271, 272с.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції.-К.,1993.-191с.; Корміч Л.І. Конституційні традиції України - теоретична база сучасного державотворчого процесу //Доповіді міжнародної науково-практичної конференції в Одесі в травні 1996р.-Одеса,1996.-С .32-37; Шелест Д.С., Чернега Р.П. Конституційні та законодавчі акти про статус українського етносу: традиції та сучасність //Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на півдні України і актуальні проблеми державного управління. Матеріали регіональної науково-практичної конференції.-Ч.ІІ.-Одеса,1996.-С.4-6; Назаренко С. До питання про

конституційну реформу державної влади України //Право України.- 1996.-№12.

Терзі О.С. Питання організації державної влади в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. істор. наук.-Донецьк, 1997.-16с; Богомаз К.Ю. Політичні партії і громадські організації на Україні (друга половина 80-х - початок 90-х років XX

століття). Монографія.-К.,1992.-144с; Кремень В.Г., Базовкін Є.Г. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів.-К.,1993; Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці.-К.,1994.-163с.; Калмакан І.К., Бриндак О.Б. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в XX столітті: дослідження.-Одеса,1997.-191с.; Слюсаренко А.,Томенко М. Нові політичні партії України. Довідник.-К.,1990;

Україна багатопартійна. Програмні документи нових партій.- К.,1991.

Гарань О. Убити дракона / 3 історії Руху та нових партій України.- К.,1993; Його ж. Від створення Руху до багатопартійності.-К.,1992.- 48с.; Ковтун В. Історія Народного Руху України.-К., 1995; Гончарук Г.І. Народний рух України. Історія.-Одеса, 1997.-378с.

Яневский Д., Малеев К. Политическая арена Украины //

Филисофская и социологическая мысль.-1994.-№1-12; Молоде покоління нової України.-К.,1995.-96с; Рудіч Ф.М. Формування політичних структур в сучасній Україні: політологічний аналіз // Український історичний журнал.-1994.-№2-3.-С.51-65.

Рум’янцева А.Є. Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988-1996 pp. (На матеріалах південних областей). Дисертація на здобуття наукового ступ. канд. істор. наук.- Одеса,1997.-185с.

Життя етносу: соціокультурнінариси.-К.,1997.-238с.

Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти

державотворення в Україні. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції в Одесі в травні 1996 р.-Одеса, 1996,- 137с.

Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація і актуальні

проблеми державного управління. //Матеріали регіональної науково-практичної конференції 10-11 грудня 1996 р.-Ч.І,ІІ.-Одеса,1996, Відповідно 92,255 с.

Альманах “Молода нація” .-Ч.1,2,3.-К.,1996.-262,236,252

Розумний М. Справа честі. Алгоритм національного

самоопанування. Політологічне есе.-К.,1995.-71с.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.-К.,1996.-С.5,8.

Етнічна карта Півдня України (Соціокультурний та

етнополітичний аспекти).-Вип. 1. Одеська область.-Одеса,1996.-59с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2312-6825
DOI: 10.18524/2312-6825